Bieg z Flagą

REGULAMIN
„BIEG Z FLAGĄ”
Katowice, 2 maja 2018 r.

I.CEL IMPREZY

 1. Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 3. Upowszechnianie biegania i nordic walking jako zdrowych form aktywności fizycznej i rekreacji.

II.ORGANIZATOR BIEGU

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
NIP: 954-172-78-30
REGON: 000514259

III. PARTNER STRATEGICZNY

Tauron Polska Energia S.A.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

IV. PARTNER WYKONAWCZY

MK TEAM EVENTS KLAUDIA KAPICA, MAREK WITOR SPÓŁKA CYWILNA
ul. RZEPUSA 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234
REGON: 369086790

V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Bieg z Flagą odbędzie się na następujących dystansach
  1. Bieg na 5 km,
  2. Marsz Nordic Walking na 5 km,
  3. Biegi rodzinne i dla dzieci* na dystansach 200, 400 i 800 m
   *Zasady biegów dla dzieci reguluje odrębny regulamin.
 2. Bieg odbędzie się 2 maja 2018 r.
 3. Bieg jest WOLNY od opłaty startowej.
 4. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 700 osób.
 5. Start zawodów (od strony ulicy FRANCUSKIEJ, lotnisko MUCHOWIEC, obok parkingu):
  • 17:00 Bieg na 5 km
  • 17:05 Marsz Nordic Walking
 6. BIURO ZAWODÓW będzie działać jedynie w dniu 2 maja 2018 r. i znajdować się będzie w okolicy STARTU/METY tj. Park Leśny, Dolina Trzech Stawów, naprzeciwko parkingu, wjazd od strony ulicy FRANCUSKIEJ i lotniska MUCHOWIEC).
  Biuro zawodów będzie wydawać pakiety startowe w godzinach 14:00 – 16:30.
 7. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 8. Trasa biegu i marszu Nordic Walking poprowadzona jest ścieżkami parku w Dolinie Trzech Stawów nawierzchnią asfaltową.
 9. Trasa będą miała oznaczenia co 1 km.
 10. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
 11. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
  • Bieg na 5 km – 60 minut,
  • Marsz Nordic Walking – 60 minut.
 12. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
 13. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.
 14. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.
 15. Bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu kołowym. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników obsługi oraz Straży Miejskiej i Policji.

VI.UCZESTNICTWO  

 1. W Biegu z Flagą prawo startu mają osoby, które do 2 maja 2018 roku ukończą 18 lat i zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału zgodnie z postanowieniami pkt. VI niniejszego Regulaminu. Osoby, które do 2 maja 2018 roku ukończą 15 lat mogą startować w biegu pod warunkiem podpisania (w biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na start dziecka.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu w biurze zawodów, pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. NIE MA możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią.
 4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Bieg z Flagą”.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez zawodników, informacji niezbędnych do organizacji Biegu z Flagą.
 8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie Doliny Trzech Stawów, w dniu 2 maja 2018 r. w godzinach 14:00 – 16:30.
 9. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 10. W Biurze Zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl (limit zapisów internetowych wynosi 680 osób). Będzie także możliwość zapisania się na bieg w dniu zawodów, Organizator zapewnia 20 dodatkowych pakietów. Limit osób startujących wynosi 700 osób.
 11. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

VII.ZGŁOSZENIA 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl.
 2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  • zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
  • zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
 3. Obowiązują następujące limity zawodników:
  • zapisy internetowe – 680 osób
  • zapisy w dniu zawodów – 20 osób
 4. Zapisy są przyjmowane do dnia 22 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Do dnia 22 kwietnia 2018 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans ( tzn. przepisać się na marsz Nordic Walking lub odwrotnie) po uprzednim kontakcie z organizatorem.
 6. Po dniu 22 kwietnia 2018 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.
 7. Osoby, które zapisały się, jednak z przyczyn osobistych nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, proszone są o kontakt z organizatorem pisząc maila na adres kontakt@mkteamevents.pl
 8. Nie będzie możliwości dokonywać zmian na listach startowych w dniu biegu ani zmieniać dystansów (bieg na Nordic Walking i odwrotnie).
 9. Zawartość pakietu startowego:
  1. numer startowy, agrafki
  2. pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu
  3. okolicznościowa koszulka jako obowiązkowy element każdego startującego zawodnika
  4. wodę na mecie biegu
  5. poczęstunek na mecie
  6. zwrotny chip do pomiaru czasu

 VIII.KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
 2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie timing4u.pl
 4. Podczas Biegu z Flagą będą prowadzone następujące klasyfikacje:


BIEG – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

M i K 15 – 34 (rocznik 2003- 1984)

M i K 35 – 50 (rocznik 1983 - 1968)

M i K 51 lat i więcej (rocznik 1967 i starsi)

NORDIC WALKING - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn


NAGRODY

Zawodnicy otrzymują nagrody:

- w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:

miejsce I - puchar

miejsce II - puchar

miejsce III - puchar

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

miejsce I - puchar

miejsce II - puchar

miejsce III – puchar

- Nordic Walking w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:

miejsce I - puchar

miejsce II - puchar

miejsce III - puchar

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 2. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
 2. KAŻDY zawodnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w zawodach w koszulce zamieszczonej w pakiecie startowym.
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.
 6. Organizator nie zapewnia natrysków.
 7. Organizator zapewnia szatnie.
 8. Organizator zapewnia toalety.
 9. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 13. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, tzn. zawarciem Umowy pomiędzy stronami Organizator – Uczestnik.
 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Biegu z Flagą będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu: Przeprowadzenia Biegu z Flagą: rejestracji uczestników, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, statystycznym Organizatora.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

Administratorem danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu z Flagą.

Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Biegu z Flagą zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 1. Klaudia Kapica tel. 695 196 497

 

lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Wyświetleń: 4988

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ