Cross Country MTB Wodzisław Śląski - Trzy Wzgórza
CROSS COUNTRY MTB WODZISŁAW ŚLĄSKI 2017
Zawody sportowe w kolarstwie górskim

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim
Miasto Wodzisław Śląski
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski

2. CEL IMPREZY:
popularyzacja kolarstwa górskiego,
wzajemna integracja miłośników kolarstwa górskiego,
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
propozycja przyjemnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego,
promocja atrakcyjnych rekreacyjnie terenów przygranicznych,
wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. CZAS I MIEJSCE IMPREZY:

I WYŚCIG 9 kwiecień 2017 r. (niedziela) Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” Wodzisław Śląski wjazd od ul. Matuszczyka
II WYŚCIG 14 maja 2017 r. (niedziela) Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”
ul. Bracka, Wodzisław Śląski

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów oraz miejsca ich rozgrywania, powiadamiając w formie ustnej, telefonicznej, za pomocą plakatów, drogą mailową, na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl, www.trzywzgorza.pl oraz innej możliwej formie wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach.

4. KATEGORIE:
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 7 rok życia.

Kategorie wiekowe wg tabeli (dla mężczyzn)
L. p.
KATEGORIE WIEKOWE
ROCZNIKI
1 młodszy żak ( 7-9 lat) 2008 – 2010
2 żak ( 10-12 lat) 2005 – 2007
3 młodzik (13-14 lat) 2003 – 2004
4 junior młodszy (15-16 lat) 2001 – 2002
5 junior ( 17-18 lat) 1999 – 2000
6 elita ( 19 – 29 lat ) 1988 - 1998
7 masters A ( 30 – 39 lat ) 1978 - 1987
8 masters B ( 40 - 49 lat) 1977 - 1968
9 masters C ( 50 lat i starsi) 1967 i starsi

Kategorie wiekowe w tabeli (dla kobiet)
L. p.
KATEGORIE WIEKOWE
ROCZNIKI
1 młodszy żak ( 7- 9 lat ) 2008 – 2010
2 żak ( 10 -12 lat ) 2005 – 2007
3 młodziczka i juniorka młodsza ( 13 -16 lat ) 2001 – 2004
4 juniorka i elita ( 17 - 29 lat ) 2000 - 1979
5 Masters ( 30 lat i starsze) 1978 i starsze

W wyścigach mogą brać udział zawodnicy z licencją wydaną przez władze kolarskie oraz zawodnicy bez licencji. Wszyscy zawodnicy ścigają się razem, organizator nie przewiduje osobnych klasyfikacji i nagród dla zawodników z licencją i bez licencji. Organizator nie przewiduje osobnych klasyfikacji i nagród dla młodziczek i juniorek młodszych oraz dla juniorek i elity kobiet.
Warunkiem rozegrania zawodów w poszczególnych kategoriach jest udział co najmniej trzech zawodników w danej kategorii wiekowej. W sytuacji braku żądanej liczby uczestników w kategoriach wiekowych młodszy żak, żak, młodzik, junior młodszy, junior, młodziczka i juniorka młodsza zawodnik może startować w kategorii starszej. Punktacja zawodników odbywa się wtedy zgodnie z zajmowanymi miejscami w tej kategorii. Jeśli liczba zawodników w kategorii Masters A jest mniejsza od trzech mogą oni startować razem z kategorią Elita i są klasyfikowani wg zajmowanych miejsc. Jeśli liczba zawodników w kategorii Masters B jest mniejsza niż trzech mogą oni startować razem z kategorią Masters A i są klasyfikowani wg zajmowanych miejsc.

5. KLASYFIKACJA GENERALNA:

Podczas WYŚCIGU I oraz WYŚCIGU II będzie prowadzona klasyfikacja generalna z której zostaną wyłonieni trzej najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.
Zasady ustalania kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej:
W każdej kategorii będzie ustalona punktacja, gdzie liczyła się będzie łączna ilość punktów zdobytych w WYŚCIGU I oraz w WYŚCIGU II. Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest udział zarówno w WYŚCIGU I i WYŚCIGU II. Na przykład: jeżeli zawodnik w kategorii Masters A podczas pierwszego wyścigu zajmie 3 miejsce, a podczas drugiego 5 miejsce to w klasyfikacji łącznej otrzymuje 8 punktów. Wygrywa osoba, która po 2 wyścigach uzyska najniższą liczbę punktów. W przypadku kiedy dwóch zawodników uzyska taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje miejsce zajęte podczas WYŚCIGU II. Zawodnik który w drugiej edycji był wyżej klasyfikowany zajmuje miejsce przed zawodnikiem, który uplasował się na niższej pozycji.

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie przez stronę www.mosir-centrum.pl, www.trzywzgorza.pl, www.personalbest.pl lub w biurze zawodów w dniu wyścigu. Zapisy w dniu startu rozpoczną się o godz. 9:00, a zakończą pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego startu, czyli o godz. 10:30.
Pełnoletni uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, którą musi potwierdzić podpisując „Oświadczenie zawodnika” w dniu startu. Osoby poniżej 18 roku życia w dniu przystępowania do startu w zawodach powinny posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie. W przypadku wzięcia udziału zarówno w WYŚCIGU I oraz WYŚCIGU II Oświadczenie zawodnika oraz zgodę rodziców należy podpisać osobno dla każdego z wyścigów w odpowiednim terminie.

7. OPŁATA STARTOWA:
Uczestnicy zawodów uiszczają opłatę startową w każdym wyścigu w wysokości:
- 10,00 PLN (75 KC) - w kat. młodszy żak, żak, młodzik,
- 15,00 PLN (100 KC) – junior młodszy i junior
- 20,00 PLN (125 KC) – elita, masters A, masters B
Opłata startowa przeznaczona zostanie na koszty organizacji zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. NAGRODY:
W ramach WYŚCIGU I oraz WYŚCIGU II zostanie przeprowadzona klasyfikacja generalna dla wszystkich kategorii wiekowych.
W klasyfikacji generalnej w kategorii elita kobiet, elita mężczyzn oraz Masters A trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody finansowe:
1 miejsce – 300 zł + dyplom
2 miejsce – 200 zł + dyplom
3 miejsce – 150 zł + dyplom
W klasyfikacji generalnej w kategoriach młodszy żak, żak, młodzik, junior młodszy, junior, Masters B, Masters C wśród mężczyzn oraz młodszy żak, żak, młodziczka i juniorka młodsza, Masters wśród kobiet trzech najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze zawodniczki otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe.

9. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
1. Pierwszy wyścig zawodów zaczynać się będzie o godz. 11:00, natomiast każdy kolejny po zakończeniu poprzedniego zarówno podczas WYŚCIGU I jak i WYŚCIGU II.
2. W przypadku małej ilości zgłoszeń do poszczególnych grup wiekowych organizator zastrzega sobie prawo do łączenia niektórych wyścigów.
3. Lokalizacja miejsca startu oraz biura zawodów zostanie podana w późniejszym terminie na stronie www.mosir-centrum.pl ; www.facebook.pl/mosirwodzislaw.
4. 15 minut przed planowanym startem zawodnik musi znajdować się w strefie startowej.


10. PROGRAM ZAWODÓW:

Kategorie wiekowe dla mężczyzn
L.p.
KATEGORIE WIEKOWE
Przewidywany dystans
Przewidywana godzina startu
1 młodszy żak (7-9 lat) 15 – 20 min 11:00
2 żak (10-12lat) 20 – 30 min 11:00
3 młodzik (13-14lat) 30 – 40 min 11:00
4 junior młodszy (15-16 lat) 40 – 50 min 12:00
5 junior (17-18 lat) 60 – 90 min 13:30
6 Elita (od 19 lat ) 60 – 90 min 13:30
7 Masters A ( 30 – 49 lat ) 60 – 70 min 12:00
8 Masters B (40 - 49 lat) 50 – 60 min 12:00
9 Masters C (50 lat i starsi) 50 – 60 min 12:00

Kategorie wiekowe dla kobiet
L.p.
KATEGORIE WIEKOWE
Przewidywany dystans
Przewidywana godzina startu
1 młodszy żak (7- 9 lat) 15 – 20 min 11:00
2 żak (10 -12 lat) 20 – 30 min 11:00
3 młodziczka i juniorka młodsza (13 -16 lat) 50 – 60 min 11:00
4 juniorka i elita (17 - 29 lat) 60 – 90 min 12:01
5 Masters (30 lat i starsi) 50 - 60 min 12:01

Przewidywana godzina startu w poszczególnych grupach wiekowych może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych osób do udziału w zawodach.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów, służb porządkowych i komisji sędziowskiej powoduje dyskwalifikację zawodnika. Założenie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu zawodów.
2. Za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający klub, organizacja lub osobiście zgłoszony uczestnik (Art. 38 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r Dz. U. 2010 nr 127 poz. 875)
3. Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie.
4. Organizator nie przewiduje dekoracji zwycięzców oraz rozdania nagród w pojedynczym wyścigu, a jedynie w klasyfikacji generalnej po dwóch wyścigach.
5. Uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać kask ochronny podczas udziału w zawodach, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do startu.
6. Każdy uczestnik startujący w zawodach powinien posiadać własny rower. Organizator nie zapewnia sprzętu, jedynie może służyć pomocą techniczną w czasie trwania zawodów (w miarę posiadanych możliwości technicznych). Podczas WYŚCIGU I organizowanego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki będzie możliwość wypożyczenia roweru MTB za dodatkową opłatą w ograniczonej ilości.
7. Pomoc startującemu zawodnikowi z zewnątrz jest niedozwolona, z wyjątkiem pomocy w dostaniu się na trasę zawodów oraz usunięcia powstałej awarii w strefie serwisowej. Niedopuszczalna jest wymiana roweru.
8. Podczas trwania zawodów obowiązuje nakaz poruszania się zgodnie z kierunkiem jazdy.
9. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne do jego klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika w rozgrywanej edycji zawodów. Numer raz wydany ważny jest podczas obydwóch edycji zawodów.
10. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu, osoby te będą karane dyskwalifikacją.
11. Zawody będą rozgrywane bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
12. Odwołać zawody może jedynie organizator zawodów bez obowiązku podania przyczyny.
13. Organizator zawodów zabezpieczy właściwą opiekę medyczną oraz poczęstunek dla uczestników zawodów (napoje, owoce itp.).
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich.
15. Dokumentowanie przebiegu zawodów (aparatem, kamerą itp.) jest możliwe tylko na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tytułu prowadzenia ww. czynności.
16. Trasy zawodów będą oznaczane taśmą ochronną i tylko one stanowią obszar wyścigu. Trasę wyścigu wyznacza organizator imprezy. Dostrzeżone przez sędziów skracanie trasy podczas przejazdu powoduje dyskwalifikację zawodnika z rozgrywanej edycji.
17. Zawodnicy powinni dbać o teren rozgrywania zawodów i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać miejsca zawodów i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są do gromadzenia wszelkich odpadków w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
18. Ilość rund dla poszczególnych kategorii zawodników określi Sędzia Główny na odprawie technicznej.
19. Zwycięzca poszczególnej kategorii zawsze kończy wyścig, zawodnicy zdublowani będą zmuszeni do zejścia z trasy niezależnie od ilości okrążeń które pokonali.
20. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad „fair play” wobec innych zawodników.
21. Uczestnik ma prawo do świetnej zabawy i obowiązek do informowania swoich kolegów o terminach i ewentualnych zmianach rozgrywanych zawodów.
22. Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywania zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga organizator i komisja sędziowska, a także „kodeks dżentelmeński”.
23. Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.

Kontakt:

Bogdan Bojko tel. 32 45 51 519, MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski
Ireneusz Górnik tel. 512 070 794, MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski

Koordynator zawodów – Bogdan Bojko

Wyświetleń: 3198

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ