Termin
26.05.2018

Miejsce
Park Śląski Plac na wprost Kapelusza


Program:
Godz 7.30 –10.30 otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń 
Godz do 9.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 10 km –mind)
Godz do 10.00 odprawa weterynaryjna ( Dystans 5 km –rodzinna, hobby)
Godz 10.00 start zawodników na dystans 10 km kat. Mind 
Godz. 11:00 start zawodników na dystans 5 km kat. Rodzinna ,Hobby

Program Imprezy po stracie 

Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci. Konkursy dla najmłodszych.
Prezentacja psów do adopcji 
Porady Behawioralne, trenera COAPE ( będą dostępni w namiocie organizatora przez całą imprezę) 
Konkursy z nagrodami

Ok godz. 15.00 Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 

Kategorie zawodów:

Dystans 10 km – mind
Dystans 5 km – rodzinna
Dystans 5 km- hobby

Dystans rodzinny – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi które nie ukończyły 16 roku życia.

Dystans Hobby – do tej kategorii zaliczamy osoby dorosłe , powyżej 18 roku życia . Skład hobby nie może przekroczyć dwóch osób i minimum jednego psa. Dla takiego składu dopuszczane są 4 psy. 

Dystans mind – jest to kategoria otwarta, w której mogą startować kobiety, mężczyźni, zespoły jak również osoby mające pisemną zgodę rodziców na udział, a ukończyły 16 rok życia. 


Opłaty Startowe:

Dystans 10 km –mind – 40 zł osoba

Kat. Kobiety
Kat. Mężczyźni 
Kat. Zespoły 

Dystans 5 km –rodzinna – 35 zł osoba dorosła, dziecko od 7 roku życia 10 zł , poniżej 7 roku życia za darmo.

Dystans 5 km – kategoria hobby : 35 zł każda osoba dorosła.

Regulamin Biegu z Psem -  Dogtrekking w Parku Śląskim Edycja Druga

I. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu są:


Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, Polska Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194.


oraz 


Fundacja Psi Wybieg, ul. Kormoranów 23, 41-400 Mysłowice, KRS:0000638728,

NIP 2220901232

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU

1. Bieg odbędzie się 26 maja 2018 roku na terenie Parku Śląskiego. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na przedpolach Hali Wystaw Kapelusz.

2. Start biegów w zależności od dystansu, godziny: 10.00, 11:00
Szczegółowy harmonogram odpraw:
- Godzina 7.30 –10.30 otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, odbiory numerów startowych, potwierdzenie zgłoszeń.
- Do godziny 9.00 odprawa weterynaryjna (dystans 10 km – kategoria: mind)
- Do godziny 11.00 odprawa weterynaryjna (dystans 5 km – kategoria: rodzinna, hobby )
- Godzina 10.00 start zawodników na dystans 10 km 
- Godzina 11:00 start zawodników na dystans 5 km
3. Start biegów dla wszystkich kategorii będzie zlokalizowany na przedpolach HW Kapelusz
4. Opis kategorii:
Dystans rodzinny – do tej kategorii zaliczamy osoby pełnoletnie wraz z dzieckiem/dziećmi, które nie ukończyły 16 roku życia. Skład rodziny nie może przekroczyć 5 osób, ale nie miej niż 2 osoby w tym jedno dziecko. 
Dystans Hobby – do tej kategorii zaliczamy osoby dorosłe , powyżej 18 roku życia . Skład hobby nie może przekroczyć dwóch osób i minimum jednego psa. Dla takiego składu dopuszczane są 4 psy. 
Dystans mind – jest to kategoria otwarta w której mogą startować zarówno kobiety, mężczyźni , zespoły jak i osoby mające pisemną zgodę rodziców na udział, a ukończyły 16 rok życia. Podział miejsc będzie między kobietami i mężczyznami. 
5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. W punkcie kontrolnym należy podejść do znajdującej się na nim osoby i podać jej swój numer startowy. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
6. Organizator zapewnia 1 punkt nawadniania, zlokalizowany w połowie każdej trasy. Jego lokalizacja zostanie umieszczona na mapie i udostępniona na stronie internetowej Parku Śląskiego, na Facebooku wydarzenia.

III. WARUNKI STARTU

1. W trakcie imprezy zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu. Niezachowanie się prawidłowo względem zwierzęcia i działanie na jego szkodę będzie skutkowało dyskwalifikacją.
2. Podczas całej imprezy każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
3. W chwili gdy okaże się, że uczestnik ma problem aby kontynuować marsz, ma obowiązek zaprzestać go i poinformować organizatora pod nr tel: …………………………………………..
4. Dopuszczalny jest start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
5. Podczas imprezy obowiązkowe jest trzymanie psów na smyczach, jedyne miejsce gdzie pies może swobodnie zostać puszczony to „Psi Wybieg” przy al. Głównej.
6. Chip startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła na bucie.
7. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu

IV. WARUNKI UDZIAŁU


1. Warunkiem udziału w imprezie jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie elektronicznezapisy.pl. Link do zapisów dostępny będzie na stronie wydarzenia Facebookowego, oraz na stronie parkslaski.pl.

2. Pełnym potwierdzeniem udziału w biegu jest dokonanie opłaty startowej (do 23.05.2018 r.).
3. W zawodach mogą brać udział osoby:
- pełnoletnie (ukończone 18 lat ),
- osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
- młodzież poniżej 16 roku życia może startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie
4. Każdy uczestnik zawodów odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie oraz swojego psa podczas trwania imprezy (odpowiedzialność finansowa po stronie zawodnika).
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Ważne: Osoby startujące na dystansie rodzinnym oraz hobby w jednej drużynie, odbierają pakiet startowy wspólnie (aby otrzymać pakiet, muszą zostać podpisane oświadczenia o starcie w zawodach całej drużyny)
6. Zawodnicy biorą udział w Biegu z Psem zwanym Drugą Edycją  Dogtrekkingu  w Parku Śląskim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Odpowiedzialność za zawodników niepełnoletnich spoczywa na ich rodzicach bądź prawnych opiekunach.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, data urodzenia, klub, wizerunek) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegu z Psem zwanym Drugą Edycją  Dogtrekkingu  w Parku Śląskiem.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Biegu z Psem zwanym Drugą Edycją  Dogtrekkingu  w Parku Śląskim.
10. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
11. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego przez inne osoby niż w zgłoszeniu.
12. Organizator nie przewiduje zapisów nowych uczestników biegu w dniu zawodów.
13. Zabrania się udziału w zawodach rowerów , hulajnogi, rolek, wrotek itp. ze względów bezpieczeństwa. 

V. WARUNKI UDZIAŁU PSA

1. Pies nie może mieć więcej niż 8 lat (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza).
2. Pies powinien mieć wykonane obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie (do wglądu dokument potwierdzający szczepienie - książeczka zdrowia psa).
3. Pies ukończył 1 rok życia.
4. Suki - zabrania się startu suk w okresie rui, w ciąży, oraz do 6 tyg. po porodzie.
5. Pies prowadzony jest w obroży /szelkach ewentualnie obroży pół zaciskowej. Zabrania się całkowicie używania i prowadzenia psów na kolczatkach, obrożach zaciskowych, łańcuszkach, kagańcach, uzdach, oraz smyczy typu flexi .
6. Zawodnicy biorą udział w Biegu z Psem zwanym Drugą Edycją  Dogtrekkingu  w Parku Śląskim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie psy posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

VI. RZECZY NIEZBĘDNE DO STARTU

1. Miska z wodą (minimum 1 litr wody na jednego psa).
2. Naładowany telefon komórkowy.
3. Mapy oraz karty uczestnika otrzymane od organizatora które zostaną zwrócone na mecie. Konieczne jest posiadanie długopisu.
4. Nie wolno (pod karą dyskwalifikacji) korzystać z odbiorników GPS, oraz innych map niż te które otrzymają uczestnicy od organizatora.
5. Wyposażenie uczestnika może zostać sprawdzone przez sędziego przed startem.

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.elektronicznezapisy.pl.

2. Wysokość opłaty startowej:
Dystans 5 km –kategoria rodzinna: 35 zł dorosły, dziecko od 7 roku życia 10 zł , poniżej
7 roku życia za darmo.
Dystans 5 km – kategoria hobby : 35 zł każda osoba dorosła.
Dystans 10 km –kategoria mind: 40 zł każda osoba
3. Opłaty za start powinny być uiszczane na konto organizatora do dnia 11.05.2017 r., tj:
Fundacja Psi Wybieg, nr konta: 06 1240 4836 1111 0010 7033 3764
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule opłaty prosimy o podanie nazwisk uczestników wraz z imionami psów.
4. W dniu zawodów nie będzie możliwości opłacenia biegu oraz zapisania się na bieg. 
5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki (kategoria rodzinna otrzymuje jeden numer startowy),numerek startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła w bucie.
b) zwrotny chip do pomiaru czasu (kategoria rodzinna otrzymuje jeden chip do pomiaru czasu),
c) napój na trasie; oraz napój na mecie,
d) nagrodę wg klasyfikacji ,
e) posiłek regeneracyjny.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Timing4U na podstawie zwrotnych chipów.
3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl.
4. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- Generalna na dystansie 5 km (rodzinna): Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 5 km (hobby) : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
- Generalna na dystansie 10 km :
- Kobiety: Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III ( 10km)
- Mężczyźni; Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III ( 10km) 
- Zespoły ; Miejsce I,Miejsce II,Miejsce III
- Generalna ( wyłoniona spośród startujących psów ze schroniska do adopcji ) Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III

5. Zawodnicy otrzymują nagrody które zostały zafundowane przez sponsorów Zookamel.pl

IX. KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

1. Sędzia oraz organizator mają prawo nałożenia kary na uczestnika, pod postacią:

- upomnienia
- upomnienia wraz z karą czasową (1 min – max 30 min)
- dyskwalifikacji
2. Podczas całych zawodów jest całkowity zakaz spożywania alkohol oraz środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją, bez możliwości odwołania.
3. Protest - protest może zostać wniesiony przez uczestnika do sędziego lub organizatora tylko w trakcie trwania imprezy. Decyzja ostateczna należy do sędziego.

X. OSTATNIE POSTANOWIENIE REGULAMINU 

1. Żaden z organizatorów nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani cywilnej za rzeczy pozostawione w trakcie trwania imprezy oraz zaginione.

2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
3. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.
6. Organizator z sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Zapraszamy do udziału!

Wyświetleń: 2169

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ