Regulamin 6 EDYCJI CZĘSTOCHOWSKIEGO
BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”

ORGANIZATOR
1. Organizatorem 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Częstochowie, al. N.M.P. 24 / lok1 , 42-200 Częstochowa oraz SKLA Zabiegani Częstochowa.

CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. na terenie Częstochowy.
2. Oficjalne otwarcie 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 11.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 12.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane w III Al. NMP  na przeciwko KFC.
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.wosp.czest.pl w zakładce „Bieg”
5. Długość trasy: ok. 2,5 km.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz służb straży pożarnej i ratownictwa medycznego,
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” musi zostać zweryfikowany w punkcie biegowym.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy  6 Biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.wosp.czest.pl/bieg/ oraz………………
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do momentu zapełnienia liczby uczestników. Planowana maksymalna liczba uczestników wynosi 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
- prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej         http://www.wosp.czest.pl/bieg oraz .............
- dokonanie opłaty startowej( cegiełki)  w wysokości 30 zł do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą wynosi minimum 30PLN i jest w całości przeznaczona na rzecz zbiórki w ramach 26 finału WOŚP.
- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w dniu biegu.

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy
- medal na mecie,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 6 Biegu „Policz się z cukrzycą”.
2. Dane osobowe uczestników 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 6 Biegu „Policz się z cukrzycą” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 6 Biegu „Policz się z cukrzycą”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszystkich uczestników 6 Biegu „Policz się z cukrzycą”  obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-R, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 928

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ