REGULAMIN BIEGU

IV MEMORIAŁ im. JACKA KURONIA

na dystansie 5km

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Sosnowiec 15.06.2024 r. I.    CEL ZAWODÓW:
•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
•    Rozpowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród różnych grup społecznych i środowiskowych
•    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji
•    Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking
•    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych
•    Ochrona i promocja zdrowia
•    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•    Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami (uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, uczniów szkół integracyjnych, uczniów szkół specjalnych)
•    Promocja i organizacja wolontariatu
•    Upamiętnienie Jacka Kuronia, polityka, jednego z przywódców opozycji w okresie PRL, historyka, dwukrotnego ministra pracy i polityki socjalnej, Kawalera Orderu Orła Białego.  

II.    ORGANIZATORZY :
•    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski Sosnowiec
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Jodłowa 1
41-208 Sosnowiec
tel. 32 360 33 33
wtz_sosnowiec@o2.pl
•    Parkrun Park Miejski Sosnowiec
parkmiejskisosnowiec@parkrun.com

III.    TERMIN I MIEJSCE BIEGU
•    Start i meta biegu nastąpi w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy amfiteatrze (cotygodniowe miejsce zbiórek Parkrun Park Miejski Sosnowiec).
•    Start biegu godz.11:00
•    Dystans biegu (dwie pętle po 2,5km) oznakowany znakami Parkun (czarne strzałki na żółtym tle) oraz taśmami. Trasa biegu prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni (asfalt, drogi szutrowe, leśne– charakter biegu przełajowy)
•    Limit czasu biegu wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.
•    Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych w dniu zawodów w Biurze Zawodów zlokalizowanym w pobliżu startu biegu

IV.    WARUNKI UCZESTNICTWA
•    Bieg ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
•    Organizator dopuszcza uczestnictwo zawodników maszerujących ze specjalnymi kijami nornic walking
•    Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl lub rejestracja w dniu zawodów w biurze zawodów.
•    Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15.06.2024 roku ukończyły 18 rok życia. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Zawodnik powinien posiadać badanie lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zgłosić się i uczestniczyć w biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu, zaś osoby w wieku 16-17 lat za pisemną zgoda opiekuna prawnego.
•    Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.

V.    ZGŁOSZENIA :
•    Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl
•    W biegu obowiązuje limit zgłoszeń - 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia.
•    Jeżeli limit uczestników biegu 5km nie zostanie wyczerpany przez zapisy na portalu www.elektronicznezapisy.pl organizator dopuszcza możliwość zapisu w dniu zawodów

VI.    KATEGORIE:
generalna kobiet, generalna mężczyzn

VII.    POMIAR CZASU
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip. Jego prawidłowe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania. Nieprawidłowe zamontowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

VIII.    NAGRODY :
Każdy uczestnik biegu po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec
Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji kobiet i mężczyzn  miejsca I-III statuetki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec,  drobne nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów

IX.    PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9:00    otwarcie biura zawodów
10:30    zamknięcie biura zawodów
10:30    start biegu dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami na dystansie 600m
11:00    start biegu
12:00    zakończenie biegu
12.30     wręczenie nagród

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•    Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
•    Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
•    Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
•    Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
•    Zabrania się startu zawodnikom pozostającym pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
•    Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
•    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
•    Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
•    Uczestnik biegu akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
•    Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie  zdyskwalifikowany.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

XI.    BIEG DLA DZIECI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI na dystansie 600M

1.    TERMIN I MIEJSCE BIEGU 600M
Start i meta biegu nastąpi w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy amfiteatrze (cotygodniowe miejsce zbiórek Parkrun Park Miejski Sosnowiec).
Start biegu godz.10:30
Dystans biegu 600m – jedna pętla wokół stawu na terenie parku
2.    POMIAR CZASU I WYNIKI BIEGU 600M
Bieg dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami odbywa się w formule FUN, czyli nie dokonujemy opłat, pomiaru czasu i nie klasyfikujemy wygranych. Każdy finiszer otrzyma na mecie niespodziankę.
3.    WARUNKI UCZESTNICTWA BIEGU 600M
W biegu mogą uczestniczyć jedynie dzieci i osoby z niepełnosprawnościami zapisane do biegu i posiadające opaskę z numerem startowym. Opiekunowie startujących muszą być obecni w biurze zawodów w celu potwierdzenia uczestnictwa i złożenie stosownych oświadczeń. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed startem. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu. Opiekunowie są zobowiązani do nadzoru nad dzieckiem lub podopiecznym (wspólny bieg).

Organizator przewiduje start biegu na dystansie 600m dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami w zależności od liczby chętnychDO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!
Kontakt do Organizatora:
wtz_sosnowiec@o2.pl
parkmiejskisosnowiec@parkrun.com


Wyświetleń: 3218

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ