REGULAMIN

II Siemianowicki Bieg i Nordic Walking „Śladami Wojciecha Korfantego”

Siemianowice Śląskie  20 kwietnia 2024 r.

  

CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów masowych oraz nordic walking.

Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego w 151. rocznicę urodzin.

 

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  „Pszczelnik”, 41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik 3

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Wydział Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Sportowe Siemianowice i Przyjaciele Biegają

 

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 20 kwietnia 2024 r. (sobota)

Start: godz. 11:00 Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego)

Meta: Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego)

 

DYSTANS

BIEG - 10,0  km - nawierzchnia utwardzona (asfalt). Trasa posiada atest.

NORDIC WALKING - 6,8  km - nawierzchnia utwardzona (asfalt).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Biegu i Nordic Walking mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 20.04.2024 r. ukończą 16 lat, dokonają rejestracji i opłacą wpisowe. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w Biegu i Nordic Walking oświadczają, że startują w Biegu lub Nordic Walking na własną odpowiedzialność.
 3. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu Biegu i Nordic Walking.
 5. Każdy zawodnik startujący w Biegu i Nordic Walking musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Opłata startowa zawodnika startującego w Biegu:
  • uiszczona do dnia 24 marca wynosi: 35 zł
  • uiszczona do dnia 7 kwietnia wynosi: 60 zł
 7. Opłata startowa zawodnika startującego w Nordic Walking:
 • uiszczona do dnia 7 kwietnia wynosi: 25 zł

Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

Numer startowy nadawany jest zgodnie z terminami wpłat.

 1. Opłatę startową należy wnosić na konto Stowarzyszenia Sportowego Siemianowice i Przyjaciele Biegają nr rachunku: 20 1090 2008 0000 0001 4855 1645 (Santander Bank). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 2. Opłatę startową można dokonać tylko do 7 kwietnia 2024 r.
 • Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się adnotacji przy nazwisku uczestnika na liście startowej umieszczonej na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/10323.html
 • Jeżeli po upływie 3 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo.
 1. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.

    Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 1. Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście po okazaniu dowodu tożsamości w Biurze Zawodów (otwarte w dniu imprezy tj. 20 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30 – 10:30
  – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego) lub w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3:
  od 17 do 19 kwietnia  2024 r. w godz. 9.00 – 18.00.

 

ZGŁOSZENIE  

 

 • Zgłoszenia do Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej mosir.siemianowice.pl do7.04.2024 r.- włącznie.
 • Data 04.2024 r. jest również ostatecznym terminem przyjmowania wpłat z zapisów internetowych. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 7.04.2024 r. o godz. 24:00
 • Po tym terminie nie należy dokonywać nowych opłat startowych (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie).
 • Organizator nie przewidujeprzyjmowania zgłoszeń w dniu zawodów.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia (dd.mm.rrrr),
 • adres zamieszkania,
 • kontaktowy,
 • nr kategorii (dotyczy osób z niepełnosprawnością),

 

Organizator wprowadza limit uczestników Biegu i Nordic Walking do 900 osób

 

 

KATEGORIE  KLASYFIKACYJNE  BIEGU:

kobiety:                                                           mężczyźni:

       K1 – (16-19 lat) – 2008-2005                             M1 – (16-19 lat) – 2008-2005
K2 – (20-29 lat) – 2004-1995                             M2 – (20-35 lat) – 2004-1989
K3 – (30-39 lat) – 1994-1985                             M3 – (36-49 lat) – 1988-1975
K4 – (40-49 lat) – 1984-1975                             M4 – (50-59 lat) – 1974-1965
K5 – (50-59 lat) – 1974-1965                             M5 – (60-69 lat) – 1964-1955
K6 – (powyżej 60 lat) – 1964 i starsze               M6 – (powyżej 70 lat) – 1954 i starsi

ONW – osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach z napędem bezpośrednim (łącznie kobiety i mężczyźni bez podziału na kategorie wiekowe).

ONI – inne schorzenia, niepełnosprawności (osobno kobiety i mężczyźni bez podziału na kategorie wiekowe).

Osoby z niepełnosprawnością winny  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez ZUS. Osoba z niepełnosprawnością  zobowiązana jest do okazania w/w orzeczenia przy odbiorze numeru startowego.

 

NW – Nordic Walking. Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.

 

NAGRODY

Puchary oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Biegu, ONW i ONI.

Pierwszych 300 uczestników Biegu i Nordic Walking otrzyma medale po przekroczeniu linii mety. Pozostali uczestnicy otrzymają medale w późniejszym terminie.

 

BIURO ZAWODÓW

Uczestnicy którzy, zarejestrowali się i dokonali opłaty startowej internetowo mogą odebrać pakiet startowy osobiście (po okazaniu dokumentu tożsamości) w biurze zawodów - otwarte w dniu biegu tj. 20 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30 – 10:30 – Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego).

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE   

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie Biegu odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu umieszcza się przy bucie).
 2. Posiadanie numeru startowego oraz chipu jest bezwzględnym warunkiem udziału w Biegu i Nordic Walking.
 3. Chip podlega zwrotowi po przekroczeniu linii mety.
 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację obu zawodników.
 5. W trakcie udziału w Biegu i Nordic Walking uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przekazanych przez organizatora, przypiętych z przodu do koszulki startowej. Zasłonięcie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 6. Na trasie Biegu i Nordic Walking mogą się znajdować wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu i Nordic Walking w czasie jego trwania.
 8. Dodatkowy parking znajdować się będzie na terenie MDK Jordan.
 9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
 10. Parking, przebieralnie oraz natryski znajdować się będą na terenie MOSiR „Pszczelnik” w Parku Pszczelnik.
 11. Organizator zapewnia depozyt.
 12. Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój oraz posiłek.
 13. W okolicy 5 km trasy będzie się znajdował punkt wydawana wody.
 14. Bieg i Nordic Walking odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zdjęcia z trasy Biegu i Nordic Walking zawodników, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu ustalonym na 1 godz. 30 min.
 16. Na trasie Biegu i Nordic Walking organizator przewiduje umieszczenie punktów kontrolnych. Pominięcie punktu kontrolnego oznaczać będzie dyskwalifikację zawodnika.
 17. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

 

INFORMACJA O BIEGU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3

tel. 32 228 08 48 e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl, www.mosir.siemianowice.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania Biegu i Nordic Walking a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.
 4. W Biegu i Nordic Walking mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu i Nordic Walking jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uczestnicy Biegu i Nordic Walking biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. Uczestnikami Biegu i Nordic Walking są wyłącznie osoby spełniające wszystkie warunki regulaminowe.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą Biegu i Nordic Walking.
 9. Na miejsce Biegu i Nordic Walking zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Biegu i Nordic Walking pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w imprezie.
 10. Formularz informacyjny:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych oraz  wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSiR ”Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej  brak uniemożliwi udział w Biegu i Nordic Walking.

 • poprzez zgłoszenie się do udziału w Biegu i Nordic Walking, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w imprezie,

Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

 • administratorem danych osobowych uczestnika Biegu i Nordic Walking jest Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji ”Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Biegu i Nordic Walking.
 • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Wyświetleń: 7957

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ