REGULAMIN

VIII. Półmaratonu Doliną Rospudy i Filipowskiego Biegu Jaćwinga

Bieganie w Dolinie Rospudy w związku z akcją „Rozpraw się ze szkodliwymi nałogami

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, adres: Szafranki 2, 16-424 Filipów, e-mail: filipowbiega@wp.pl, tel. 602-521-746 (dalej „Organizator”)

Współorganizatorzy:

- Gmina Bakałarzewo,

- Gmina Filipów.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

Termin – 01 maja 2024 r.

 

Start i meta:

Start: wspólny dla obu biegów godz. 12.00 spod Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2.

Meta: plac przy UG Filipów, ul. Garbaska 2

Zakończenie i dekoracja: 15.00, plac przy UG Filipów

Długość trasy:

- półmaraton – 21,0975m. (trasa bez atestu)

- Filipowski Bieg Jaćwinga – 12,5 km (trasa bez atestu)

Trasa półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej,

Trasa Filipowskiego Biegu Jaćwinga – 60% nawierzchnia utwardzona, 40% droga gruntowa

 

Oznaczenie trasy półmaratonu – co 1 km.

Punkty orzeźwiające- 5 dla półmaratonu , 2 – dla Filipowskiego Biegu Jaćwinga.

Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 

III. BIURO ZAWODÓW

Adres Biura Zawodów:

 - Filipów, Urząd Gminy, ul. Garbaska 2;

 Czynne w dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.30

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW

1.            09:00 - 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,

2.            11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki,

3.            11:55 - uroczyste otwarcie biegu,

4.            12:00 - start wspólny dla obu biegów, z ewentualnością rozdzielenia startujących na grupy (w zależności od sytuacji epidemiologicznej),

5.            15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje.

 

V. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 maja 2024 roku ukończą 18 lat.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Filipów w dniu zawodów 01 maja 2024 r. w godz.9.00 - 11.30.

Decyzje lekarza zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną lub inny gadżet w zależności od hojności sponsorów, napój, materiały promocyjne);

– napoje na trasie i mecie biegu;

– posiłek po ukończeniu biegu;

– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal

Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu. Czip podlega zwrotowi.

Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

Uwaga

Koszulki w deklarowanym rozmiarze gwarantowane są jedynie zawodnikom zapisanym i opłaconym w terminie do 20 kwietnia 2024 r.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl:

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

3. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.

4. Organizator ustala limit uczestników:

    - Półmaraton - 100 osób

    - Bieg Jaćwinga – 100 osób

5. Zgłoszenia nowych zawodników w Biurze Zawodów będą  możliwe tylko w sytuacji, gdy w  trakcie zapisów elektronicznych nie zostanie osiągnięty limit 100 uczestników opłaconych w  danym biegu. Po osiągnięciu w/w limitu, nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących.

 

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 100 zł - Półmaraton, 80 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.

Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 120 zł - Półmaraton i 100 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.

Z opłaty startowej zwolnieni

- osoby urodzone w 1959r i starsi

- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w poprzedniej edycji

- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

- wolontariusze pomagający w organizacji biegów

- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora

Opłatę należy wnieść:

- na konto: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2

nr konta: 33 9367 0007 0020 0203 6304 0002

 (tytuł: opłata startowa w półmaratonie, ew. Filipowskim Biegu Jaćwinga za ....)

Odbiorca:

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy

Szafranki 2

16-424 Filipów

-  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.

- Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

- Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

   Po wyczerpaniu limitu osób startujących (opłaconych) w danym biegu, zapisy i opłaty w Biurze Zawodów nie będą realizowane.

 

VIII. KLASYFIKACJE

- Open Mężczyzn (miejsca 1-3)

- Open Kobiet (miejsca 1-3)

- Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):

           K 18-29

           K 30-39

           K 40-49

           K 50-59

           K 60-69

           K 70+

 

- Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):

          M 18-29

          M 30-39

          M 40-49

          M 50-59

          M 60-69

          M 70+        

 

Dodatkowe klasyfikacje:

1. w ramach Półmaratonu i Filipowskiego Biegu Jaćwinga:

      - najlepszy zawodnik gminy Filipów

      - najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo.

          bez podziału na płeć.

 

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).

Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg .

Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

 

IX. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy Półmaratonu i Filipowski Bieg Jaćwinga otrzyma pamiątkowy medal.

Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy obu biegów w:

– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w  

   kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)

– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, I – III miejsce.

- klasyfikacji dodatkowej (najlepszy zawodnik gminy Filipów i Bakałarzewo).

Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach open kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie i Filipowskim Biegu Jaćwinga.

 

NAGRODY FINANSOWE:

1. DLA ZWYCIĘZCÓW W KATEGORII OPEN:

 

w Półmaratonie Doliną Rospudy:

–             K-1. miejsce – 400 zł.          M-1. miejsce – 400 zł.

–             K-2. miejsce – 300 zł.          M-2. Miejsce – 300 zł

–             K-3. miejsce – 200 zł.          M-3. Miejsce – 200 zł

 

     w Filipowskim Biegu Jaćwinga:

–             K-1. miejsce – 400 zł.          M-1. miejsce – 400 zł.

–             K-2. miejsce – 300 zł.          M-2. Miejsce – 300 zł

–             K-3. miejsce – 200 zł.          M-3. Miejsce – 200 zł

 

2. DLA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA Z BAKAŁARZEWA (bez podziału na płeć): 

- w Półmaratonie Doliną Rospudy – 200 zł

- w Filipowskim Biegu Jaćwinga – 200 zł

 

3. DLA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA Z FILIPOWA (bez podziału na płeć):

1. w Półmaratonie Doliną Rospudy – 200 zł

2. w Filipowskim Biegu Jaćwinga – 200 zł

Początek wręczania nagród około godz. 15:00

 

X. ŻYWIENIE

Zawodnicy po ukończeniu obu biegów otrzymają na mecie napoje oraz posiłek regeneracyjny.

XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny i naturalne ukształtowanie tras biegowych nie dopuszcza się możliwości udziału w biegach zawodników niepełnosprawnych startujących na wózkach typu „handbike”.

Bieg odbędzie się przy warunkowym dopuszczeniu ruchu kołowego.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.

Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem: „Półmaraton”, „ Filipowski Bieg Jaćwinga”, „Organizator”.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych Stowarzyszenia „Aktywni Znad Rospudy” (dalej „Stowarzyszenie”) w Szafrankach, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Stowarzyszenia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Stowarzyszenie „Aktywni Znad Rospudy” informuje, że:

 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Aktywni Znad Rospudy” z siedzibą w Szafrankach 2, 16-424 Filipów, reprezentowane przez Prezesa Ryszarda Dykierta, adres e-mail: filipowbiega@wp.pl, tel.602-521-746

2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

 a. wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Stowarzyszenia „Aktywni Znad Rospudy” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO),

b. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Stowarzyszenia (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. F RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,  tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe, itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych

3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a. przez czas wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c. przez czas, w którym Stowarzyszenie może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych

4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną , usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawych, w tym umownych

5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:

                a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

                b. prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

                c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

                d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

                e. prawo przenoszenia danych,

                f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym

                momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

                podstawie zgody przed jej cofnięciem

                g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz nie może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas  zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 

XIII. POLITYKA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

–             Zawody odbędą się z zachowaniem ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym (COVID-19) uregulowanym stosownymi przepisami prawa w tym zakresie;

–             Stosowne wytyczne w zakresie sanitarno-epidemiologiczym, do których wszyscy uczestnicy zawodów mają bezwzględny obowiązek się dostosować, będą podane do publicznej wiadomości w Biurze Zawodów oraz miejscu odbywania się biegów;

–             W sytuacjach indywidualnych, wymagających konsultacji lekarskich w zakresie zagrożenia epidemiologicznego ewentualna opinia lekarza  dotycząca oceny stanu zdrowia uczestnika, jest nieodwołalna.

–             Zawodnicy zapisujący się w Biurze Zawodów (nie zgłoszeni elektronicznie) mają obowiązek osobistego wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w biegach startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

5. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół  odwoławczy powołany przez Organizatorów Zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem  biegu, o czym ma obowiązek poinformowania uczestników prze rozpoczęciem imprezy.

7. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.

Wyświetleń: 4255

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ