The event was cancelled

Brak możliwości na zorganizowanie zawodów.

REGULAMIN V CROSS - MOL – 5 września 2020r.

 

 1. Cel wydarzenia

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.

 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 • Promocja dzielnicy „Miechowice” oraz Miechowickiej Ostoi Leśnej jako miejsca do zdrowego, aktywnego wypoczynku.

 

 1. Organizatorzy

 • Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”.

 

 1. Patronat:

 • Urząd Miejski w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

 

 1. Termin i miejsce

 • 5 września 2019 r. w godz. 8:00 – 14:00

 • Bytom, dzielnica Miechowice, ul. Felińskiego, boisko sportowe „Dołek” o Biuro Zawodów czynne w godz. 8:00 – 10:00

 • Start biegu głównego: godz. 11:00

 • Limit czasowy biegu głównego: 2 godz.

 • Start marszu Nordic Walking: godz. 11:10

 • Limit czasowy marszu Nordic Walking: 1,5 godz.

 • Rozdanie nagród: godz. 13:00

 • Zakończenie: godz. 14:00

 

 1. Trasa biegu głównego

 • Dystans biegu: ok. 10km;

 • Trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;

 • Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.

 • Oznaczenia dystansu co 1 km.

 

 1. Trasa marszu Nordic Walking o Dystans marszu: ok. 5,5km;

 • Trasa marszu Nordic Walking ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;

 • Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.

 • Zawody odbędą się zgodnie z przepisami zawodów Nordic Walking.

 • Oznaczenia dystansu co 1 km.

 

 1. Organizacja biegu

 • Start biegu będzie miał charakter masowy.

 • Pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

 

 1. Zasady uczestnictwa

 • W biegu głównym i Nordic Walking może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik lub nieletni który ukończył 16 rok życia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), który:

  • zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze Zawodów w dniu wydarzenia,

  • podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz.1095);

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia.

 • Podczas marszu Nordic Walking zawodnicy przemieszczają się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Na trasie będą obecni sędziowie.

 

 1. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FB www.facebook.com/mgb.bytom, na stronie internetowej MGB www.mgb.bytom.pl, oraz na stronie internetowej biegu cross-mol.bytom.pl

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 • O kolejności rejestracji decyduje kolejność uiszczenia opłaty startowej.

 • Limit zawodników dla biegu głównego, oraz marszu Nordic Walking wynosi łącznie 350 osób.

 

 1. Opłaty

 • Odpłatność za udział w zawodach wynosi:

  • 45 zł – od dnia 13.03.2020 r. do dnia 30.06.2020r.

  • 55 zł – od dnia 01.07.2020 r. do dnia 15.08.2020r.

  • 75 zł w dniu zawodów.

 • Należność płatna jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia MGB:


Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”

Nr rachunku: 41 1020 2368 0000 2202 0476 0387

W tytule przelewu należy podać: „V Bieg CROSS-MOL oraz nazwisko i imię zawodnika”.

 • Nie będzie możliwe opłacenie biegu w dniu zawodów.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 • Dla grup biegowych przy jednorazowym zapisie przynajmniej 10 osób opłata startowa ulega obniżeniu o 5 zł na osobę. Po dokonaniu rejestracji i opłacaniu wszystkich uczestników przelewem zbiorczym należy wysłać email z listą na adres organizatora info@mgb.bytom.pl.

 

 1. Pakiet Startowy

 • Każdy zawodnik, w ramach pakietu startowego otrzymuje:

  • numer startowy,

  • pakiet startowy, którego zawartość zależna będzie od pozyskanych sponsorów

  • wodę na trasie biegu,

  • pamiątkowy medal po ukończeniu biegu,

  • posiłek regeneracyjny,

  • udział w konkursie z nagrodami.

 

 1. Klasyfikacja

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • W biegu głównym.

  • indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce).

  • drużynowa (brane pod uwagę będą czasy 10 najszybszych zawodników)

 • W marszu Nordic Walking.

  • indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce).

 • Nie będą prowadzone kategorie wiekowe.

 

 1. Nagrody

 • Puchar w kategoriach open kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie 10km.

 • Puchar w kategoriach open kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking na dystansie 5,5km.

 • Puchar dla najlepszej drużyny w kategorii biegu.

 • Puchar dla najlepszej bytomianki i najlepszego bytomianina.

 • Dla każdej zgłoszonej do klasyfikacji drużyny czekać będzie nagroda-niespodzianka.

 • Nagrody rzeczowe uzależnione są od pozyskanych sponsorów.

 

 1. Numery startowe:

 • Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.

 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu, lub marszu Nordic Walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po zakończeniu zawodów.

 • Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)

 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.

 • Współadministratorami danych osobowych są:

  • Organizator biegu: Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa z siedzibą ul. Alojzego Felińskiego, nr 6, lok. 21, miejsc. Bytom, kod 41-923.

  • Operator strony internetowej w zakresie publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu http://timing4u.pl.

  • Operator strony internetowej w zakresie zapisów na bieg https://dostartu.pl/.

 • Organizator – Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz wykonanie praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, celom archiwalnym oraz promocji.

 • Operator strony internetowej TIMING4U odpowiedzialny jest za wykonanie praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na platformie internetowej dotyczących publikacji wyników biegu.

 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

 • Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.

 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.

 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

 • Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.

 • Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci Internet w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, nazwy drużyny, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).

 • Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.

 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.

 • Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.


Organizatorami i patronami biegu są:

Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa

Urząd Miasta Bytom

Views: 1327

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ