REGULAMIN

OLKUSKI BIEG ULICZNY IV SREBRNA DZIESIĄTKA

Olkusz 14 wrzesień 2019

 

 • 1

 Organizatorem biegu jest:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przy udziale Miasta i Gminy Olkusz.

 

 • 2

 Cele biegu:

 1. Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 2. Promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Promocja Miasta i Gminy Olkusz.
 4. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.

 

 • 3
 1. Bieg odbędzie się 14 września 2019 roku o godz. 16:00.
 2. Długość trasy to 10 km i 5 km do wyboru przez uczestnika.
 3. Start i meta biegu będą się znajdować na Rynku w Olkuszu.
 4. Trasa przebiegać będzie ulicami o nawierzchni asfaltowej i częściowo brukowej.
 5. Trasa biegu na 10 km obejmuje 2 pętle po 5 km i będzie oznakowana co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km.
 6. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne mocowane na obuwiu)
 7. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 8. Punkt odżywczy (napoje) w biegu na 10 km będzie się znajdował na około 6 kilometrze.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 17.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 17.30 zobowiązani są do zejścia z trasy.
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

 

 • 4
 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 14 września 2019 roku ukończą 16 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 14.09.2019 r.
 3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
 4. W okolicach startu/mety będzie zlokalizowany depozyt. Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 15.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 5. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 6. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

 

 • 5
 1. Zgłoszenia do Olkuskiego Biegu Ulicznego IV Srebrna Dziesiątka przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:poprawnewypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl i dokonanie opłaty rejestracyjnej za pakiet startowy na konto bankowe MOSiR w Olkuszu nr rachunku: Bank Pekao S.A. O/Olkusz 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545 tytułem „opłata startowa Olkuski Bieg Uliczny IV Srebrna Dziesiątka - imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia”.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnego przeniesienia opłaty na inną osobę w terminie do dnia 6 września 2019 r.jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować w biegu. W uzasadnionych przypadkach opłacone wpisowe może być zwrócone pod warunkiem pisemnego zgłoszenia odstąpienia od uczestnictwa dokonanego do dnia 14 sierpnia 2019 r.   
 4. Zgłoszenie udziału w Olkuskim Biegu Ulicznym IV Srebrna Dziesiątka stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania.Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez MOSiR Olkusz jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem we wszelkich  promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej MOSiR Olkusz oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w biegu.
 5. Osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości (młodzież w wieku 16-18 lat) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 300 osób) i konieczność przygotowania numerów oraz pakietów startowych przyjmuje się dwa terminy zgłoszeń: I termin od 20 maja do 6 września 2019 r. opłata startowa wynosi 45,00 zł. W przypadku nie wyczerpania limitu startujących będzie istniała możliwość rejestracji oraz dokonania opłaty startowej w dniu biegu w wysokości 60,00 zł.
 7. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 14.09.2019 r. w godz. 9.00 – 15.00 (sobota). Nie pobiera się kaucji za chipy.
 8. Elektroniczne zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu (300 osób) lub 6 września 2019 r. W wypadku nie wyczerpania limitu startujących istnieje możliwość rejestracji w biurze zawodów w dniach 14 września 2019 r. na zasadach określonych w regulaminie.

 

 • 6
 1. W Olkuskim Biegu Ulicznym IV Srebrna Dziesiątka będą prowadzone klasyfikacje indywidualne kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

 

   - K i M 16-19,

   - K i M 20-29,

   - K i M 30-39,

   - K i M 40-49,

   - K i M 50-59,

   - K i M 60+

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.
 2. Komunikat końcowy z wynikami zostanie umieszczony na tablicy wyników w czasie do 30 minut po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika, a także na stronie mosir.olkusz.pl .

 

 • 7
 1. Zwycięzcy Olkuskiego Biegu Ulicznego IV Srebrna Dziesiątka za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki, a w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn dodatkowo nagrody rzeczowe.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród rzeczowych dla zwycięzców kategorii indywidualnych.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą go w regulaminowym czasie otrzymają na mecie okolicznościowy medal.
 4. Organizator, dla uczestników biegu, przewiduje konkurs z nagrodami.

 

 • 8
 1. Koszty opłaty startowej, dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy biegu.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:

- numer startowy + agrafki,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- napoje na trasie i na mecie biegu,

- gadżet biegowy

- ewentualne gadżety przekazane przez sponsorów,

- zwrotny chip do pomiaru czasu.

 

 • 9
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 20 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia biegu.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 5. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej oraz chip przymocowany do obuwia na wysokości kostki.
 7. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do Organizatora.

 

Views: 2344

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ