REGULAMIN BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING „III Charytatywny Koci Bieg ” 8 LIPCA 2018 r.


 I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest: KOCIA ZUMBA

Współorganizatorem : Fundacja dla Młodych

ZBIÓRKA JEST ZORGANIZOWANA DLA NIKOLI NA POMPĘ INSULINOWĄ

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

1.Bieg odbędzie się 8 lipca 2018 roku na terenie stawików w Sosnowcu
2.Start zawodów:
BIEG na ok. 5 km – 10:00 NORDIC WALKING na ok. 5 km – 10:00

3.Trasy nie posiadają atestu PZLA
Zawodnik ma do wyboru dwa dystanse: BIEG ok. 5 km – 2 okrążenie NORDIC WALKING ok. 5 km – 2 okrążenie
4. Trasa będzie miała oznaczenia co 1 km.
5. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy 100 minut na dystansie 5 km.
7. nie ma pomiaru czasu
8. Organizator zapewnia punkt z wodą na mecie.
9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.


III. UCZESTNICTWO

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 6 lipca 2018 roku zapiszą się na stronie zapisów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować, pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (może być prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu (w biurze zawodów) pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego .  
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „III Charytatywny Koci Bieg i Marsz Nordic Walking”.
6. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach wizerunku (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy, które Organizator zawodów biegowych  uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków
przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym  w dniu 8.07.2018 r. w godzinach 8:30-9:30

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci kompletnie i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl Prosimy o podawanie PRAWIDŁOWYCH adresów mailowych oraz numerów telefonów.
  2. Obowiązują następujące limity uczestników: 300 osób
  3. Zapisy są przyjmowane do dnia 6 lipca 2018 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.
  4. Wysokość opłaty startowej za bieg wynosi 25 zł.
  5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
  Fundacja dla Młodych  Plac Kościuszki 5/209   41-200  Sosnowiec    82249000050000453070346304
  Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Charytatywny Koci Bieg
  Na przelewy czekamy do dnia 5 lipca 2018 roku, do godziny 23:59.
  6. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe . Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
5. Organizator nie zapewnia natrysków. 
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
8. Organizator zapewnia fotografa, który fotografować będzie zawody.
9. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
10. Organizator nie zapewnia toalet na trasie biegu
11. Organizator zapewnia toalety w okolicy STARTU/METY
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami e-mail:

DO ZOBACZENIA NA STARCIE!

Wyświetleń: 4473

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ