Zapisz się na PKO TARNOGÓRSKI PÓŁMARATON

Regulamin PKO TARNOGÓRSKIEGO PÓŁMARATONU

oraz

SREBRNEJ TARNOGÓRSKIEJ DYSZKI

KORONA PÓŁMARATONÓW ŚLĄSKICH

 

 1. CELE IMPREZY:
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Tarnowskie Góry, powiatu tarnogórskiego oraz okolic.
 • Integracja lokalnych społeczności
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, w tym popularyzacja wiedzy na temat „życia bez używek” oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z eksperymentowania z różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi.
 1. ORGANIZATORZY:

 • Miasto Tarnowskie Góry
 • Stowarzyszenie Cidry Lotajom- współorganizator


Wydarzenie przeprowadzone zostanie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusza Czecha

 1. PATRONAT MEDIALNY
 2. TERMIN I MIEJSCE:
 • Impreza odbędzie się dnia 25 sierpień 2024 r.
 • Start Tarnogórskiego Półmaratonu oraz Tarnogórskiej Srebrnej Dyszki zaplanowany jest na godz. 9:00, wspólna rozgrzewka zaplanowana na godz. 8:40.

 • Start oraz meta usytuowane będą na Rynku Głównym w Tarnowskich Górach.

 1. TRASA I DYSTANS:
 • Trasa zawodów będzie wiodła w 100% po drodze asfaltowej oraz zostanie poprowadzona po tarnogórskich ulicach przy wyłączonym i częściowo wyłączonym ruchu samochodowym.
 • Dystans Tarnogórskiego Półmaratonu wynosi 21,0975 km (atest PZLA).
 • Dystans Srebrnej Dyszki wynosi ok. 10,5 km (brak atestu PZLA).
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 • Na trasie biegu wyznaczony jest limit czasu na pokonanie biegu i wynosi on 3 godziny.
 • Przekroczenie limitu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Na trasie znajdować się będą punkty odżywiania i odświeżania.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.
  • W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2024 r. ukończą 16 lat. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny
  • Dokonując zgłoszenia do Biegu, zawodnik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym Biegu i startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
  • Zawodnicy przed startem mają obowiązek ustawić się w strefie startowej zgodnie z zadeklarowanym przez siebie planowanym czasem ukończenia biegu. Niepodanie tej informacji podczas rejestracji będzie skutkowało automatycznym przydziałem do ostatniej strefy startowej;
 • Strefa „Elita”    czas do 1:20:00
          Strefa I              czas od 1:20:00 do 1:40:00
          Strefa II             czas od 1:40:00 do 2:00:00
          Strefa III            czas powyżej 2:00:00
  • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
  • Pomiar czasu będzie z wykorzystaniem chipów w numerze. Wszelkie klasyfikacje sporządzane będą na podstawie czasu netto.
  • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin a w przypadku biegu na 10,5 km w czasie 2 h. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
  • W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
  • W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy Biegu zobowiązani są do przerwania Biegu i umożliwienia przejazdu.
  • Ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu, Organizator wprowadza bezwzględny zakaz poruszania się biegaczom z psami, wózkami dziecięcymi, kijami itp. Zabrania się również poruszania na rowerach osobom towarzyszącym uczestnikom biegu. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje wykluczeniem uczestnika z biegu.
 • Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród startujących, którzy uzyskali wynik gwarantujący miejsce na podium w dowolnej kategorii i na dowolnym dystansie.
 • Organizator może dopuścić start uczestnika na warunkach szczególnych po uprzednim pisemnym wniosku lub bezpośredniej decyzji organizatora.

 

 1. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów czynne będzie w C.H.U  H A L A ul. Nakielska 1, Tarnowskie Góry

 • w 23 i 24 sierpnia 2024 r. w godzinach od 10.00 do 20.00,
 • w dniu zawodów 25 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 8.00 tylko dla zawodników zgłoszonych za pośrednictwem zapisów elektronicznych, z potwierdzoną płatnością oraz uzgodnionym z organizatorem odbiorem pakietu w tym dniu.


o W okolicy start/meta zawodów usytuowane będą również, depozyt oraz WC.

o W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną (przez osobę startującą) na piśmie.

o Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.


 1. ZGŁOSZENIA:

Chęć dokonania zgłoszenia w dniu zawodów wiąże się z brakiem gwarancji startu w zawodach (ze względu ograniczoną liczbę dostępnych pakietów startowych) oraz wyższą opłatą startową.

 • Limit uczestników Tarnogórskiego Półmaratonu, Srebrnej Dyszki wynosi łącznie 999 opłaconych osób.
 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa zależy od terminu dokonania wpłaty oraz wybranego przez uczestnika pakietu startowego. Startujący ma prawo wyboru pomiędzy pakietami podstawowym oraz pakietem z koszulką.

Pakiet podstawowy zawiera: numer startowy, elektroniczny pomiar czasu, medal, opiekę medyczną, gadżet biegowy, posiłek po biegu, dodatkowe niespodzianki od Organizatorów
i Partnerów, możliwość skorzystania z depozytu, punktu odżywczego oraz 2 punktów z wodą na trasie biegu.

Pakiet premium - koszulka zawiera: całą zawartość ujętą w pakiecie podstawowym wraz z pamiątkową koszulką.


 • Opłata startowa uiszczona do dnia 30.05.2023 r. (płatność online):
 • Pakiet podstawowy:
 1. a) Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego – 70 zł/os.
 2. b) Pozostałe osoby – 80 zł/os.
  Pakiet z koszulką:
 3. a) Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego – 110 zł/os
 4. b) Pozostałe osoby – 120 zł/os.
 • Opłata startowa uiszczana od 01.06.2023 r. do 31.07.2023 r. (płatność online)
  § Pakiet podstawowy:
 1. a) Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego – 90 zł/os.
 2. b) Pozostałe osoby – 100 zł/os.
  Pakiet z koszulką:
 3. a) Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego – 130 zł/os.
 4. b) Pozostałe osoby – 140 zł/os.
 • Opłata startowa uiszczana od 01.08.2024 r. do 11.08.2024 r. (płatność online)
  § Pakiet podstawowy dla wszystkich – 110 zł/os.
 • Pakiet z koszulką - niedostępny
 • Opłata startowa uiszczana w dniach 23-24.08.2024 r. (płatność gotówką w biurze zawodów)
  § Pakiet podstawowy dla wszystkich – 150 zł/os.
 • Pakiet z koszulką - niedostępny

W przypadku decyzji o uiszczaniu opłaty w biurze zawodów, startujący nie ma gwarancji na otrzymanie pakietu startowego.

Opłaty startowe należy uiszczać na koto organizatora za pośrednictwem elektronicznych płatności dostępnych poprzez stronę zapisów

Stowarzyszenie Cidry Lotajom ul. Św. Wojcieha 15, 41-922 Radzionków

o Osoby niepełnosprawne mogą wystartować w zawodach w obniżonej kwocie wpisowego, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.

o W razie odwołania imprezy gwarantujemy zwrot opłat startowych pomniejszoną o koszty organizacyjne

W ramach opłaty startowej każdemu uczestnikowi zapewnia się:

- pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu,

- pamiątkową koszulkę techniczną (jeśli opłata dokonana będzie do dnia 31.07.2023 r.)

- posiłek regeneracyjny,

- wodę,

- pakiet startowy zawierający gadżety z zawodów,

- profesjonalny pomiar czasu przez firmęTiming4You ,

- obsługę medyczną,

 

 1. KLASYFIKACJA:

Uczestnicy będą klasyfikowani w poniższych kategoriach OPEN

 • Kategorie OPEN:

o Kategoria OPEN kobiet na dystansie 21,095 km,

o Kategoria OPEN kobiet na dystansie 10,5 km,

o Kategoria OPEN mężczyzn na dystansie 21,095 km,

o Kategoria OPEN mężczyzn na dystansie 10,5 km,


 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 • Kobiet:

o K 16 (od 16 do 29 lat)

o K 30 (od 30 do 39 lat)

o K 40 (od 40 do 49 lat)

o K 50 (od 50 do 59 lat)

o K 60 ( 60+)

 • Mężczyzn:

o M 16 (od 16 do 29 lat)

o M 30 (od 30 do 39 lat)

o M 40 (od 40 do 49 lat)

o M 50 (od 50 do 59 lat)

o M 60 ( 60+)

Najlepszy tarnogórzanin/ka (powiat) zarówno w biegu na 10 km jak i 21,097 km

 

Najlepszy/a zawodnik/czka służb mundurowych zarówno w biegu na 10 km jak i 21,097 km

 


 1. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI:
 • Klasyfikacja we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona będzie z uwzględnieniem podziału na płeć.
 • Klasyfikacja w ramach rywalizacji biegowych będzie przeprowadzona na podstawie czasów netto.

 

 1. NAGRODY:

Ceremonia wręczenia nagród rozpocznie się około godziny 12:30

Dla miejsc od I do III (na poszczególnych dystansach i z podziałem na płeć) w kategoriach OPEN oraz kategoriach wiekowych, przewidziane są nagrody finansowe w przedstawionym poniżej wymiarze:

 • Tarnogórski Półmaraton OPEN:
  o I miejsce – 1200 zł o II miejsce – 600 zł o III miejsce – 350 zł

 • Półmaraton kategorie wiekowe:
  o I miejsce – 500 zł o II miejsce – 350 zł o III miejsce – 250 zł

 • Srebrna Dyszka OPEN:
  o I miejsce – 700 zł o II miejsce – 400 zł o III miejsce – 300 zł
 • Srebrna Dyszka kategorie wiekowe:
  o I miejsce – 250 zł o II miejsce – 200 zł o III miejsce – 150 zł

Zawodnicy/czki nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą uwzględniani w klasyfikacji kategorii wiekowych na obu dystansach

Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodnicy nie są ubezpieczani przez organizatora.

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Jednocześnie Organizatorzy informują, że dane osobowe podawane podczas procesu rejestracji nie są sprzedawane ani udostępniane osobom i podmiotom trzecim.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Nieprawidłowe zamocowanie chipa (niezbędnego do pomiaru czasu), jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 • Problemy, uwagi oraz wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy. Komisja rewizyjna w przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać niezwłocznie każdy problem.
 • Skracanie trasy wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy kontrolują się nawzajem, a o zauważonych nieprawidłowościach powinni niezwłocznie poinformować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,

uszkodzone czy zniszczone.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ponoszą pełną odpowiedzialność za własne czyny i zachowanie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
 • Uczestnik zrzeka się prawa do swojego wizerunku na rzecz organizatorów w celu umieszczenia materiałów zdjęciowych, video oraz wyników na stronie oraz social mediach organizatora.
 • W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmują Organizatorzy.

 

 1. KONTAKT:


Komitet Organizacyjny – dyrektorzy zawodów:

Dariusz Matuć tel.: 731 986 700

Grzegorz Szeremeta tel.: 695 933 108

 

Mail: tarnogorskipolmaraton@gmail.com

 

 

 

Wyświetleń: 4342

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ