I. Cel Imprezy
1. Popularyzacja biegania, marszu Nordic Walking i innych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu
2. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Aktywizacja sportowo zabawowa w formie zawodów integracyjnych dla osób o różnej niepełnosprawności
4. Promocja pięknych i malowniczych okolic Nadleśnictwa Lubichowo, Miasta Skórcz, Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek
II. Organizator XV IGLOTEX Biegu Czterech Jezior
Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy
III. Kontakt
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy
Pan Krzysztof Tyczyński tel. +48 884 997 112 email: wynajem-pojazdow@wp.pl 2. Facebook https://facebook.com/AktywniKociewiacy
IV. Sponsor tytularny
IGLOTEX SA
V. Sponsorzy strategiczni
1. Urząd Miasta Skórcz
2. Urząd Gminy Osiek
3. Urząd Gminy Skórcz
4. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
VII. Program imprezy
Program     Godzina
1.     Otwarcie biura zawodów     7:00
2.     Bieg na 5 km     8:30
3.     Bieg główny na 15 km     10:00
4.     Marsz Nordic Walking na 5 km     10:05
5.     Biegi dla dzieci     12:00
6.     Dekoracja bieg, marsz, biegi dzieci     12:30
7.     Losowanie nagród     12:45
VII. Termin, miejsce i dystans poszczególnych dyscyplin
A. Termin
13 lipca 2024 roku
B. Biuro zawodów
Stadion Miejski w Skórczu, ul. Leśna 8
C. Biegi dla dzieci
1. Start wszystkich biegów ze Stadionu Miejskiego w Skórczu
2. Program biegów dla dzieci
Kategoria - roczniki     Dystans
Dziewczynki 2021 – 2024     50 m
Dziewczynki 2018 – 2020     100 m
Dziewczynki 2015 - 2017     200 m
Dziewczynki 2012 - 2014     400 m
Dziewczynki 2009 – 2011     600 m
Dziewczynki 2007 – 2008     800 m
Chłopcy 2021 - 2024     50 m
Chłopcy 2018 – 2020     100 m
Chłopcy 2015 – 2017     200 m
Chłopcy 2012 – 2014     400 m
Chłopcy 2009 – 2011     600 m
Chłopcy 2007 – 2008     800 m
3. Opiekunami i prowadzącymi poszczególne biegi będą nauczyciele wychowania fizycznego oraz wolontariusze.
4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody.
5. Dla wszystkich, którzy ukończą biegi gwarantujemy medale.
D. Bieg na 5 km
1. Start Biegu nastąpi z drogi gruntowej przylegającej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit - 100 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. Nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie pełne kilometry.
6. Meta biegu na Stadionie Miejskim w Skórczu.
E. Bieg Główny 15 km
1. Start Biegu Głównego nastąpi z drogi gruntowej przylegającej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit - 300 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. Nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Bieg będzie otwierał pilot a zamykał pojazd Straży Pożarnej.
6. Dystans 15 km, nawierzchnia asfaltowa 5,5 km reszta trasy to drogi leśne.
7. Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie pełne kilometry.
8. Na trasie biegu usytuowane będą dwa punkty z napojami – 3 i 12 km.
9. Meta biegu na Stadionie Miejskim w Skórczu.
F. Marsz Nordic Walking
1. Start nastąpi z drogi gruntowej przyległej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit – 100 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. Nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Dystans 5 km drogami leśnymi.
6. Na trasie marszu oznakowane będą wszystkie pełne kilometry.
7. Meta marszu na Stadionie Miejskim w Skórczu.

VIII. Warunki uczestnictwa dla wszystkich dyscyplin
1. W konkurencjach dla dorosłych mogą startować zawodnicy, którzy w dniu imprezy mają ukończone 16 lat.
2. Udział mogą brać wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika a w przypadku osób niepełnosprawnych przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w tego typu zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego typu zawodach, w tym zagrożenia potencjalnymi wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży pożarnej, a także służb zabezpieczających trasy z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w Biegu Głównym osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, kijkach Nordic Walking i innych tego typu.
Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu Głównego.
7. Wyjazd na trasę wyścigu pojazdów towarzyszących uczestnikom jest bezwzględnie zabroniony.
8. Limit czasu wynosi 2 h.
IX. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych
1. Rejestracja elektroniczna do 10.07.2024 do godziny 23:59.
2. Po 10.07.2024 rejestracji będzie można dokonać tylko w dniu imprezy w Biurze Zawodów o ile nie zostały przekroczone limity zawodników 08:00 – 09:30
3. Pakiety startowe będzie można odebrać w biurze zawodów na stadionie miejskim w Skórczu ul. Leśna 2 w dniu zawodów 13.07.2024 w godzinach 07:00 – 09:30
X. Opłaty startowe
1. Tabela opłat:

Konkurencja Do 31.03.2024 Do 10.07.2024 13.07.2024
W Biurze Zawodów
Bieg Główny 15 km 60 zł 70 zł 150 zł
Nordic Walking 5 km 50 zł 60 zł 140 zł
Bieg 5 km 50 zł 60 zł 140 zł2. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego https://elektronicznezapisy.pl/.
3. W przypadku dokonania opłaty startowej w wysokości większej niż określona w tabeli opłat Organizator na wniosek zainteresowanej osoby dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne.
4. Organizator nie ma obowiązku wystawienia rachunku jeżeli żądanie jego wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. 2017.177.1054 j. t.)
5. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia i nie później niż 20.08.2021. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
7. Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością.
8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
XI. Klasyfikacje
A. Bieg główny na dystansie 5 km
1. Kategoria Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
7
B. Bieg główny na dystansie 15 km
1. Kategoria Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
2. Kategorie wiekowe miejsca od I do III:
a) Kobiet
● od 16 do 19 lat
● od 20 do 29 lat
● od 30 do 39 lat
● od 40 do 49 lat
● od 50 do 59 lat
● powyżej 60 lat
b) Mężczyzn
● od 16 do 19 lat
● od 20 do 29 lat
● od 30 do 39 lat
● od 40 do 49 lat
● od 50 do 59 lat
● od 60 do 69 lat
● od 70 do 79 lat
● powyżej 80 lat
3. Kategorie dodatkowe
a) Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek
● Kobiety od I do VI miejsca
● Mężczyźni od I do VI miejsca
b) Najstarsza uczestniczka oraz najstarszy uczestnik biegu.
C. Marsz Nordic Walking 5 km
1. Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
2. Dodatkowe:
a) Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek:
● Kobiety od I do III
● Mężczyźni od I do III

XII. Nagrody
1. Po zakończeniu Biegu Głównego na 15 km, Biegu na 5 km oraz Marszu Nordic zostaną
przyznane i wręczone następujące nagrody:
a) Puchary/statuetki za zajęcie miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn
b) Puchary/statuetki za zajęcie miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w
poszczególnych kategoriach wiekowych i dodatkowych
c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli zawody
2. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że osoby nagrodzone w kategorii open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Nie dotyczy to kategorii dodatkowych.
3. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.
4. Od nagród finansowych i/lub rzeczowych których łączna wartość przekroczy 760 zł zostanie potrącony podatek zgodnie z art. 41 ust. 4 tejże ustawy

Views: 17871

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ