I. CEL

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 • Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 • Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a w szczególności nt. osób internowanych w Białołęce po 13 grudnia 1981 roku.
 • Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym.
 • Popularyzacja biegania wśród osób osadzonych jako jednej z form resocjalizacji.
 • Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.
   

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa
 • Wykonawcą biegu jest Fundacja Run Vegan

III. TERMIN I MIEJSCE 

 • Bieg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018 roku.
 • Start i meta Biegu zlokalizowane będą na ul. Ciupagi 1 w Warszawie
 • Bieg odbędzie się na dystansie ok. 13 km w formule 3 pętli o długości ok 4,3 km
 • Honorowy start biegu nastąpi o godz. 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
 • Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą chipów elektronicznych.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 120 minut.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Zawodnik, który ukończył minimum jedno okrążenie (4,3 km) otrzyma medal.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
   

IV. BIURO ZAWODÓW

 • Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów.
 • Biuro Zawodów będzie czynne:
  w piątek 14 grudnia w godz.: 16:00 – 19:00 oraz w sobotę 15 grudnia w godz.: 12.00-15.00 na terenie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, Warszawa
  w niedzielę 16 grudnia w godz. 09:00 – 11:00 na terenie miasteczka biegowego, ul. Ciupagi 1, Warszawa
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych, w tym także daty urodzenia.
 • Odbiór numeru startowego dla innego uczestnika możliwy jest na podstawie upoważnienia podpisanego przez Upoważniającego, dostępnego na stronie zawodów.
 • UWAGA: Nieodebrane do godz. 11.00 w dniu 16.12.2018 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym i zostaną przeznaczone do sprzedaży dla zainteresowanych w dniu biegu.
   

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W biegu na dystansie 13 km może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 550 osób, w tym 50 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
 • Warunkiem uczestnictwa zawodnika w biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne.
 • Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie NNW.
   

VI. REJESTRACJA

 • Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeń dostępny będzie na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 • Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 grudnia 2018 r. do godz. 23:59, w miarę dostępności miejsc.
 • Integralnym elementem rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną, w wysokości zgodnej z datą wpłaty. Za datę wpłaty przyjmuję się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Dane do wpłaty uczestnik otrzyma mailowo po dokonaniu zapisu on-line.
 • Na liście zawodników widoczne są dane tylko tych uczestników, którzy dokonali pełnej i poprawnej rejestracji, a ich opłata została zaksięgowana. Lista startowa dostępna będzie pod adresem podanym na stronie wydarzenia.
 • Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 500 osób. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 • Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  a.  do dnia 9 grudnia 2018 r. – 40 złotych (decyduje data zaksięgowania wpłaty).
  b.  w dniach 10 – 16 grudnia 2018, tylko w biurze zawodów – 60 zł
 • Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1948 i starsze).
   
 • UWAGA – tradycyjnie, część środków ze sprzedaży pakietów startowych na tegoroczny „Białołęcki Bieg Wolności – 2018” Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w imieniu Organizatorów przeznaczy na prowadzony przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa (Partner i Współorganizator Biegu) „Fundusz Zasłużonych”, czyli na specjalny fundusz, z którego środki są przekazywane na wsparcie osób potrzebujących pomocy finansowej, a które zasłużyły się w walce z totalitarnym systemem władzy w czasach PRL i z tego powodu cierpiały prześladowania reżimu, zwłaszcza w czasie stanu wojennego.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, również w przypadku wcześniejszego zakończenia biegu lub braku możliwości wzięcia w nim udziału. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 • Osoby, które dokonały opłaty startowej po 7 grudnia 2018 i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów przekazać obsłudze biura wydruk bankowy potwierdzający nadanie przelewu.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy który zawiera:
  – numer startowy, chip elektroniczny oraz agrafki
  – upominek z logo Biegu
  oraz świadczenia:
  – zabezpieczenie medyczne
  – ubezpieczenie NNW
  – worek na odzież (w depozycie)
  – posiłek regeneracyjny: grochówkę z kuchni polowej oraz herbatę
  – pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu)
   

VII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (łącznie).
Klasyfikacje OPEN K i OPEN M.
Klasyfikacje wiekowe:
M1 < 29 lat                              K1 < 29 lat
M2 30-39 lat                            K2 30-39 lat
M3 40-49 lat                            K3 40-49 lat
M4 50-59                                 K4 50-59
M5 60 +                                   K5 60 +
Klasyfikacje dodatkowe:
a) Osadzeni w jednostkach penitencjarnych
b) Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej oraz kuratorzy sądowi
Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego netto, tzn. liczonego od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
 

VIII. NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Białołęcki Bieg Wolności – Białołęka 2018” otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 • UWAGA: Nagrody rzeczowe, puchary i statuetki w kategoriach wiekowych i kategoriach OPEN nie dublują się.
 • Wszystkie w/w nagrody i trofea przysługują jedynie laureatom miejsc I – III we wszystkich wymienionych w Regulaminie kategoriach biegu głównego.
 • Partner Biegu, Białołęka jest Kobietą, ufunduje 3 pamiątkowe statuetki dla uczestniczek Biegu, które ukończą pełen dystans 13 km. Puchary zostaną przygotowane dla Najmłodszej, Najstarszej Uczestniczki oraz Puchar-Niespodzianka.

Wyświetleń: 3436

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ