Regulamin biegów na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking
„II Siemianowicki Bieg Świetlików”
24 czerwca 2017 r.


I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem zawodów jest:

MK TEAM EVENTS
ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790


II. INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach Siemianowickiego Festiwalu Świetlików, który obejmuje następujące imprezy sportowe:
• Bieg na 5 km,
• Bieg na 10 km,
• Marsz Nordic Walking,
• Biegi dla dzieci.
Zasady biegów dla dzieci reguluje odrębny regulamin.
2. Bieg odbędzie się 24 czerwca 2017 roku na terenie Bażantarni oraz stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich.
3. Start zawodów:
• 19:30 Bieg na 5 km
• 21:00 Bieg na 10 km
• 21:05 Marsz Nordic Walking
4. Trasy nie posiadają atestu PZLA.
5. Dystanse biegów wynoszą około 5 i 10 km. Dystans marszu Nordic Walking wynosi około 5 km.
6. Trasy biegów i marszu Nordic Walking są urozmaicone i wiodą w 75% po leśnych ścieżkach. Trasy nie są oświetlone.
7. Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.
8. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
9. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
• Bieg na 5 km – 60 minut,
• Bieg na 10 km – 90 minut,
• Marsz Nordic Walking – 90 minut.
10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
11. Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 10 km.
12. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.
13. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.II. UCZESTNICTWO

1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
2. Osoby, które do dnia 24 czerwca 2017 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.
4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „II Siemianowicki Bieg Świetlików”.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
9. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie stawu Rzęsa w dniu 24 czerwca 2017 r. w godzinach 14:00 – 20:30. Biuro zawodów dla zawodników startujących w biegu na 5 km działa do godziny 19:00.
10. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
11. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
12. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.


IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie IV.4 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Obowiązują następujące limity zawodników:
• Bieg na 5 km – 500 osób,
• Bieg na 10 km – 500 osób,
• Marsz Nordic Walking – 200 osób.
4. Zapisy są przyjmowane do dnia 11 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 13 czerwca 2017. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
5. Wysokość opłaty startowej wynosi 40 zł.
6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl
7. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
8. Do dnia 15 czerwca 2017 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.
9. Do dnia 15 czerwca 2017 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem.
10. Od dnia 16 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
11. Od dnia 16 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
12. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW

Prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl
13. Po dniu 23 czerwca 2017 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

V. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl
4. W ramach opłaty startowej za II Siemianowicki Bieg Świetlików uczestnik otrzymuje:
a) imienny numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu
c) pamiątkowy gadżet
d) wodę na mecie biegu
e) poczęstunek na mecie
f) zwrotny chip do pomiaru czasu
5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 10 km (za miejsca I - III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I - III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I - III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najszybszy Siemianowiczanin oraz najszybsza Siemianowiczanka w Biegu na 10 km,
e) Najszybszy Siemianowiczanin oraz najszybsza Siemianowiczanka w Biegu na 5 km,
f) Zawodniczka z najpiękniejszym wiankiem świętojańskim,
g) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km,
h) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 10 km,
i) Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
2. II Siemianowicki Bieg Świetlików stanowi część cyklu: Grand Prix MK team 2017, którego zasady reguluje odrębny regulamin.
3. W przypadku gdy zawodnik wystartuje jednocześnie w biegach na 5 i 10 km rozgrywanych w ramach II Siemianowickiego Biegu Świetlików punkty do klasyfikacji Grand Prix MK team 2017 będą liczone jedynie z jednego biegu, tego w którym zdobył więcej punktów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji premii lotnej w Biegu na 10 km.
5. Zawody odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.
8. Organizator nie zapewnia natrysków.
9. Organizator zapewnia szatnie.
10. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
13. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów
14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707

lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!

Wyświetleń: 12795

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ