Zapisz się na BĄDŹ AKTYWNY – PRZEGOŃ RAKA!

BĄDŹ AKTYWNY – PRZEGOŃ RAKA!

Bieg i Marsz Nordic Walking

12.10.2024 R.

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem charytatywnego biegu oraz marszu „Bądź aktywny – przegoń raka!”  (zwanego dalej biegiem, wydarzeniem) jest:

Hospicjum św. Franciszka ul. Sienkiewicza 36 40-031 Katowice
NIP: 954-11-05-241
REGON: 272231912

2. Partnerem Biegu jest:

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice
NIP: 6340010147 
REGON: 000515780

II.  INFORMACJE OGÓLNE

1.Bieg „Bądź aktywny – przegoń raka!” to impreza charytatywna. Część opłaty startowej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Hospicjum św. Franciszka

2.W ramach wydarzenia odbędą się następujące konkurencje:  

 • Bieg na 5 km (jedna pętla)
 • Bieg na 10 km (dwie pętle)
 • Marsz Nordic Walking 5 km (jedna pętla)
 • Bieg dla dzieci 100 m

3. Zawody odbędą się 12 października 2024 roku na Terenie Katowickiego Parku Leśnego w Katowicach. Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą w okolicy Rolkostrady i lodziarni „Gryfne lody”” przy ul. Trzech Stawów 40

4.Godziny startów poszczególnych konkurencji: 

11:00 Bieg na 5 km  (jedna pętla)
11:00 Bieg na 10 km (dwie pętle)  
11:05 Marsz Nordic Walking 5 km (jedna pętla)
Bieg dla dzieci odbędzie się około godziny 10:30

5.Trasa nie posiada atestu PZLA. 

6.Trasa wiedzie po ścieżkach asfaltowych oraz gruntowej 

7.Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.

8.Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy: 

Bieg na 5 km –60 minut
Bieg na 10 km – 120 minut 
Marsz Nordic Walking na 5 km – 75 minut
Bieg dla dzieci – bez pomiaru czasowego

10.Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników dokonywany będzie na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U

11.Organizator zapewnia punkt z napojami i poczęstunkiem na mecie. 

III. UCZESTNICTWO 

1.W ww. biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu. 

2. Limit zawodników wynosi łącznie 350 osób:

100 osób – bieg na 5 km
100 osób –  bieg na 10 km
100 osób – Marsz na 5 km
50 osób – bieg dla dzieci

3.Osoby, które do dnia 12 października 2024 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

4.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu  będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów. 

5.Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa. 

6.Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

7.Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest Hospicjum św. Franciszka. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. 

2.Organizator będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu „Bądź aktywny – przegoń raka!”

3.Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji wydarzenia „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg i Marsz NW” zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.Dane osobowe udostępnione Organizatorowi wydarzenia „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg i Marsz NW” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit.

 1. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 2. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu:

Przeprowadzenia wydarzenia „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg i Marsz NW” : rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w  mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

5.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

6.Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp. 

7.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie ElektroniczneZapisy.pl. w celu organizacji wydarzenia „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg i Marsz NW”.

8.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych. 

9.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium. 

10.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z wydarzenia „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg i Marsz NW” na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora. 11.Każda zgoda  jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony. 

11.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w Internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania wydarzenia : „Bądź aktywny – przegoń raka!- Bieg  i Marsz NW”

12.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie ElektroniczneZapisy.pl.

2.Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a)zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy, 
b)wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.4 niniejszego Regulaminu, 
c)zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

3.Zapisy są przyjmowane do dnia 09 października 2024r. lub do wyczerpania limitu. 

O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 09 października 2024r. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie mogą zostać zwrócone. Zawodnik po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego jest widoczny na liście zapisanych na stronie ElektroniczneZapisy.pl. (o ile wyraził na to zgodę przy zapisach). W przypadku braku zawodnika na liście startowej przelew z wpłatą opłaty startowej zostanie zwrócony.

4.Wysokość opłaty startowej wynosi: 

- do dnia 2 września wynosi 49 zł (Bieg i NW)
- od dnia 3 września do dnia 9 października 59 zł  (Bieg i NW)
- do 9 października 20 zł (Bieg dla dzieci)

5.Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe: 

PKO BP SA III O/KATOWICE:  36 1020 2313 0000 3302 0020 4057
W tytule: imię i nazwisko  UCZESTNIKA BIEGU oraz treść: „Bądź aktywny – przegoń raka!”  

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od dnia dokonania opłaty startowej, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres bieg@hospicjumkatowice.pl 

6. Do dnia 09 października 2024 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres bieg@hospicjumkatowice.pl W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny.

7. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

8. Opłata startowa nie może zostać przepisana na inny bieg.

VI. KLASYFIKACJA 

1.Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto

2.W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto  i netto.

3.Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl  

4.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy, agrafki
 • pamiątkowy medal za ukończenie biegu
 • wodę na mecie biegu
 • poczęstunek na mecie
 • zwrotny chip do pomiaru czasu

5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km i 10 km 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Marszu NW na 5 km 

Za miejsca I –III zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi pucharami oraz upominkami. 

6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie startu biegu w dniu 12 października 2024 r. w godzinach 09:00 –10:30.  

2.Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

3.W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

4.Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. 

5.Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

6.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów. 

9.Organizator nie zapewnia natrysków. 

10.Organizator nie zapewnia szatni.  

11.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12.W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

13.Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów. 

14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu.

15.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  Dorota Józef – 500 757 907 

lub pisząc na adres: bieg@hospicjumkatowice.pl 

 

Wyświetleń: 977

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ