OSIĄGNIĘTO LIMIT OPŁACONYCH UCZESTNIKÓW NA DYSTANSIE 5 KM
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ JUŻ OPŁATY STARTOWEJ

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu i marszu „V Biegu Mikołajkowego” (zwanego dalej również biegiem, zawodami, wydarzeniem) jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON:369086790

2. Partnerem biegu jest Urząd Miasta w Katowicach.

Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach V Biegu Mikołajkowego odbędą się następujące imprezy sportowe:
– Bieg na 5 km,
– Bieg na 10 km,
– Marsz Nordic Walking na 5 km
– Biegi dla dzieci*
*Zasady biegów dla dzieci zostały opisane w odrębnym regulaminie.

2. Zawody odbędą się 9 grudnia 2018 roku na terenie Katowickiego Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów. Start zawodów będzie miał miejsce przy plaży (
Trzech Stawów, 40-289 Katowice).

3. Godziny startów poszczególnych konkurencji:
10:00 start biegu na 5 km
10:05 start nordic walking na 5 km
12:00 start biegów dla dzieci
14:00 start biegu na 10 km

4. Trasy nie posiadają atestu PZLA.

5. Dystanse biegów wynoszą około 5 i 10 km. Dystans marszu Nordic Walking wynosi około 5 km.

6. Trasy biegów i marszu Nordic Walking niemalże w całości prowadzą po asfalcie

7. Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.

8. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.

9. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
• Bieg na 5 km – 60 minut,
• Bieg na 10 km – 90 minut,
• Marsz Nordic Walking – 70 minut.

10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

11. Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 10 km.

12. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.

13. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie

III. UCZESTNICTWO

1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu.

2. Osoby, które do dnia 9 grudnia 2018 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie
www.mkteamevents.pl

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość(np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.

4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji „V Biegu Mikołajkowego”

3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji V Biegu Mikołajkowego zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi „V Biegu Mikołajkowego” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej:
ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia „V Biegu Mikołajkowego”: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj,
płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl.
Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji „V Biegu Mikołajkowego”

8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji „V Biegu Mikołajkowego”.

9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru
startowego) pakietów startowych.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z „V Biegu Mikołajkowego” na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.

12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do
zawodów dopuszczony.

13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania „V Biegu Mikołajkowego”.

14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora
w terminie określonym w punkcie V.4 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

Osobom, które dokonają opłaty bez wcześniejszego zapisania się na zawody zostanie dokonany zwrot opłaty.

3. Obowiązują następujące limity zawodników:
• Bieg na 5 km – 800 osób,
• Bieg na 10 km – 800 osób,
• Marsz Nordic Walking – 200 osób

4.
Zapisy są przyjmowane do dnia 2 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu (limit dotyczy osób opłaconych). O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 5 grudnia 2018. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

5. Wysokość opłaty startowej wynosi:
45 zł – płatne do dnia 19 listopada 2018
55 zł – płatne do dnia 30 listopada 2018
80 zł – płatne do dnia 5 grudnia 2018

6. Zawodników, którzy ukończyli cykl Grand Prix MK team 2017 (tzn. znajdują się na listach z wynikami we wszystkich czterech biegach z roku 2017: III Parkowe Hercklekoty, II Siemianowicki Bieg Świetlików, III Siemianowickie Nocne Marki, IV Bieg Mikołajkowy)
obowiązuje opłata 35 zł.
Promocyjna opłata startowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2018 roku, po tym terminie zawodników obowiązuje standardowa opłata, jak dla pozostałych zawodników, zgodnie z harmonogramem.

7. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, BIEG MIKOŁAJKOWY, dystans

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po
72 godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: kontakt@mkteamevents.pl

8. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu
7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl
Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

9. Do dnia 30 listopada 2018 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)

10. Do dnia 30 listopada 2018 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny).
Zawodnik zostanie przepisany w przypadku nie osiągnięcia limitu na poszczególnym dystansie.


11. Od dnia 1 grudnia 2018 r. do 5 grudnia 2018r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł oraz uprzednim kontakcie z organizatorem pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)


12. Od dnia 1 grudnia 2018 r. do 5 grudnia 2018r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł oraz po uprzednim kontakcie z organizatorem pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny). Zawodnik zostanie przepisany w przypadku nie osiągnięcia limitu na poszczególnym dystansie.

13. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko Bieg Mikołajkowy

14. Po dniu 5 grudnia 2018 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

15. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

16. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.

VI. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl

4. W ramach opłaty startowej za V Bieg Mikołajkowy uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu
c) pamiątkowy gadżet
d) wodę i herbatę na mecie biegu
e) poczęstunek na mecie
f) zwrotny chip do pomiaru czasu
g) czapkę Mikołaja jako podstawowy element ubioru

5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 10 km (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najszybszy Katowiczanin oraz najszybsza Katowiczanka w Biegu na 10 km - zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
e) Najszybszy Katowiczanin oraz najszybsza Katowiczanka w Biegu na 5 km - zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
f) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km - drużyna zostanie nagrodzona pucharem
g) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 10 km - drużyna zostanie nagrodzona pucharem
h) Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking - drużyna zostanie nagrodzona pucharem

6. W biegu na 5 i 10 km prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja wg kategoriach wiekowych, kobiet i mężczyzn. Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na podium staje kolejny zawodnik.

Bieg na 5 km

K18/M18 – zawodnicy do 18 roku życia (do rocznika 2000)
K20/M20 – zawodnicy w wieku 19 – 29 (1989 – 1999)
K30/M30 – zawodnicy w wieku 30 – 39 (1988 – 1979)
K40/M40 – zawodnicy w wieku 40 – 49 (1978 - 1969)
K50/M50 – zawodnicy w wieku 50 – 59 (1968 – 1959)
K60/M60 – zawodnicy w wieku 60 + (od rocznik 1958)

Zawodnicy z miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni statuetkami

Bieg na 10 km

K20/M20 – zawodnicy do 29 roku życia (do rocznika 1989)
K30/M30 - zawodnicy w wieku 30 – 39 (1988 – 1979)
K40/M40 - zawodnicy w wieku 40 – 49 (1978 - 1969)
K50/M50 - zawodnicy w wieku 50 + (od rocznika 1968)

Zawodnicy z miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni statuetkami

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.|

8. Nagrody należy odebrać w dniu zawodów tj. 9 grudnia 2018 r. Nieodebrana nagroda przepada i nie będzie wysyłana pocztą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym w dniu 8 oraz 9 grudnia.

Miejsce biura zawodów oraz dokładny czas pracy biura zostanie podany w komunikacie na stronie www.mkteamevents.pl oraz na naszym wydarzeniu na Facebooku.

2. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

3. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

4. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

5. V BIEG MIKOŁAJKOWY stanowi część cyklu Grand Prix MK team 2018, którego zasady reguluje odrębny regulamin.

6. W przypadku gdy zawodnik wystartuje jednocześnie w biegach na 5 i 10 km do klasyfikacji Grand Prix MK team 2018 punkty będą liczone jedynie z jednego biegu, tego w którym zdobył więcej punktów.

7. V BIEG MIKOŁAJKOWY to finałowe zawody cyklu Grand Prix MK team 2018. Bieg na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking podczas V Biegu Mikołajkowego będą premiowane większą ilością punktów. Szczegóły w regulaminie Grand Prix MK team 2018.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji premii lotnej w Biegu na 10 km.

9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.

12. Organizator nie zapewnia natrysków.

13. Organizator zapewnia szatnie.

14. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

15. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

17. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707

lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl

Wyświetleń: 17262

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ