Regulamin biegu pn. Wolność na 5 

 

1.Organizator

Organizatorem imprezy jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach przy współpracy z Fundacją „Cała Naprzód”

Współorganizatorem jest Miasto Katowice.

 

 1. Cele imprezy

Promowanie idei wolności Polaków oraz niepodległości RP (100- lecie)

Promocja Miasta Katowice

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Wsparcie osób niepełnosprawnych.

Promocja idei wolontariatu Całkowity zysk z przedsięwzięcia zostanie przekazany na podopiecznego Fundacji Cała Naprzód  - Pawła Lewka.

 1. Informacje o biegu

Bieg pn. “Wolność na 5” odbędzie się 10 listopada 2018 r.

Do wyboru dwa dystanse: 5 i 10 km. Każda trasa biegnie jedną pętlą.

Start i meta biegów usytuowane będą na placu przy III LO im. A. Mickiewicza

Start biegu na 5 km nastąpi o godz. 11.30

Start biegu na 10 km nastąpi o godzinie 11:45

Trasa biegu będzie przebiegać ulicami Katowic i zostanie ogłoszona na stronie internetowej http://www.mickiewicz.katowice.pl/wolnoscna5 Każda trasa będzie oznaczona co 1 km.

Trasy nie posiadają atestu PZLA.

 

 1. Uczestnictwo

Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).

Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała  i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat, uczestnicy poniżej 18 roku (minimum ukończone 16 lat) życia zostaną dopuszczeni do startu  pod warunkiem dostarczenia podpisanego (przez opiekuna prawnego) oświadczenia o zgodzie na start na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

Trasy biegów będą częściowo zamknięte dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzina dla zawodników na 5 km, oraz 1,5  godziny dla biegnących na 10 km.

Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy.

Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

 

 1. Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl Organizator ustala limit uczestników na 500 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne!

Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu uczestników.

W zależności od dnia dokonania zgłoszenia i wpłaty stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

20.09.2018 -  14.10.2018 - 30 zł

15.10.2018 - 31.10.2018 - 40 zł

1.11.2018  - 5.11.2018 - 50 zł

 

Płatności należy dokonywać przelewem na konto:

Fundacja „Cała Naprzód”

 1. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice

Raiffeisen Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa 5 lub 10 km

 

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres ewelina.puchala@gmail.com (nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wpłaty) z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 5.11.2018. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: ewelina.puchala@gmail.com

Koszt przeniesienia numeru: 10 zł (płatne na konto Fundacji Cała Naprzód - opłata za przeniesienie numeru).

Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.

Odbiór pakietu startowego przez upoważnioną przez zawodnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanego UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej www na około dwa tygodnie przed biegiem) i kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika (do wglądu). W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają :

numer startowy, chip zwrotny (mocowany do buta), agrafki, gadżet od organizatora, na mecie: medal, wodę, posiłek

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów (zwrotnych na mecie).

 1. Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto (od strzału startera).

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma pamiątkowy odlewany medal okolicznościowy.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn na obu dystansach.

Dodatkowo w biegu na 5 km prowadzone będą również klasyfikacje (należy wybrać przy zapisach) wśród:

 1. Uczniów katowickich szkół średnich
 2. Absolwentów III LO im.Adama Mickiewicza

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej będą  brani pod uwagę w klasyfikacjach dodatkowych - nagrodzeni dublują się z klasyfikacją generalną.

 7. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z organizacją Zawodów w ramach WOLNOŚĆ NA 5 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 • Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
 • Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Wolność na 5” służy następujący adres email: ewelina.puchala@gmail.com
 • Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest:
 • a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach,
 • b) rozpatrywanie reklamacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika:
 • a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 • Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej).
 • Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
 • W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

 1. Postanowienia końcowe

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Organizator zapewnia dostęp do szatni, toalet.

Organizator zapewnia depozyt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania dla potrzeb reklamowych, promocyjnych, wykorzystywania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz dla innych potrzeb komercyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres ewelina.puchala@gmail.com

 

Wyświetleń: 9903

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ