REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI
IV SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI

 

 

 1. ORGANIZATOR

 2. Organizatorem IV SIEMIANOWICKICH NOCNYCH MARKÓW (dalej bieg, zawody, wydarzenie) jest:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON:369086790


Partnerem biegu jest:
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie


Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Rafała Piecha.


 1. INFORMACJE OGÓLNE

 2. W ramach IV SIEMIANOWICKICH NOCNYCH MARKÓW odbędą się następujące imprezy sportowe dla dzieci:
  - Bieg na 50 m (bieg dla najmłodszych bez rywalizacji)
  – Bieg na 200 m biegi dla dzieci w wieku do lat 6 (dzieci urodzone w roku 2012 lub później)
  – Bieg na 400 m biegi dla dzieci w wieku 7-10 lat (urodzonych w latach 2008 – 2011)
  – Bieg na 800 m biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat (urodzonych w latach 2004 – 2007)

  Organizator wprowadza limit* 200 zawodników na wszystkich czterech dystansach.
  *dotyczy opłaconych zawodników w terminie do dnia 23 października 2018 r.

 3. Zawody odbędą się 27 października 2018 roku na terenie Bażantarni oraz stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich.

  Na miejsce startu i do biura zawodów należy dojść na piechotę od strony ulicy ŚLĄSKIEJ 85 lub od strony ulicy DWORSKIEJ.
 4. Początek biegów dla dzieci zaplanowany jest na godzinę 15:00. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie podany na stronie www.mkteamevents.pl . W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów. Ostateczny harmonogram zostanie podany do 3 dni przed zawodami.
 5. Godziny startów poszczególnych konkurencji:

15:00 Start dzieci na dystansie 50 m (bez podziału na płeć)

Start i meta znajdują się przy scenie


15:05 Start dziewczynek na 200 m

15:10 Start chłopców na 200 m

15:15 Start dziewczynek na 400 m
15:20 Start chłopców na 400 m
15:25 Start dziewczynek na 800 m
15:35 Start chłopców na 800 m

Start i meta z czarnej bramy MK team

 1. Na dystansie 50 metrów dzieci mogą startować w asyście rodziców, na tym dystansie nie ma rywalizacji. Na pozostałych dystansach dzieci startują samodzielnie, bez rodziców lub opiekunów.

6.Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu.

Na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecko może wystartować w na innym dystansie, jednak wtedy bieg dla niego będzie miał charakter jedynie towarzyski. Otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.

Dla najmłodszych dzieci rodzic może zdecydować, czy dziecko będzie startować w biegu na 50 metrów(bieg bez rywalizacji sportowej, dozwolony start w asyście rodziców) czy w biegu na 200 metrów(bieg samodzielny bez asysty rodzica lub opiekuna).

 1. Bieg na 50 metrów to bieg dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium.

Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki do lat 6 – dystans ok. 200 metrów
b) chłopcy do lat 6 - dystans ok. 200 metrów
c) dziewczynki 7 – 10 lat – dystans ok. 400 metrów,
d) chłopcy 7- 10 lat– dystans ok. 400 metrów,
e) dziewczynki 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów,
f) chłopcy 11-14 lat – dystans ok. 800 metrów.

 

 1. W przypadku dużej ilości startujących dzieci na 50 metrów biegi mogą zostać podzielone na kilka serii.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
 2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści:

„Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych IV Siemianowickie Nocne Marki, które odbędą się w Siemianowicach Śląskich w dniu 27 października 2018 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „IV Siemianowickie Nocne Marki”.

 1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie stawu Rzęsa tylko w dniu 27 października 2018 r. Biuro zawodów dla zawodników startujących w biegach dla dzieci działa w godzinach 12:00 – 14:30.
 2. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 3. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
 4. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl
  Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
 6. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji „IV Siemianowickich Nocnych Marków”
 7. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji IV SIEMIANOWICKICH NOCNYCH MARKÓW zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi „IV Siemianowickich Nocnych Marków” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia „IV Siemianowickich Nocnych Marków”: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl.
  Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu
  opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji „IV Siemianowickich Nocnych Marków”
 12. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji „IV Siemianowickich Nocnych Marków”.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z „IV Siemianowickich Nocnych Marków” na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
 16. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
 17. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania „IV Siemianowickich Nocnych Marków”.
 18. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 19. ZGŁOSZENIA

 20. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pllub www.elektronicznezapisy.pl
 21. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
  b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym
  organizatora w terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
  c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

 22. Zapisy są przyjmowane do dnia 19 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu (200 osób). O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 23 października 2018. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

  4. Wysokość opłaty startowej wynosi:

15 zł – płatne do dnia 5 października 2018
25 zł – płatne do dnia 18 października 2018
40 zł – płatne do dnia 23 października 2018

 

 1. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

  MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
  numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
  Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Nocne Marki
  W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@mkteamevents.pl

 

 1. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
  a) numer startowy + agrafki
  b) odlewany medal na mecie biegu
  c) magnes z logo biegu
  d) dyplom w formacie pdf. do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dniu począwszy od dnia 28.10.2018 r.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. Organizator zapewnia szatnie.
 7. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
 8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na następny bieg.
 10. Nieodebrana nagroda w dniu biegu przepada. Nie wysyłamy nagród pocztą.
 11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
  b) Marek Witor tel. 607 825 707
  lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl

 

Wyświetleń: 4074

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ