Zapisz się na III Cross Będzina

R E G U L A M I N

III CROSS BĘDZINA

Bieg na dystansie ok. 10 km

Marsz Nordic Walking na dystanie ok. 10 km

 Będzin, 19 maja 2024r.

I. ORGANIZATORZY

 1. Biegowa Kuźnia,
 2. Urząd Miasta Będzin (Wydział Promocji).

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowej oraz prostej formy sportu i wypoczynku,
 2. Promocja Biegowej Kuźni,
 3. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Będzina.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin: 19 maja 2024 (niedziela),
 2. Start biegu odbędzie się o godz.10:00, marsz NW wystartuje o godz.10:10, 
  park Rozkówka ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,
 3. Meta biegu i marszu NW: park Rozkówka, ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,
 4. Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenie dzielnicy Będzin- Grodziec.
 5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu;
  w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego.
 6. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania ruchem.
 7. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 8. Limit czasu biegu oraz marszu NW wynosi 120 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 9. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu oraz marszu NW zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
 10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parku Rozkówka, przy amfiteatrze:
  - niedziela 19 maja 2024 r. w godz. 7.00 – 9.30

  Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Program szczegółowy w dniu imprezy:
godz. 7:00 - otwarcie biura zawodów,
godz. 9:30 - zamknięcie biura zawodów,
godz. 9:50 - powitanie zawodników na linii startu,
godz. 10:00 - start biegu,
godz. 10:10 - start marszu NW,
godz. 12:00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu i marszu NW,
godz. 14:00 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO

 1. Bieg i marsz NW ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
 2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2024 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu NW zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu od 7:00 do 9:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i marszu NW i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Każdy uczestnik biegu i marszu NW musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatorów i służb porządkowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu i marszu NW.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu NW.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu NW oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i marszu NW.
 14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po zawodach, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
 15. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do dnia 12.05.2024r. W tym celu należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem email: biegowa.kuznia@gmail.com. Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 zł. Opłatę należy uiścić na numer konta podany przez Organizatora.


V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
 2. W biegu i marszu NW obowiązuje łącznie limit do 500 opłaconych uczestników.
 3. Zapisy rozpoczynają się w dniu 19.02.2024 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 12.05.2024 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu w terminie wcześniejszym).
 4. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu i marszu NW dokonuje opłaty startowej na portalu zapisów.
 5. Opłata za bieg i marsz NW wynosi 70 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2024 roku do godz. 23:59. 100zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w biurze zawodów, jeśli limit uczestników nie został wyczerpany.
 6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU SKOK im. Stefczyka: „KONTAKT PLUS”, numer konta 81 7065 0002 0650 9882 1104 0001. Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, III CROSS BĘDZINA, bieg lub marsz NW.\
 7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
 8. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy Organizatora.
 10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 11. Opłatę należy wnosić za pomocą systemu wpłat automatycznych
 12. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: biegowa.kuznia@gmail.com.

VI. KLASYFIKACJE

 1. III CROSS BĘDZINA – bieg na ok. 10km

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet,

– DRUŻYNOWA – drużyna składa się z trzech zawodników w tym przynajmniej jednej kobiety. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum 8 drużyn.

 1. III CROSS BĘDZINA– marsz NW na ok. 10km

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet.

 1. Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji podczas biegu i marszu NW osobnym regulaminem.
 2. Zawodnicy proszeni są o stosowanie w trakcie marszu techniki Nordic Walking. Na trasie marszu będą ustawieni obserwatorzy, który będą reagowali na naruszenia zasad marszu, w szczególności na podbieganie. Obserwatorzy mają prawo wnioskować do Organizatora o dyskwalifikację zawodnika łamiącego zasady marszu. Decyzja Organizatora odnośnie dyskwalifikacji zawodnika jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 3. Bieg jest częścią Crossowego Pucharu Zagłębia, w który wejdzie 5 biegów. Zasady klasyfikacji i biegi wchodzące w skład pucharu będą regulować zapisy osobnego regulaminu całego cyklu.

VII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg i marsz NW otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane nagrodami.
 3. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km marsz NW - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu i marszu NW pokrywają Organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg i marsz NW odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu i marszu NW. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Podczas biegu i marszu NW zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
 4. Uczestników biegu i marszu NW obowiązuje estetyczny ubiór.
 5. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór będzie możliwy po okazaniu numeru.
 6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu i marszu NW, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
 7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu i marszu NW.
 9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
 11. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu NW na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 14. Uczestnik biegu i marszu NW akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Biegowa Kuźnia, firma "Kontakt Plus" z siedzibą w Będzinie, ul. Jesionowa 10/12, 42-500 Będzin.

Adres e-mail do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych: biegowakuznia@gmail.com.

 1. Pana/i dane osobowe przetwarzane są:
 2. a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu i marszu NW III CROSS BĘDZINA.

 1. Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe?

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

 1. a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu i marszu NW (np. firma hostingowa).
 3. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 1. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może               się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

 1. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych                           w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

 1. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi             do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych                    z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

BIEGOWA KUŹNIA

Kontakt do Organizatora:

Biegowa Kuźnia

e-mail: biegowa.kuznia@gmail.com

Tomasz Kowal

512 007 757

Wyświetleń: 3137

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ