Wydarzenie na facebooku

R E G U L A M I N
V CROSS SATURNA
Bieg na dystansie ok. 10 km, nordic walking ok 6 km
 Czeladź, 29 czerwca 2024r.


I. ORGANIZATORZY
1. Stowarzyszenie Czeladź Biega
2. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladź

II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej oraz prostej formy sportu i wypoczynku,
2. Promocja Stowarzyszenia Czeladź Biega,
3. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Czeladzi.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1. Termin: 29 czerwca 2024 (sobota),
2. Start biegu odbędzie się o godz. 18:00, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi,
3. Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenach zielonych miasta Czeladź.
4. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez wolontariuszy.
5. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
6. Limit czasu biegu wynosi 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
8. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladź ul. Dehnelów 45.
- sobota 29 czerwca 2024 r. w godz. 14:00 – 17:30.
Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.


IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu od 14:00 do 17:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną.
Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
5. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
15. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do dnia 19.06.2024. W tym celu należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@czeladzbiega.pl. Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 zł. Opłatę należy uiścić na numer konta podany przez Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
2. W biegu obowiązuje limit do 300 opłaconych uczestników.
3. Zapisy rozpoczynają się w dniu 08.05.2024 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 26.06.2024 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu w terminie wcześniejszym).
4. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu dokonuje opłaty startowej na portalu zapisów.
5. Opłata za bieg wynosi 60 zł od osoby dla pierwszych 200 opłaconych zawodników i 70 zł od osoby dla pozostałych zawodników, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2024 roku do godz. 23:59. Opłata wniesiona w biurze zawodów jeśli limit uczestników nie został wyczerpany to 80 zł od osoby.
6. Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora tj. STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA UL BĘDZIŃSKA 20C CZELADŹ BANK BNP PARIBAS NUMER KONTA: 18 1600 1462 1833 4558 1000 0001 lub opłatami online udostępnionymi przez formularz zapisów.
7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
8. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy
Organizatora.
10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
11. Nie ma możliwości otrzymania faktury vat za opłatę startową.
12. Płatności będą weryfikowana co dwa dni.

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !
STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA

Kontakt do Organizatora:
STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA
e-mail: biuro@czeladzbiega.pl
Łukasz Nowak 509-934-590

Wyświetleń: 8764

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ