4. Bieg Królewski

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami biegu są:
•    Urząd Miejski w Kleszczelach
•    Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach
•    Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Kleszczele

II. CEL
•    Propagowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych.
•    Popularyzacja biegania, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego trybu życia.
•    Promocja miasta i gminy.
•    Profilaktyka uzależnień.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w sobotę, 27 lipca 2019 r. w Kleszczelach.
2. Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 14:00 sprzed parkingu przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ,,Orlik”, ul.  Adama Mickiewicza 4.
3. Długość trasy wynosi: 10 000 m.
4. Zawody odbywać się  będą przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, stąd też uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.
5. Start biegu młodzieżowego i marszu nordic-walking na dystansie 1500 m nastąpi o godz. 14:05.
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W biegu głównym prawo startu mają wyłącznie osoby które najpóźniej w dniu startu będą miały ukończone 16 lat.  W biegu młodzieżowym mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku do lat 16.  W marszu nordic-walking nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 25 lipca 2019 r. drogą internetową  poprzez system rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy - https://elektronicznezapisy.pl/event/3918.html
3. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Dla biegu głównego obowiązuje łączny limit 150 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. W biegu młodzieżowym oraz marszu nordic-walking nie obowiązuje limit uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w biurze zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na parkingu przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ,,Orlik”, ul.  Adama Mickiewicza 4  w godzinach: 11:00 - 13:30.
9. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w biurze zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
V. OPŁATY
1. Każdy uczestnik biegu głównego ponosi koszt opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej wynosi odpowiednio:

do 25 lipca
•    25,00 zł
w dniu biegu 27 lipca
•    35,00 zł

3. Z opłaty startowej zwolnieni są:
• mieszkańcy gminy Kleszczele
• osoby, które ukończyły 60 rok życia
4. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym na platformie Elektroniczne Zapisy.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
6. Udział w biegu młodzieżowym oraz marszu nordic-walking jest całkowicie bezpłatny.

VI. KLASYFIKACJE
1. Każdy uczestnik bieg głównego będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu.
2. Czas będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej organizatora.
4. Podczas biegu głównego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
•    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
•    Klasyfikacja mieszkańców gminy Kleszczele
•    Klasyfikacja mieszkańców powiatu hajnowskiego
•    Klasyfikacje wiekowe
5. Klasyfikacje wiekowe będą opierały się o następujące kategorie:
•    M20 i K20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat
•    M30 i K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat
•    M40 i K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat
•    M50 i K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat
•    M60+ i K60+ kategoria wiekowa od 60 lat i starsi
6. W biegu młodzieżowym i marszu nordic-walking nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa.

VII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy biegu głównego, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Dla trzech najlepszych mężczyzn i trzech najlepszych kobiet klasyfikacji OPEN, organizator zapewnia nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych do zrealizowania w specjalistycznym sklepie biegowym „Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe”.
 I miejsce - karta podarunkowa o wartości 300 zł
II miejsce - karta podarunkowa o wartości 200 zł
III miejsce - karta podarunkowa o wartości 100 zł
3. Trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki gminy Kleszczele zostaną uhonorowani pamiątkowymi pucharami.
4.  Najszybszy zawodnik i zawodniczka powiatu Hajnowskiego otrzymają pamiątkowe puchary.
5. W klasyfikacjach wiekowych pierwsza trójka zawodników zostanie uhonorowana pamiątkowymi pucharami, pod warunkiem sklasyfikowania co najmniej trzech osób w danej kategorii wiekowej.
6. W Biegu młodzieżowym oraz marszu nordic-walking każdy uczestnik zostanie uhonorowany okolicznościowym medalem, dodatkowo w biegu młodzieżowym najszybszy zawodnik i zawodniczka otrzymają pamiątkowy puchar.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki.
2. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską.
3. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Po zakończonym biegu dla uczestników będzie przygotowany posiłek regeneracyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Organizator: Edward Terebun - 501 068 520
E-mail: edzioxy@wp.pl

Views: 686

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ