Zabrze Business Run

Komunikat z 13.05.2022 r - UWAGA - ZMIANA DYSTANSU na 5 km / dwie pętle po 2,5 km

Komunikat z 11.06.2022 r - UWAGA zmiana w regulaminie - liczba uczestników biegu open ograniczona do 80 osób

Regulamin imprezy Zabrze Business Run – bieg open oraz Nordic Walking

REGULAMIN BIEGU INDYWIDUALNEGO

ZABRZE BUSINESS RUN

CEL

 1. Promocja zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
 3. Promocja lokalnego biznesu.
 4. Promocja miasta Zabrze.
 5. Upowszechnianie i popularyzacja biegów.
 6. Upowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 ORGANIZATORZY

Organizatorem zawodów jest:

 1. Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza

 

KONTAKT

 1. Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza ul. Brodzińskiego 4 41-800 Zabrze.

 TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 26.06.2022 (niedziela) o godz. 13.00 w Zabrzu na terenie KSSE przy ulicy Guido Henckela Donnersmarcka..

 ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Zapisy elektroniczne zostaną uruchomione 20.03.2022 r.
 2. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej do dnia 20.06.2022 r. do godz. 24.00.
 3. W formularzu zgłoszeniowy należy zaznaczyć wybraną kategorię: bieg lub NW
 4. Udział w biegu jest płatny.
 5. Opłata za udział w zawodach płatna przelewem do 20.06.2022 r. – 30,00 zł.
 6. Część opłaty wpisowej zostanie przeznaczona na pomoc dla Jana Paleja.
 7. Płatności można dokonać poprzez przelew na następujące dane: Szkoła narciarska GIGANT Sp. z o.o. ul. Trocera 25/4 41-819 Zabrze, numer konta bankowe: 32 1050 1298 1000 0090 8045 0571 z dopiskiem ZABRZE BUSINESS RUN oraz IMIĘ I NAZWISKO
 8. Zapisy osobiste nie będą możliwe w dniu zawodów.
 9. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.
 10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 11. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 20.06.2022 r. o godz. 24.00, osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany numerów startowych, jeżeli nastąpią ku temu uzasadnione przesłanki.
 13. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 80 osób.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w pkt. V.4. w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

 BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdować się przy ul. Donnersmarcka na terenie firmy Weber w oznaczonym miejscu i będzie działać w dniu 20.06.2022 r. w godzinach 10.00 – 12.45.
 2. Numery startowe wydawane będą po weryfikacji przez organizatora. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 15 minut przed planowanym startem pierwszego zawodnika.
 3. Zawodnik musi posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji danych.

UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
 2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Udział osób nieletnich wymaga pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz podpisania przez nich oświadczenia o zdolności osoby nieletniej do udziału w biegu, w którym potwierdza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w zawodach.
 4. Każdy pełnoletni zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, w którym potwierdza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w tego typu zawodach.
 5. Każdy pełnoletni zawodnik zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem biegów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 6. Dodatkowo zawodnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 7. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku.
 9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

TRASA BIEGU

 1. Trasa biegu wyznaczona jest po pętli, która umiejscowiona jest na zamkniętym odcinku ulicy Guido Henckela Donnersmarcka.
 2. Trasa wyznaczona jest po drodze o nawierzchni asfaltowej.
 3. Start i meta wyznaczone są na ulicy Guido Henckela Donnersmarcka na terenie firmy Weber.
 4. Trasa posiada jeden nawrót przy skrzyżowaniu z ulicą Ofiar Katynia.
 5. Długość trasy to 5km.

 ZASADY BIEGU

 1. Bieg jest rozgrywany na pętli o długości 2,5km.
 2. Każda osoba ma do przebiegnięcia 1 pętlę (2 x 2,5km).
 3. Start uczestników biegu będzie miał charakter wspólny.
 4. Uczestnicy biegu muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu numery startowe.

 POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów, który każdy uczestnik dostaje podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 2. Chip należy zamocować do buta w sposób uniemożliwiający jego zgubienie.
 3. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej.
 4. Niewłaściwe zamontowanie chipa lub jego zgubienie skutkować będzie niesklasyfikowaniem zawodnika.

 KLASYFIKACJA

 1. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii bieg klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii NW klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki.
 3. O kolejności miejsc decyduje czas netto osiągnięty przez każdego z zawodników.

 

NAGRODY

 1. Każdy uczestnik biegu, który przekroczy linię mety otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji, która odbędzie się po biegu.

 

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Każdy uczestnik zawodów otrzyma:

a) numer startowy wraz z czterema agrafkami,

b) medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończenia Biegu zgodnie z niniejszym Regulaminem),

c) wodę na mecie,

d) elektroniczny pomiar czasu,

e) zabezpieczenie medyczne.

Do dyspozycji zawodników będą wyznaczone toalety.Nie będzie udostępniony depozyt dla zawodników.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIĄZANE Z SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNĄ

WYWOŁANA WIRUSEM COVID-19

 1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zawody zostaną przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.
 2. Organizator prosi zawodników o stosowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa, jeżeli w dniu przeprowadzenia zawodów będą tego wymagać przepisy prawa polskiego.
 3. Jeżeli zagrożone będzie bezpieczeństwo zawodników i obsługi, mogą zostać wprowadzone zmiany do regulaminu zawodów w trakcie ich trwania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wymogów lub zmiany innych elementów zawodów dostosowujących punkty regulaminu biegu do obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. XIV.4, uczestnicy zostaną powiadomieni w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu 2 tygodni poprzedzających bieg nie miał styczności z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.Jednocześnie zobowiązuje się niezwłoczne powiadomić Organizatora o fakcie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu przeprowadzenia zawodów oraz postanowień regulaminu.
 8. W przypadku niepokojących objawów występujących u zawodników, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne. W przypadku potwierdzenia złego stanu zdrowia, zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
 9. Jeżeli w dniu zawodów obowiązujące przepisy prawa polskiego uniemożliwią przeprowadzenie biegu, zawody zostaną odwołanie lub przeprowadzone w innym terminie.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.
 3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg harmonogramu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze.
 2. Dane osobowe uczestników sztafety będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników członków poszczególnych sztafet będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do:a) dostępu do danych,b) sprostowania danych,c) usunięcia danych,d) ograniczenia przetwarzania danych,e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 2 w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą firmy, którą reprezentuje i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

 

Views: 4792

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ