Zapisz się na III MEMORIAŁ im. JACKA KURONIA

REGULAMIN BIEGU
III MEMORIAŁ im. JACKA KURONIA
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca
Pana Arkadiusza Chęcińskiego  
na dystansie 5km i 500m
Sosnowiec 24.06.2023 r.


CEL ZAWODÓW:
•    Upamiętnienie Jacka Jana Kuronia, polityka, jednego z przywódców opozycji w okresie PRL, historyka, współzałożyciela KOR, dwukrotnego ministra pracy i polityki socjalnej, posła na Sejm, Kawalera Orderu Orła Białego.  
•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
•    Rozpowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród różnych grup społecznych i środowiskowych
•    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia
•    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle chorych
•    Ochrona i promocja zdrowia
•    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•    Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami (uczestników WTZ,ŚDS, uczniów szkół integracyjnych i specjalnych)
•    Promocja i organizacja wolontariatu

ORGANIZATORZY :
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski Sosnowiec
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Jodłowa 1
41-208 Sosnowiec
tel. 32 360 33 33
wtz_sosnowiec@o2.pl

parkrun Park Miejski Sosnowiec
parkmiejskisosnowiec@parkrun.com

TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZACJA ZAWODÓW:
    24 czerwca 2023 roku
    Start i meta biegu usytuowana będzie w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy amfiteatrze (cotygodniowe miejsce zbiórek parkrun Park Miejski Sosnowiec).
    Start biegu godz.11:00
    Bieg na dystansie 5km (dwie pętle po 2,5km) oznaczona kolorem czerwonym
    Spacer/bieg na dystansie 500m (jedna pętla) oznaczona kolorem niebieski
    Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych w dniu zawodów w Biurze Zawodów zlokalizowanym w pobliżu startu biegu 9.00-10.30
    Trasa biegu prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni (asfalt, drogi szutrowe, leśne– charakter biegu przełajowy)
    Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania ruchu.
    Limit czasu biegu5km i spaceru/biegu 500m wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.
    Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i chipa.

KATEGORIE:
Dotyczy dystansu 5km
Generalna Kobiet
Generalna Mężczyzn

POMIAR CZASU:
Dotyczy dystansu 5km
Pomiar czasu będzie dokonywany przez firmę Timing4U.  Podczas biegu na dystansie 5km stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamontowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
9:00    otwarcie biura zawodów
10:30    zamknięcie biura zawodów
10:55    powitanie zawodników na linii startu
11:00    start biegu 5km
11:05   start spaceru/biegu 500m
12:00    zakończenie biegu 5km i spaceru 500m
12.30     wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA :
•    Bieg 5km i spacer/bieg 500m ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
•    Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 24.06.2023 roku ukończyły 18 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl
•    Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenia oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie – załącznik 1
•    Osoby poniżej 16 roku życia mogą zgłosić się i uczestniczyć w biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu, zaś osoby w wieku 16-17 lat za pisemną zgoda opiekuna prawnego – załącznik 2
•    Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane przy starcie biegu i czynne będzie w dniu zawodów w godz. 9.00 -10.30
•    Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
•    Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
•    Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
•    Zabrania się startu zawodnikom pozostającym pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników biegu zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
•    Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
•    Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
•    W ramach biegu każdy uczestnik zawodów ma zapewniony:
na dystansie 5km
o    numer startowy z agrafkami,
o    elektroniczny pomiar czasu
o    medal wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec
o    opiekę medyczną,
o    poczęstunek regeneracyjny
na dystansie 500m
o    numer startowy z agrafkami,
o    medal wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec
o    opiekę medyczną,
o    poczęstunek regeneracyjny


NAGRODY :
Każdy uczestnik biegu 5km i spaceru/biegu 500m po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec

Organizator przewiduje nagrody na dystansie 5km
•    Klasyfikacja kobiet miejsca I-III 5km
statuetki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec,
drobne nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów
•    Klasyfikacja mężczyzn miejsca I-III 5km
statuetki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej OM TPD Sosnowiec,
drobne nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów

ZGŁOSZENIA :
Dystans 5km
- Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl
- W biegu obowiązuje limit zgłoszeń - 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia.
- Jeżeli limit uczestników biegu 5km nie zostanie wyczerpany przez zapisy na portalu www.elektronicznezapisy.pl organizator dopuszcza możliwość zapisu w dniu zawodów
Dystans 500m
- Osoby chcące wziąć udział w spacerze/biegu na dystansie 500m nie są zobowiązani do elektronicznego zapisu. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w dniu wydarzenia.
Osoby niepełnoletnie, osoby z niepełnosprawnością startują za zgodą rodzica/ opiekuna

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.    Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.    Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
3.    Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
4.    Uczestników biegu obowiązuje ubiór sportowy.
5.    Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór będzie możliwy po okazaniu numeru.
6.    Organizator zapewnia miejsce do przebrania w strój sportowy (wyznaczone miejsce obok depozytu).
7.    Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
8.    Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
9.    Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
10.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
11.    Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
12.    Uczestnik biegu akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.


DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec i parkrun Park Miejski Sosnowiec

Kontakt do Organizatora:
    wtz¬¬¬¬¬¬¬¬¬_sosnowiec@o2.pl
    parkmiejskisosnowiec@parkrun.comViews: 1811

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ