REGULAMIN

                Biegu „O Złoty Gwizdek”

                           

 1. Cel imprezy
 • Popularyzacja biegów w Polsce.
 • Promocja gminy Hażlach oraz walorów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej w tym biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 1. Organizator
 • Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.
 1. Termin i miejsce zawodów
 • Data i miejsce: 01.06.2024 (sobota) 43-418 Brzezówka ul. Jagodowa 3 (Zielony Domek).
 • Start godz.: 14:30 ; biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 13:00-14.15.
 • Odprawa techniczna 14.15
 • Planowane zakończenie biegu: 15:30.
 • Biuro zawodów: 43-418 Brzezówka ul. Jagodowa 3 (Zielony Domek).
 1. Trasa i dystans
 • Długość trasy: ok. 5 km
 • Bieg ma charakter uliczny.
 • Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą taśm, znaków i znaczników.
 • Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapką trasy, a podczas biegu do poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem.
 • Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność mająca na uwadze możliwość wyjechania pojazdów, zwłaszcza z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator jednocześnie dołoży wszelkich starań o właściwe zabezpieczenie i informacje dla zmotoryzowanych okolicznych mieszkańców.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania lewą stroną krawędzi jezdni po drogach powiatowych oraz gminnych.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich poleceń służb zabezpieczenia trasy. Nie zastosowanie się może spowodować możliwość wykluczenia z biegu.
 1. Program zawodów
 • Otwarcie Biura Zawodów – Rejestracja Zawodników – godz. 13:00 – 14:15.
 • Odprawa techniczna – godz. 14:15.
 • Depozyt – godz. 13:00 – 15:30.
 • Start – godz. 14:30.
 • Przewidywany czas pierwszego zawodnika – 35 minut.
 • Przewidywany czas ostatniego zawodnika – 80 minut.
 • Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 16:00.
 1. Pomiar i limity czasu
 • Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Organizator określa limit czasu na 1 godzinę 20 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.
 1. Punkt żywnościowy
 • Punkt żywnościowy znajduje się na mecie. Do dyspozycji zawodników będą:

woda, ciepły posiłek.

 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiety i mężczyzn miejsca 1- 3.
 • Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii wiekowej kobiety i mężczyźni:

18 – 35           1 - 3 miejsca;

36 – 50           1 - 3 miejsca;

50+                 1 - 3 miejsca.

UWAGA – klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla kobiet odbędzie się przy minimum 15 zgłoszonych zawodniczkach.

 • Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja najlepszy i najlepsza zawodniczka z Gminy Hażlach.
 1. Wyposażenie zawodnika

Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:

 • Trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu (z przodu);
 • Trwale przymocowany chip;
 • Odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 1. Uczestnictwo i zgłoszenie
 • Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwskazania lekarskie do udziału w biegu.
 • Zawodnicy uczestniczący w biegu ze swoimi psami, podczas trwania całego biegu muszą trzymać psa na smyczy. Zabrania się biegania psa luzem na terenie imprezy oraz w trakcie zawodów na trasie Biegu.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu (z przodu) oraz zamocowanym chipem. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ponadto do przestrzegania zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontrolnym.
 • W biegu nie mogą barć udziału osoby będące pod wpływem alkoholu, a także substancji działających podobnie do alkoholu.
 1. Zgłoszenia i zapisy
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego.
 • Rejestracja zawodników odbywa się:
 • przez formularz internetowy na stronie pomiaryczasu.pl
 • w biurze zawodów w dniu 1.06.2024 r. od godz. 13:00 do godz. 14:15.
 • Limit uczestników wynosi 100 osób (90 + 10 do dyspozycji organizatora).
 • Minimalna liczba uczestników 30 osób zgłoszonych w terminie do 27.05.2024r.
 • Opłata 30,00 zł płatna gotówką, kartą lub przelewem. W dniu zawodów 40 zł.
 • Opłatę należy uiszczać przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy nr 45 8113 1017 2003 0071 7328 0001, w tytule przelewu należy podać nazwisko i imię uczestnika biegu. Na miejscu możliwość płatności gotówką i kartą.

 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Organizator nie wystawia faktur/rachunków za opłatę za udział w zawodach.
 1. Świadczenia startowe

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • Numer startowy;
 • Zabezpieczenie medyczne;
 • Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych;
 • Oznakowaną trasę;
 • Napoje i posiłek regeneracyjny na mecie;
 • Pamiątkowy medal;
 • Trofea i nagrody dla zwycięzców;
 • Depozyt;
 • Obsługę techniczną;
 • Dobrą zabawę i super atmosferę;
 • Udział w jedynym takim biegu w regionie;
 • Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów.
 1. Wyniki i nagrody
 • Nagrody nie dublują się.
 • Pierwsze miejsca w generalnej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn – puchary lub statuetki.
 • Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów.
 • Wyniki będą dostępne w Internecie do 24 godzin po zawodach.
 1. Postanowienia końcowe
 • Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 • Za śmiecenie na trasie grozi dyskwalifikacja.
 • Za niszczenie oznaczeń trasy grozi dyskwalifikacja.
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym, organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 • Depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inna osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zawodnik na mecie bez chipa oraz numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem ich modyfikowania.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów oraz nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Hażlach.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie zawodów na Facebooku Gmina Hażlach oraz na  stronie www.gokhazlach.pl

 1. Kontakt

Malwina Dawczyk - Neblik – tel. 662 096 182; e-mail; gok_administracja@hazlach.pl

Wyświetleń: 2536

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ