1. CELE IMPREZY :

 

 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Promocja Piekar Śląskich oraz okolic
 • Pomoc oraz integracja z osobami potrzebującymi wsparcia

 

 1. ORGANIZATORZY :

 

- MOSiR Piekary Śląskie

- PSRA KA „Piątka” Piekary Śląskie

- Urząd Miasta Piekary Śląskie

- Stowarzyszenie Lecymy Durś

 

 1. TERMIN I MIEJSCE :

 

               1 czerwca 2024r.  (sobota) godz. 10 00

Start oraz Meta usytuowane będą na stadionie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich         

 

 1. TRASA I DYSTANS :

 

Trasa zawodów biegowych oraz marszu Nordic Walking będzie wiodła w lesie Dioblina, kawałek drogi drogą asfaltową.

Dystans ok. 4 km

 

 1. BIURO ZAWODÓW :

 

Czynne będzie od godziny 8:00 do 10:30 w dniu imprezy przy ulicy Olimpijskiej 3.

W okolicy biura zawodów usytuowana będą również szatnia , depozyt oraz WC.

 

 1. ZGŁOSZENIA :

       

      Obowiązuje limit  uczestników.

Zgłoszenia elektroniczne pod linkiem

 

Zapisy przyjmowane są do dnia 1 czerwca. Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników. Po dniu 2 czerwca nie będzie już możliwości zapisania się do biegu oraz do marszu. Nie obowiązuje opłata startowa.

 

 1. NAGRODY:

         - Pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu

         - Trzech najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze uczestniczki zarówno w V Biegu 

            Trzeźwości  jak i V Marszu Trzeźwości Nordic Walking otrzymają puchary.

    

 1. KLASYFIKACJA :

 

 1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
 2. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn dla członków Klubów Abstynenta
 3. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking
 4. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking dla członków Klubów Abstynenta

        

           Podczas zawodów nie będzie prowadzony pomiar czasu uczestników

 

 

 1. UBEZPIECZENIE:

 

              Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

                

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby , które do dnia 04.06.2023 zapoznały się z regulaminem         zawodów i akceptują warunki w nim zawarte , ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów a zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.

Podczas zawodów , zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

Zawodnicy startujący w Nordic Walking proszeni są o stosowanie w trakcie marszu techniki Nordic Walking.

                   Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu , bądź innych  środków odurzających zostaną

                   niezwłocznie zdyskwalifikowani.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

           

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jednocześnie Organizator informuje , że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości , że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

- Problemy , uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.

- Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją , zawodnicy pilnują się sami , a o nieprawidłowościach proszę informować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione , uszkodzone czy zniszczone.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Dane kontaktowe do organizatora Adrian Szastok - 603 137 290

 

 1. Ochrona danych osobowych:

 

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.
 4. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie.
 6. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej  zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów w Piekarach Śląskich.

 

   

 

Wyświetleń: 1967

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ