Bieg z Flagą - Biegi dla dzieci

REGULAMIN
„BIEG Z FLAGĄ”
Katowice, 2 maja 2018 r.
Biegi dla dzieci

 

I. CEL IMPREZY

 1. Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 3. Upowszechnianie biegania jako zdrowej formy aktywności fizycznej i rekreacji.

II. ORGANIZATOR BIEGU

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
NIP: 954-172-78-30
REGON: 000514259

III. PARTNER STRATEGICZNY

Tauron Polska Energia A.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

IV. PARTNER WYKONAWCZY

MK TEAM EVENTS KLAUDIA KAPICA, MAREK WITOR SPÓŁKA CYWILNA
ul. RZEPUSA 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234
REGON: 369086790

V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Bieg z Flagą dla dzieci odbędzie się na następujących (bez rywalizacji):
  • Bieg na 200 m - bieg dla najmłodszych (dzieci urodzone w roku 2012 lub później).
  • Bieg na 400 m - dzieci urodzone w latach 2008 – 2011.
  • Bieg na 800 m - dzieci urodzone w latach 2004 – 2007.
   W biegach dla dzieci nie ma dekoracji zwycięzców.
 2. Bieg odbędzie się 2 maja 2018 r.
 3. Bieg jest WOLNY od opłaty startowej.
 4. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 200 osób.
 5. Start zawodów (od strony ulicy FRANCUSKIEJ, lotnisko MUCHOWIEC, obok parkingu):
  • 15.30 Bieg na 200 m -  start dziewczynek
  • 15.35 Bieg na 200 m – start chłopców
  • 15.40 Bieg na 400 m   - start dziewczynek
  • 15:45 Bieg na 400 m – start chłopców
  • 15:50 Bieg na 800 m – start dziewczynek
  • 15:55 Bieg na 800 m – start chłopców
   W przypadku małej liczby dzieci biegi chłopców i dziewczynek zostaną połączone.
   W biegach na 200 m i 400 m dopuszcza się start dzieci w asyście rodziców.
 6. BIURO ZAWODÓW będzie działać jedynie w dniu 2 maja 2018 r. i znajdować się będzie w okolicy STARTU/METY tj. Park Leśny, Dolina Trzech Stawów, naprzeciwko parkingu, wjazd od strony ulicy FRANCUSKIEJ i lotniska MUCHOWIEC).
 7. Biuro zawodów będzie wydawać pakiety startowe od godziny 14:00.
 8. Rodzice są zobowiązani do odebrania pakietów najpóźniej 30 minut przed planowaną godziną startu. Nieodebrany pakiet przepada i na to miejsce będzie można wpisać kolejne dziecko.
 9. Trasa biegów dla dzieci poprowadzona jest ścieżkami parku w Dolinie Trzech Stawów nawierzchnią asfaltową.
 10. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.
 11. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.


VI. UCZESTNICTWO

 1. Rodzic lub Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych startującego dziecka w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Bieg z Flagą”.
 2. Rodzic lub Opiekun Prawny wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, informacji niezbędnych do organizacji Biegu z Flagą.
 3. W Biurze Zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl (limit zapisów internetowych wynosi 150 osób). Będzie także możliwość zapisania się na bieg w dniu zawodów, Organizator zapewnia 50 dodatkowych pakietów. Limit osób startujących wynosi 200 osób.
  Pakiet nieodebrany do 30 min przed planowaną godziną startu przepada i zostanie wydany dziecku, któremu nie udało się zapisać elektronicznie.
 4. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
 6. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 7. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 8. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści: „Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych „Bieg z Flagą” który odbędą się w Katowicach w dniu 2 maja 2018 r.Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Bieg z Flagą”
 9. Zapisy na bieg przyjmowane są T U T A J

 VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
 2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  1. zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
  2. zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
  3. Obowiązują następujące limity zawodników:
   • zapisy internetowe – 150 osób
   • zapisy w dniu zawodów – 50 osób
 3. Zapisy są przyjmowane do dnia 25 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 4. Osoby, które zapisały dziecko, jednak z przyczyn osobistych nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, proszone są o kontakt z organizatorem.
 5. Zawartość pakietu startowego:
  • numer startowy, agrafki
  • pamiątkowy medal za ukończenie biegu
  • czapeczka (dziecko zobowiązane jest do startu w czapeczce)
  • wodę na mecie biegu
  • poczęstunek na mecie

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.
 2. KAŻDY zawodnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w czapce zamieszczonej w pakiecie startowym. 
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
 6. Organizator nie zapewnia natrysków.
 7. Organizator zapewnia szatnie.
 8. Organizator zapewnia toalety.
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 11. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 12. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, tzn. zawarciem Umowy pomiędzy stronami Organizator – Uczestnik.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Biegu z Flagą będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu: Przeprowadzenia Biegu z Flagą: rejestracji uczestników, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, statystycznym Organizatora.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

Administratorem danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu z Flagą.

Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Biegu z Flagą zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 1. Szczegółowy harmonogram przebiegu zawodów Bieg z Flagą zostanie opublikowany 7 dni przed startem na stronie Organizatora.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 

Klaudia Kapica tel. 695 196 497

 

lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

 

Wyświetleń: 1444

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ