Regulamin Biegów dla Bajtli - VII ECO CIDRY CROSS

 

I ORGANIZATOR
Organizatorem Biegów dla Bajtli jest Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”. Odbywają się one w ramach VII ECO CIDRY CROSS-u.

 

II CELE

 1. Upowszechnianie biegania.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE

 1. Biegi dla Bajtli odbędą się 3 czerwca 2023 roku w Radzionkowie przy ul. Księżogórskiej 90 na terenie MOSiR Radzionków i Parku Księża Góra.
 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest po zakończeniu startów dorosłych. Zapisy odbywają się przez internet oraz w biurze zawodów od godz. 9.30 do 10.45. Osoby które dokonają elektronicznej rejestracji prosimy o złożenie oświadczeń i odbiór numerów startowych do godz. 10:00 w biurze zawodów.
 3. Dystans jest uzależniony od wieku uczestników.
 • Biegi dla Bajtli odbywają się w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w kategoriach:
 • Bieg Bąbla (2019 i 2020) dystans: 50 metrów, godzina 11:30 (czas orientacyjny);
 • Bieg Krasnala (2017-2018), dystans: 100 metrów, godzina 11:40 (czas orientacyjny);
 • Bieg Smyka (2015-2016), dystans: 200 metrów, godzina 11:50 (czas orientacyjny);
 • Bieg Urwisa (2013-2014), dystans: 400 metrów, godzina 12:00 (czas orientacyjny);
 • Bieg Juniora (2011-2012), dystans: 800 metrów, godzina 12:10 (czas orientacyjny);
 • Bieg Małolata (2009-2010), dystans: 1000 metrów, godzina 12:20 (czas orientacyjny);
 • Bieg Nastolatka (2007-2008), dystans: 1200 metrów, godzina 12:30 (czas orientacyjny).
 1. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w danej kategorii, o czym rozstrzygać będzie Organizator, zgłoszeni uczestnicy będą przenoszeni do kategorii wyższej lub niższej.

 

IV WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia elektronicznego oraz wniesienie opłaty startowej i wypełnienie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę zapisów lub w biurze zawodów w godzinach określonych przez regulamin.
 4. Dokonanie zgłoszenia wraz ze złożeniem oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki regulaminu.
 6. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych
  i analitycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia
  z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
  z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu.
 10. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji VII ECO CIDRY CROSS-u i kolejnych wydarzeń z tego cyklu.
 11. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I (Bąble) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
 12. Opłata startowa we wszystkich kategoriach Biegów dla Bajtli wynosi 10 złotych.
 13. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Będzie prowadzona klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają medale. Wyjątkiem są uczestnicy z trzech pierwszych miejsc, dla których przewidziano specjalną dekorację.
 3. Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po biegu.

VI UWAGI KOŃCOWE

 1. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
  Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie cidrylotajom.pl
 3. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Views: 1897

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ