Regulamin Biegu

BIEG  „UBiegamy się o Zdrowie2” #OnkologiaNaCeglanej

CEL BIEGU

Celem biegu „UBiegamy się o Zdrowie2” #OnkologiaNaCeglanej (dalej: „Bieg”) jest szeroko pojęta profilaktyka przeciwnowotworowa. Pragniemy przez sport oraz propagowanie zdrowego stylu życia przybliżyć temat leczenia i przeciwdziałania nowotworom. Chcemy uświadomić społeczeństwu jak ważna jest ochrona oraz wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. W trakcie trwania wydarzenia będzie przeprowadzana zbiórka na rzecz Fundacji NU-MED oraz Fundacji Iskierka.

ORGANIZATORZY i PARTNERZY

 1. Organizatorami Biegu są:

- Fundacja NU-Med

- UM Katowice

-Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.Kornela Gibińskiego

Bieg organizowany jest przy współpracy z Partnerami, tj:

- EXIRA Gamma Knife Katowice

- Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek

- Instytut Regionalny Katowice

 

TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Termin: 22.09.2018 r. (sobota)
Start: Park Leśny Muchowiec „Dolina 3 Stawów”  - od strony A4 i ulicy Lotnisko. START i META zostaną umieszczone na przy stawie ( za wiaduktem – na trakcie Trzech Stawów).   Wszelkie informacje dt. Dojazdu zostaną udostępnione na wydarzeniu „UBiegamy się o Zdrowie” na FB

 Start  biegu  godz. 11.00 

TRASA BIEGU

- Dystanse 5km oraz 10km; pętla 5 km

- Bieg dla dzieci – 200 m oraz 500 m / bieg i kategorie zostaną podzielone wg. Wieku zawodników. Najmłodszy zawodnik rocznik 2012, najstarszy zawodnik rocznik 2002

Bieg 500

- Trasa alejkami parkowymi wraz z podbiegiem

- Podłoże utwardzone

- Punkty medyczne i nawadniania zlokalizowane będą przy bramie START

KATEGORIE I DYSTANS


Biegacze:

kobiety:                                               mężczyźni:

 5km (trasa 1x5km)                            5km

10km (trasa 2x5km)                          10km

Nordic Walking:

- kategoria dla kobiet i mężczyzn - trasa 5 km – jedna pętla trasy

Bieg dziecięcy zostanie wyznaczony w osobnym regulaminie wg. Liczby zgłoszeń - zgłoszeń dokonujemy pod adresem e-mail. bieg@nu-med.pl. Udział nieletniego w biegu musi zostać potwierdzony osobną pisemna zgodą wraz z numerem PESEL rodzica lub opiekuna prawnego w dniu biegu. Warunkiem dopuszczenia do Biegu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Zgody dostarcza organizator – bieg dziecięcy jest bezpłatny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 2 w Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21.09.2018 r. ukończą 16 lat, oraz dokonają rejestracji.
 2. Osoby niepełnoletnie (od 16 do 18 r.ż) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do Biegu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 3. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w Biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń ciała
  oraz urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 5. Rejestracja internetowa oznacza przyjęcie warunków regulaminu Biegu.
 6. Każdy zawodnik startujący w biegu „UBiegamy się o Zdrowie2” musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem.
 7. Przebieg wydarzenia może być utrwalany przez Organizatorów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz/lub dźwięk. Nagrania z rejestracji biegu mogą być rozpowszechniane przez Organizatorów poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych Organizatorów, jak również w ich publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych (w wersji drukowanej i elektronicznej).
 8. W związku z utrwalaniem przebiegu wydarzenia oraz rozpowszechnianiem nagrań, utrwalaniu i rozpowszechnianiu mogą podlegać wizerunki Uczestników biegu.

ZGŁOSZENIE

1.Organizator wprowadza limit zawodników w liczbie 300 uczestników. Limit zawodników może ulec zmianie.

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.timing4u.pl/zapisy do dnia 18.09.2018 do godz. 23:59 lub do wyczerpania wolnych miejsc i w dniu biegu w Biurze Zawodów 22.09.br. od godziny 8:30 (o ile będą wolne miejsca).

3 Limit czasu: Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są ukończyć zawody do godziny 12:50. Zawodnicy którzy dotrą na metę po godzinie 12:50 nie zostaną sklasyfikowani.

OPŁATA STARTOWA

Udział w Biegu głównym jest płatny. Opłata wynosi 20zł.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu biegu 22 września 2018r. w godz. 8:30 – 10.45 – przy linii START – trakt Trzech Stawów od strony A4.

PROGRAM ZAWODÓW

 8:30 – 10.45 – weryfikacja zawodników

 11:00 –Start Biegu

12:50 – koniec pomiarów czasu i koniec Biegu

13:00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród – godzina dekoracji może ulec zmianie o ile wszyscy zawodnicy ukończą bieg.

DANE FUNDACJI NU-MED

KRS 0000662419

Nr konta: 35 1020 3916 0000 0102 0261 6035

 1. Jana Pawła II nr 35 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki

pełnomocnik na czas organizacji Biegu „UBiegamy się o Zdrowie3” :

Joanna Chłądzyńska – Bojanowska

NAGRODY

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (bieg 5km oraz 10km) w klasyfikacji ogólnej kobiet oraz mężczyzn w Biegu otrzymają okolicznościowe statuetki, medale i nagrody rzeczow
 2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii Nordic Walking otrzymają okolicznościowe statuetki, medale i nagrody rzeczowe.
 3. Organizator oświadcza, że jednostkowa wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł.
 4. O przyznaniu nagród Organizator powiadomi uczestników po zakończeniu Biegu, bezpośrednio po ustaleniu osób uprawnionych do otrzymania nagród.
 5. Termin odbioru nagród: 2 godziny od poinformowania uczestników o osobach uprawnionych do odbioru nagród. Po zakończeniu Biegu Organizator poinformuje o szczegółowych zasadach odbioru nagród.
 6. Nagroda może być wydana jedynie do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 7. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przy odbiorze nagrody przez uprawnionego do odbioru danych osobowych.
 8. Uczestnik Biegu odbierający nagrodę ma obowiązek okazać Organizatorowi wydającego nagrodę dokumentu potwierdzający jego tożsamość
 9. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym w ust. 4, uprawniony do odbioru nagrody traci prawo do nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
 10. Osobom nagrodzonym nie przysługują roszczenia o zamianę nagród rzeczowych na nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1.Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i prawidłowego przymocowania chipa do buta. Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją. Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
4. Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.
5. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach zlokalizowanych przy Biurze Zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/ pozostawione podczas biegu.
7. Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój.

KONTAKT:

e-mail: bieg@nu-med.pl 693-154-446

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w Biurze Zawodów, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym w dniu Biegu.
 3. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręczny podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu.
 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Biegu, uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Biegu swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji zawodów.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „karta zgłoszenia” oraz w postaci wizerunku w związku uczestnictwem w imprezie.,
 6.  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
  - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.
  - uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału
w imprezie,

- dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Organizatorów.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika,
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników są Organizatorzy biegu.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty to 20 minut od godziny wywieszenia końcowych wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Biegu uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu albo w sposób niezgodny z prawem.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji lub zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z organizacją Biegu należy zgłaszać Organizatorowi konkursu na adres: bieg@nu-med.pl w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Biegu rygorem utraty prawa ich zgłaszania po upływie tego terminu.

 

Wyświetleń: 4115

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ