3. Bieg Królewski

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami biegu są:
•    Urząd Miejski w Kleszczelach
•    Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach
•    Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Kleszczele

II. CEL
•    Propagowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych.
•    Popularyzacja biegania, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego trybu życia.
•    Promocja miasta i gminy.
•    Profilaktyka uzależnień.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w sobotę, 11 sierpnia 2018 r. w Kleszczelach.
2. Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 13:00 sprzed sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach ul. Plac Parkowy 4
3. Długość trasy wynosi: 10 000 m.
4. Zawody odbywać się  będą przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, stąd też uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.
5. Start biegu młodzieżowego na dystansie 1 500 m nastąpi o godz. 13:05.

IV. PUNKT KONTROLNY
1. Na trasie biegu w okolicy 5 km będzie znajdować się punkt kontrolny. Jego ominięcie będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu Głównym prawo startu mają wyłącznie osoby które najpóźniej w dniu startu będą miały ukończone 16 lat. W Biegu Młodzieżowym mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku do lat 16.
2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 9 sierpnia 2017 r. drogą internetową  poprzez system rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy - https://elektronicznezapisy.pl/event/2869/strona.html
3. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Dla biegu obowiązuje łączny limit 150 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4 w godzinach: 10:00 - 12:30.
9. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Wszyscy uczestnicy w ramach pakietu startowego otrzymają pamiątkową koszulkę.

VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik Biegu Głównego ponosi koszt opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej wynosi odpowiednio:
do 9 sierpnia
•    25,00 zł
w dniu biegu 11 sierpnia
•    35,00 zł
3. Z opłaty startowej zwolnieni są:
•    mieszkańcy gminy Kleszczele
•    osoby, które ukończyły 60 rok życia
4. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym na platformie Elektroniczne Zapisy.
5. Osoby nie posiadające dostępu do internetowego rachunku bankowego i nie mogące skorzystać z systemu bezpiecznych płatności internetowych, mają możliwość dokonania płatności tradycyjnym przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym:
Nr konta: 15 8071 0006 0018 8317 2000 0010

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
ul. 1-Maja 19
17-250 Kleszczele
z dopiskiem „Bieg Królewski” oraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. Udział w Biegu Młodzieżowym jest całkowicie bezpłatny.

VII. KLASYFIKACJE
1. Każdy uczestnik będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu.
2. Czas będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
4. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
•    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
•    Klasyfikacja mieszkańców gminy Kleszczele
•    Klasyfikacja mieszkańców powiatu hajnowskiego
•    Klasyfikacje wiekowe
5. Klasyfikacje wiekowe będą opierały się o następujące kategorie:
•    M20 i K20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat
•    M30 i K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat
•    M40 i K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat
•    M50 i K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat
•    M60+ i K60+ kategoria wiekowa od 60 lat i starsi

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych mężczyzn i trzech najlepszych kobiet klasyfikacji OPEN.
3. Trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki gminy Kleszczele zostaną uhonorowani pamiątkowymi pucharami.
4.  Najszybszy zawodnik i zawodniczka powiatu Hajnowskiego otrzymają pamiątkowe puchary.
5. W klasyfikacjach wiekowych pierwsza trójka zawodników zostanie uhonorowana pamiątkowymi pucharami, pod warunkiem sklasyfikowania co najmniej trzech osób w danej kategorii wiekowej.
6. W Biegu Młodzieżowym każdy uczestnik zostanie uhonorowany okolicznościowym medalem, zaś najszybszy zawodnik i zawodniczka otrzymają pamiątkowy puchar.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki.
2. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską.
3. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Po zakończonym biegu dla uczestników będzie przygotowany posiłek regeneracyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.


DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Organizator, Edward Terebun - 501 068 520
E-mail: edzioxy@wp.pl

Wyświetleń: 3567

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ