BIEG ŚLĄSKICH ANIOŁÓW

 

REGULAMIN BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 5 KM

9 września 2018 r.

 

I. ORGANIZATOR

1.Organizatorem Biegu i Marszu Śląskich Aniołów (zwanego dalej również biegiem, zawodami, wydarzeniem) jest:


Fundacja Śląskie Anioły
ul. Józefowska 114A/42
40-145 Katowice
NIP: 6342863003
REGON: 364368382

2. Współorganizatorem biegu jest:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234
REGON:369086790

3. Partnerem biegu jest:

Urząd Miasta Katowice

Ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
NIP: 6340010147
REGON: 000515780

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Bieg Śląskich Aniołów to impreza charytatywna. Część opłaty startowej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji imprezy, a za pozostałą kwotę zostaną zakupione wyprawki szkolne dla dzieci, podopiecznych Fundacji Śląskie Anioły.
 2. W ramach Biegu Śląskich Aniołów odbędą się następujące imprezy sportowe:
  – Bieg na 5 km,
  – Marsz Nordic Walking na 5 km
 3. Zawody odbędą się 9 września 2018 roku na terenie Parku Leśnego w Katowicach (Dolina Trzech Stawów Muchowiec, wjazd od strony Francuskiej 180 A).
  Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą w okolicy parkingu.
 4. Godziny startów poszczególnych konkurencji:
  • 10:00 Bieg na 5 km
  • 10:05 Marsz Nordic Walking na 5 km
 5. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 6. Trasa wiedzie po ścieżkach asfaltowych.
 7. Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.
 8. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
 9. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
  • Bieg na 5 km – 60 minut,
  • Marsz Nordic Walking – 70 minut.
 10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników dokonywany będzie na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
 11. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.
 12. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.
 13. Organizatorzy zwracają się do Uczestników z prośbą o start w białych strojach lub z zamocowanymi skrzydłami anioła. Osoby, które nie będą w stanie skompletować białych strojów, proszone są o przygotowanie białego akcentu.

III. UCZESTNICTWO

 1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby, które do dnia 9 września 2018 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.).
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.
 4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.
 5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl
  Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
 2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu Śląskich Aniołów.
 3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Biegu Śląskich Aniołów zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Biegu Śląskich Aniołów będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia Biegu Śląskich Aniołów: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl.
  Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu
  opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji Biegu Śląskich Aniołów.

 8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji Biegu Śląskich Aniołów.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.

 10. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z Biegu Śląskich Aniołów na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
 12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
 13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania Biegu Śląskich Aniołów.
 14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.ploraz www.elektronicznezapisy.pl
 2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  • zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
  • wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.4 niniejszego Regulaminu,
  • zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
 3. Obowiązują następujące limity zawodników:
  • Bieg – 400 osób
  • Marsz Nordic Walking – 100 osób
 4. Zapisy są przyjmowane do dnia 26 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 28 sierpnia 2018.
  Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie mogą zostać zwrócone.

  Zawodnik po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego jest widoczny na liście zapisanych na stronie www.elektronicznezapisy.pl (o ile wyraził na to zgodę przy zapisach). W przypadku braku zawodnika na liście startowej przelew z wpłatą opłaty startowej zostanie zwrócony.
 5. Wysokość opłaty startowej wynosi:
  • do dnia 11 sierpnia wynosi 40 zł
  • od dnia 12 sierpnia do dnia 28 sierpnia wynosi 60 zł
 6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

  MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
  numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
  Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, BIEG ŚLĄSKICH ANIOŁÓW

  W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od dnia dokonania opłaty startowej, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@mkteamevents.pl

 7. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 8. Do dnia 28 sierpnia 2018 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres kontakt@mktetamevents.pl W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)
 9. Do dnia 28 sierpnia 2018 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie przepisać się z biegu na marsz Nordic Walking i odwrotnie po uprzednim kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres kontakt@mkteamevents.pl
 10. Od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 3 września 2018r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł oraz po kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres kontakt@mkteamevents.pl
  W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)
 11. Od dnia 29 sierpnia 2018r. do dnia 3 września 2018 r. włącznie zawodnik może przepisać się z biegu na marsz Nordic Walking i odwrotnie po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł i kontakcie z Organizatorem, pisząc maila na adres kontakt@mkteamevents.pl
  Dystans zostanie zmieniony tylko w przypadku gdy limit NIE ZOSTAŁ osiągnięty.
 12. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:
  MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
  numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
  Tytuł przelewu: Imię, nazwisko Bieg Śląskich Aniołów

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@mkteamevents.pl

 1. Po dniu 3 września 2018 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.
 2. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata startowa nie może zostać przepisana na inny bieg.

VI. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
 2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl
 4. W ramach opłaty startowej za Bieg Aniołów uczestnik otrzymuje:
  a) numer startowy, agrafki
  b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu
  c) wodę na mecie biegu
  d) poczęstunek na mecie
  e) zwrotny chip do pomiaru czasu
 5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km - (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami.
  • Klasyfikacje w kategoriach wiekowych w Biegu Śląskich Aniołów (bieg 5 km)
   • Kategoria do 34 roku życia, roczniki do 1984,  za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn
   • Kategoria wiekowa 35 – 50, roczniki 1983 – 1968, za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn
   • Kategoria wiekowa powyżej 51 roku życia, roczniki od 1967, za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na podium staje kolejny zawodnik.

DODATKOWO:

Organizator przygotuje wyróżnienie dla 3 osób, które zdaniem Organizatorów wystartują w najładniejszym stroju Anioła.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 2. Nagrody należy odebrać w dniu zawodów tj. 9 września 2018 r. Nieodebrana nagroda nie będzie wysyłana pocztą. Nie będzie także możliwości odbioru nagrody w terminie późniejszym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie Doliny Trzech Stawów w dniu 9 września 2018 r. w godzinach 07:30 – 09:30.
 2. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 3. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
 4. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer
  startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.
 9. Organizator nie zapewnia natrysków.
 10. Organizator zapewnia szatnie.
 11. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
 12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 14. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497

 lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

 

Wyświetleń: 7628

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ