Regulamin

51. Crossu Mysłowickiego w biegach przełajowych

16 marca 2024 r.

 

Honorowy Patronat:
Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza
1)    Nazwa biegu: 51. Cross Mysłowicki w biegach przełajowych
2)    Data przeprowadzenia: 16 marca 2024 r. (sobota)
3)    Typ biegu: przełajowy
4)    Cel imprezy:
•    popularyzacja biegów przełajowych.
5)    Miejsce oraz dystans Crossu:
•    Start / Meta - Mysłowice Park Słupna, ul. Stadionowa 13 – dystans 5 KM
•    Biuro zawodów, przechowalnia bagaży mieścić się będą w ‘Okrąglaku’ na terenie Parku Słupna, ul. Stadionowa 13 (czynne w dniu zawodów od godz. 9:00). Przebieralnia – Ośrodek Sportów Letnich, ul. Stadionowa.
6)    Godzina startu: 11:30
7)    Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
ul. Ks. Bończyka 32z
41 – 400 Mysłowice
tel. (32) 317 18 02
e-mail: sekretariat@mosir.myslowice.pl
strona http: www.mosir.myslowice.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Chromik” Mysłowice
ul. Powstańców 23
41-400 Mysłowice

Komitet organizacyjny:
•    Dyrektor zawodów - Karol Pawlik
•    Kierownik biura zawodów – Sławomir Kotowicz
•    Kierownik ds. technicznych - Paweł Gawęda

8)    Warunki uczestnictwa:
•    W biegu  mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia. Osoby od 18 lat zostaną dopuszczone do startu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną na własną odpowiedzialność. Uczestnicy którzy w dniu biegu ukończyli 16 lat, a nie mają ukończonych 18 lat, obowiązani są przedłożyć na piśmie zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna, studencka itp.).     
•    Z powodu trudnych warunków na trasie, nie ma możliwości udziału osób niepełnosprawnych na wózkach.
•    Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze  zawodów  i  przyjęcie numeru startowego  jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.
9)    Opłata startowa:
•    40,00 zł brutto / uczestnik do 29 lutego 2024,
•    60,00 zł brutto / uczestnik od 01.03. do 15.03.2024,
•    80,00 zł brutto / uczestnik w dniu biegu,
•    Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
•    Odbiór pakietów startowych (numer startowy, zwrotny chip) – tylko i wyłącznie      w dniu biegu, w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 11:00, osobiście, z dokumentem tożsamości. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie – odbierający musi posiadać dokument tożsamości zawodnika oraz upoważnienie wg wzoru zamieszczonego na stronie www.mosir.myslowice.pl w dziale dokumenty do pobrania.
10)    Zgłoszenia:
•    Zapisy na 51 edycję Crossu w biegach przełajowych odbywają się za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl do dnia 15 marca 2024 (włącznie).
•    W dniu 16.03.2024 (tylko do ilości 300 biegaczy) - w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 10:30.
•    Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po odebraniu 300 zgłoszeń!
•    Na stronie internetowej  MOSiR-u  (w zakładce – dokumenty) zamieszczone są: druk zgody rodziców (dla osób poniżej 18 lat) oraz druk upoważnienia (dla osób trzecich odbierających pakiet startowy za zawodnika).

11)    Kategorie wiekowe i klasyfikacje biegu:
•    W biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników oraz klasyfikacje wg kategorii - sześć dla kobiet i sześć dla mężczyzn:
6  kategorii  kobiet:                6  kategorii  mężczyzn :
K- 1   –   14 – 19  lat                M- 1   –   14 – 19  lat     
K- 2   –   20 – 29  lat                M- 2   –   20 – 29  lat     
K- 3   –   30 – 39  lat                M- 3   –   30 – 39  lat     
K- 4   –   40 – 49 lat                M- 4   –   40 – 49  lat
K- 5   –   50 – 59  lat                M- 5   –   50 – 59  lat
K- 6   –   60 i więcej lat            M- 6   –   60 i więcej lat
•    Dodatkowo nagrodzimy najstarszą uczestniczkę i najstarszego uczestnika startującego w 51 Crossie w biegach przełajowych.
12)    Nagrody i wyróżnienia:
•    Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma odlewany, okolicznościowy medal zaprojektowany specjalnie na 51 edycję Crossu Mysłowic w biegach przełajowych.
•    Za zajęcie 1 - 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M  - dedykowane puchary i gadżety.
•    Za zajęcie 1 - 3 miejsca we wszystkich kategoriach K i M -  dedykowane puchary i gadżety.
•    Uczestnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują gadżetów i pucharów w kategoriach wiekowych.

13)    Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:
1.    Dane osobowe uczestników 51 Crossu Mysłowickiego w biegach przełajowych będą przetwarzane  celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3.    Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
4.    Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach internetowych, MOSiR-u, www.timing4u.pl, oraz na profilach internetowych zarządzanych przez   w/w takich jak Facebook, YouTube,
5.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.    Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
9.    Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.
10.    Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
12.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
13.    Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych zawodów sportowych pod nazwą "51 Cross Mysłowic w biegach przełajowych". Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikacje na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.
14)    Informacje i zalecenia końcowe:
•    Odbiór pakietów startowych – tylko i wyłącznie w dniu biegu, w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 11:00, osobiście, z dokumentem tożsamości. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie – odbierający musi posiadać dokument tożsamości zawodnika oraz upoważnienie wg wzoru zamieszczonego na stronie www.mosir.myslowice.pl w dziale dokumenty do pobrania.
•    Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
•    Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego (300 biegaczy)  - otrzymają pakiet startowy 51 Crossu Mysłowic (numer startowy, zwrotny chip), a na linii mety – medal pamiątkowy.
•    Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Timing4U (www.timing4u.pl)
•    Limit czasu dla pokonania 5 km – 50 minut. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody
•    Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu – 50 Crossu Mysłowic i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
•    Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
•    Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
•    Biuro zawodów oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Parku Słupna czynne
dniu zawodów od godz. 9:00. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych.

 

Wyświetleń: 6456

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ