VIII ECO CIDRY CROSS - Dychej na Księżej Górze

 

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem VIII ECO CIDRY CROSS-u jest Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” (41-922 Radzionków, ul. Świętego Wojciecha 15).
2. Patronatem VIII ECO CIDRY CROSS objął Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor.

II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Integracja mieszkańców i środowiska sportowego.
3. Popularyzacja biegania w grupie.
4. Promocja aktywności fizycznej na Księżej Górze i Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. VIII ECO CIDRY CROSS odbędzie się 8 czerwca 2024 roku.
2. Zawody odbędą się w Radzionkowie na terenie Księżej Góry, Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz kąpieliska MOSiR Radzionków (ul. Księżogórska 90).

IV. DYSTANS
1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km
2. Marsz Nordic Walking odbędzie się na dystansach 5 km oraz 10 km.

V. TRASA
Trasa VIII ECO CIDRY CROSS-u nie posiada atestu PZLA. Przebiega alejkami parku na Księżej Górze oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznej, a także drogami asfaltowymi. Ponadto:
- start i meta znajdują się na terenie kąpieliska MOSiR Radzionków,
- niedopuszczalne jest skracanie trasy,
- trasa jest oznaczona co 1 kilometr,
- na trasie znajdują się dwa punkty z wodą,
- trasa posiada zróżnicowaną nawierzchnię. 


VI. STARTY
1. Bieg na 10 km wystartuje o godz. 10:00.
2. Marsz NW na 10 km wystartuje o godz. 9:40.
3. Marsz NW na 5 km wystartuje o godz. 9:50.
4. Godziny startów w dniu zawodów mogą ulec zmianie - opóźnieniu.

VII. LIMITY ORAZ POMIAR CZASU
1. Limit czasu na ukończenie biegu (10 km) wynosi 90 min.
2. Limit czasu na ukończenie marszu NW (5 km) wynosi 60 min.
3. Limit czasu na ukończenie marszu NW (10 km) wynosi 105 min.
4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu NW w limicie czasu, są zobowiązani do zejścia z trasy.
5. Pomiar czasu i ustalanie kolejności zawodników realizuje system elektroniczny. Do klasyfikacji wykorzystywany jest czas netto.
6. Urządzenie pomiarowe należy umieścić zgodnie ze wskazaniami obsługi technicznej.
7. Każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy w widocznym miejscu. W przypadku biegaczy mowa o przodzie koszulki. W przypadku zawodników NW mowa o przodzie i tyle koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości, a także jego modyfikacja, są zabronione. Zawodnik bez numeru startowego może zostać zdyskwalifikowany i usunięty z trasy.
8. Trasa marszu NW zostanie dodatkowo objęta oceną sędziowską.

VIII. UCZESTNICTWO
1. W VIII ECO CIDRY CROSS-ie może brać udział każda osoba, która rocznikowo ukończyła 18. rok życia.
2. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie posiada się problemów zdrowotnych uniemożliwiających udział w zawodach. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie lub zdrowotnego, nie ponosi też odpowiedzialności cywilnej w związku z chorobami lub urazami poniesionymi podczas udziału w zawodach.
3. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, muszą posiadać podpisaną zgodę rodziców na udział w zawodach.
4. W zawodach mogą wziąć udział osoby z orzeczoną grupą inwalidzką lub niepełnosprawnością, za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach, ponieważ wyklucza to charakter trasy.
5. Limit osób startujących w zawodach wynosi 500 osób.
6. O zmieszczeniu się w limicie uczestników decyduje data wpłynięcia opłaty startowej na wskazane konto bankowe, a nie kolejność zapisów.
7. W przypadku wyczerpania limitu uczestników, zapisy mogą zostać zamknięte przed wyznaczonym terminem.

IX. ZGŁOSZENIA, PAKIET I OPŁATA STARTOWA
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji oraz opłaty startowej, a także podpisanie deklaracji uczestnictwa i odbiór pakietu startowego.
2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Organizator może odrzucić deklaracje uczestnictwa, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wypełnione niezgodnie z prawdą lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika zawodów.
3. Odbiór pakietów startowych jest możliwy 7.06.2024 roku w godz. 17:00-19:00 oraz 8.06.2024 w godz. 7:30-9:00 w biurze zawodów znajdującym się w budynku Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze.
4. Odbiór pakietu startowego odbywa się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
5. Odbiór pakietu startowego innego zawodnika jest możliwy wyłącznie za jego pisemną zgodą.
6. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia numer startowy, wodę na trasie i po zawodach, ciepły posiłek po zawodach, gadżet sportowy oraz dodatkowe upominki, które zależą od pozyskanych sponsorów.
8. Pamiątkowe medale otrzymają osoby, które ukończą zawody.
9. Zgłoszenia online są przyjmowane poprzez www.elektronicznezapisy.pl link do zapisów dostępny na facebookowej stronie www.facebook.com/cidrylotajom oraz stronie internetowej www.cidrylotajom.pl od 01.03.2024 do 31.05.2024 (godz. 23.59).
10. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek sprawdzenia, czy jest umieszczony na elektronicznej liście startowej. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się tam najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłynięcia pieniędzy na wskazane konto.
11. Opłata startowa wynosi:
•    65 zł* od 01.03.2024 do 31.03.2024,
•    75 zł* od 01.04.2024 do 30.04.2024,
•    85 zł* od 1.05.2024 do 31.05.2024,
•    100 zł* w dniu zawodów (03.06.2024).
*Dla członków stowarzyszenia Cidry Lotajom w każdym okresie kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 10zł.
12. Płatności należy dokonać poprzez platformę elektroniczną w panelu na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
13. Osoby z orzeczoną grupą inwalidzką podlegają opłacie startowej w wysokości 20zł. Podczas rejestracji muszą wybrać odpowiednią kategorię dla osób z niepełnosprawnością, a w biurze zawodów okazać stosowny dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłaty startowej.
14. Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.


X. KLASYFIKACJE I NAGRODY
    1. Podczas XIII ECO CIDRY CROS-u prowadzone będą następujące klasyfikacje:

BIEG    
- OPEN,
- K/M 19-29,
- K/M 30-39,
- K/M 40-49,
- K/M 50-59,
- K/M 60+

NW:

-OPEN

 1. I miejsca klasyfikacji OPEN: BIEG 10km, NW 5km, NW 10km w klasyfikacji kobiet i mężczyzn- BON na paliwo o wartości 300zł.
 2. II, III miejsca klasyfikacji OPEN: BIEG 10km, NW 5km, NW 10km w klasyfikacji kobiet i mężczyzn- VOUCHER O WARTOŚCI 150zł (fundator: partnerzy).
 3. O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.
 4. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają dyplom oraz pamiątkową statuetkę.
 5. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po zamknięciu zawodów i zweryfikowaniu wyników.
 6. Zawodnicy z miejsc 1-3 OPEN nie będą brani pod uwagę w kategoriach wiekowych.


XI.  BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
1. Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie zawodów.
3. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń służb publicznych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) oraz służb Organizatora
4. Zawody posiadają zabezpieczenie medyczne - zespół medyczny w strefie startu/mety.

XII. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata startowa i poniesione w związku z nią koszty są bezzwrotne.
2. Protesty i zażalenia rozpatruje Organizator, a jego decyzje są ostatecznie i nieodwołalne.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie zawodów. Nie ponosi kosztów ewentualnej opieki medycznej.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody.
4. Organizator nie zapewnia noclegu w ramach zawodów.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej firmy dokonującej pomiaru czasu.
7. Osoby, biorące udział w VIII ECO CIDRY CROSS-ie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć z zawodów na facebookowej stronie www.facebook.com/cidrylotajom oraz stronie internetowej www.cidrylotajom.pl.
8. O wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie, decyduje Organizator.
9. Kontakt do Organizatora: 41-922 Radzionków, Knosały 61A (skrytka pocztowa 7L), cidry.lotajom@gmail.com.
10. W ramach VIII ECO CIDRY CROSS-u odbędą się biegi dla dzieci, na które zapisy prowadzone są osobno, a zasady określa odrębny Regulamin.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EUROPEJSKIEJ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a - RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
3. Współadministratorami danych osobowych są:
- Organizator zawodów, czyli Zarząd Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”, reprezentujący Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, w związku z organizacją i przeprowadzeniem zawodów, wyłonieniem zwycięzców i promocją wydarzenia. Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz przestrzeganie praw uczestników zawodów w zakresie przetwarzania danych osobowych.
- Operator strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl w związku z publikacją wyników zawodów. Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw uczestników w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zakresie publikacji wyników zawodów.
4. Inspektor ochrony danych, z którym mogą skontaktować się uczestnicy zawodów: cidry.lotajom@gmail.com lub 41-922 Radzionków, ul. Knosały 61A (skrytka 7L).
5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
7. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w zawodach.
8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych każdemu uczestnikowi zawodów przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9. Skorzystanie z prawa do ograniczenia, usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
10. Osobom, które wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
11. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
12. Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internetowej, w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, a także informacyjnych, podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów, jak i bezpośrednio podczas organizowanych zawodów (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
13. Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne, umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika i jego obecności na liście startowej, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu, a także innych czynności niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz organizacji zawodów.
14. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
15. Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING

1.Definicja marszu Nordic Walking . Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Skoki, przeskoki , brak kontaktu obu nóg z podłożem , faza "lotu" są niedozwolone.

 1. Dodatkowo warunki techniki marszu NW: - obszerna równoległa praca ramion z barku z wyraźnym minięciem biodra przez całą dłoń .Wyraźne minięcie linii bioder oznacza, że cała dłoń łącznie z kciukiem znajduje się za biodrem - odpychanie się kijami następuje w wyniku naprzemiennej pracy ramion, wahadłowo przód – tył, a nie na boki - aktywne wbicie kijów i wyraźne odepchnięcie się kijami
 2. W czasie marszu NW nie dozwolone jest : - bieg, podbieganie, skoki, przeskoki, faza lotu ( brak kontaktu obu nóg z podłożem) - używanie wulgaryzmów - nadmierne pochylanie ciała w przód (za wyjątkiem podejść pod górki,wzniesienia ) - wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała) - wbijanie kijów na boki lub markowanie odbicia - obniżanie środka ciężkości, - skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego, - ciągnięcie (wleczenie ) za sobą kijów - utrudnianie wyprzedzania innych zawodnikom, popychanie, agresywne zachowanie - zabronione jest używanie słuchawek na trasie ze względów bezpieczeństwa i organizacji zawodów
 3. Sprzęt używany przez zawodników, oznakowanie zawodnika
 4. a) zawodnik musi posiadać numer startowy niczym nie zasłonięty umocowany z przodu na piersiach lub brzuchu zawodnika.
 5. b) zaleca się stosowanie kijów przeznaczonych do NW.
 6. c) zakazuje się używania słuchawek na trasie ze względu na bezpieczeństwo I organizację zawodów.
 7. Trasa zawodów
 8. Podczas nawadniania zawodnik ze wzgledów na bezpieczeństwo innych zawodnków nie można unosić kija do góry wraz z napojem.
 9. Zaleca się ,aby organizator oznakował każdy rozpoczynający się kilometr trasy .
 10. Za przygotowanie i zabezpieczenie trasy zawodów odpowiada Organizator zawodów .
 11. Ostrzeżenia i dyskwalifikacje O wykroczeniach zawodnik może być poinformowany werbalnie lub graficznie, gdy narusza warunki marszu nordic walking określone w Regulaminie Zawodów.
 12. Rodzaje kar i ostrzeżeń;
 13. Ostrzeżenie ustne – informacja dla zawodnika o popełnianych błędach: - nie wymaga zatrzymania zawodnika - trzy ostrzeżenia – kara czasowa ŻÓŁTA kartka
 14. Kara czasowa ŻÓŁTA kartka: - żółta kartka wymaga poinformowania zawodnika o rodzaju wykroczenia. Kartka zostaje odnotowana w protokole sędziowskim razem z numerem zawodnika i rodzajem wykroczenia.
 15. a) żółta kartka skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości: - 60 sekund doliczanych do czasu netto b) żółte kartki nie łączą się w czerwoną kartkę
 16. Rodzaje wykroczeń kwalifikowane do żółtej kartki Sędzia podczas informowania o błędzie kontaktuje się z zawodnikiem poprzez konkretne zwroty, których kolejność zależna jest od ich wagi: - błąd naprzemiennej pracy, - błąd rotacji bioder, - błąd niskiej postawy, - błąd łokcia, - błąd zakresu ruchu, - błąd pracy barku (bark nie powinien pracować do przodu/ protrakcji) - błąd odepchnięcia, - błąd równoległej pracy, - błąd otwartej dłoni, - inne wskazane przez sędziego . Rodzaje wykroczeń kwalifikowane do czerwonej kartki - podbieganie, bieg, skoki ,faza lotu - wulgaryzmy - skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego, - nie zatrzymanie się zawodnika na trasie na wezwanie sędziego - agresja, przemoc, nie sportowe zachowanie wobec innych zawodników i kibiców na trasie zawodów - alkohol
 17. Zasada postępowania podczas udzielenie czerwonej kartki • zatrzymanie zawodnika, pokazanie czerwonej kartki • podanie przyczyny udzielenia kartki • odnotowanie w protokole sędziowskim. Po okazaniu czerwonej kartki zawodnik musi zejść z trasy zawódów. Jeżeli sędzia uzna, że nie zagraża to organizacji i bezpieczeństwu zawodów, może pozwolić ukaranemu zawodnikowi do kontynuacji zawodów, jednak bez uwzględniania jego czasu w klasyfikacji końcowej . W przypadku ,gdy sędzia nie miał możliwości zatrzymania zawodnika do udzielenia kary w postaci czerwonej kartki ,może przekazać ją elektronicznie /telefonicznie kolejnemu sędziemu ,by w jego imieniu zatrzymał zawodnika i przekazał nałożoną karę
 18. Wyniki Wyniki dzielą się na wstępne oraz oficjalne. Po 30 minutach od ogłoszenia wyników wstępnych w przypadku braku protestów, wyniki uznaje się na oficjalne i ostateczne . Czas ogłoszenia wyników oficjalnych wydłuża się o czas konieczny na rozpatrzenie ewentualnych protestów.
 19. Interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora zawódów.

Wyświetleń: 8453

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ