Sopockie 4 Pory Roku - Lato
 1. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.
 4. Podczas biegu wspieramy Stowarzyszenie „Sopocki Dom”.

 

 1. ORGANIZATORZY
 2. Organizatorem biegu „Sopockiego Lata na Łysej Górze” na 5 km. jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
 3. Współorganizatorem jest The North Event
 4. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 r. na Łysej Górze w Sopocie i odbywać się będzie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk i lasów komunalnych..
 2. Start zawodników nastąpi o godz. 12:00 na polanie stoku Łysej Góry w Sopocie.
 3. Meta biegu będzie się znajdowała w miejscu startu
 4. Długość trasy wynosi 5 km
 5. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
 6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu może wziąć udział osoba urodzona przed 8 czerwca 2003 roku / w dniu biegu ma ukończone 16 lat/

2.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

4.Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy starcie biegu głównego na Łysej Górze w Sopocie            8 czerwca 2019 i będzie czynne w godzinach.                                                      

9.00 – 11.30

Weryfikacja i odbiór pakietów startowych w dniu biegu 08.06.2019 w godz. 9.00-11.30 w biurze zawodów – Łysa Góra w Sopocie.

5.Zawodnicy we własnym zakresie muszą posiadać ubezpieczenie NNW.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl i https://elektronicznezapisy.pl/g/Sopockie_4_Pory_Roku_2019.html

2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 22.00 dnia 6 czerwca 2018. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 8 czerwca 2019 w godz. 9.00-11.30.

3.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

 1. W biegu obowiązuje limit 500 uczestników.

5.Opłata startowa za udział w biegu „ Sopockie Lato na Reja” wynosi:

- 20,00

- zgłoszenia i opłaty w dniu 8 czerwca 2019 – 40 złotych.

 1. Mieszkańców Sopotu, którzy posiadają Kartę Sopocką i dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.mosir.sopot.pl i elektronicznezapisy.pl wynosi:

- 10,00 złotych

- zgłoszenia i opłaty w dniu 8 czerwca 2019 – 40 złotych

 1. Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 8 czerwca 1954 roku / w dniu biegu mają ukończone 65 lat/ pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji.

8.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika i inna imprezę.
 2. Płatności on-line dokonuje się za pośrednictwem serwisu tPay, link do płatności pojawi się:
  - pod koniec rejestracji,

- na liście startowej przy nazwisku danego zawodnika,

- zostanie wysłany na wskazany adres mailowy.

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- pamiątkowy  medal

- worek depozytowy Sopockie 4 Pory Roku

- numer startowy

- elektroniczny pomiar czasu

- woda i drożdżówka na mecie biegu

- przy zapisach istnieje możliwość dokupienia koszulki bawełnianej z logo imprezy w cenie 15,00 lub koszulki technicznej z logo imprezy w cenie 20,00.

Deklaracja zakupu koszulki (koszulek) musi być potwierdzona do 29 maja 2019. Po tym terminie zakup będzie niemożliwy.

 

 1. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

 1. Za msc. I-III w kat. open kobiet i mężczyzn.

 

 1. Za msc. I w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn

K 16-19             M 16-19                   rocznik 2003 - 2000

K 20-29             M 20-29                   rocznik 1999 - 1990

K 30-39             M 30-39                   rocznik 1989 - 1980

K 40-49             M 40-49                   rocznik 1979 - 1970

K 50-59             M 50-59                   rocznik 1969 - 1960

K 60-69             M 60-69                   rocznik 1959 – 1950

K 70-79             M 70-79                   rocznik 1949 - 1940

K 80 i starsze    M 80 i starsi             rocznik 1939 i starsi

 1. Prowadzona jest klasyfikacja Sopockich 4 Pór Roku.(w klasyfikacji końcowej Sopockich 4 Pór Roku sklasyfikowane będą osoby startujące min. w 3 biegach)

  -  za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:

 I msc. - 20p., II-18p., III-17p., IV-16p., V-15p., VI-14p., ... XV-5p., XVI-XX-3p.,

 XXI-XXX - 2p., XXXI msc. i dalej - 1p.

 • łączna ilość punktów zgromadzona w 3 najlepszych startach decyduje o kolejności w kat. open oraz kat. wiekowych. (przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższa lokata na mecie biegu Sopocka Jesień). Szczegóły w regulaminie Sopockich 4 Pór Roku.

 

VII. NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.Zdobywcy miejsc I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn i za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

3.Zawodnicy, (zawodniczki), którzy otrzymują nagrody w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

 1. Ceremonia wręczania nagród nastąpi bezpośrednio po biegu na Łysej Górze około godz. 13.00

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,Nr 101 poz. 926.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

4.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji

5.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu

6.Organizator zapewnia szatnię damską i męską oraz depozyt.

7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.mosir.sopot.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

9.Oficjalnym czasem biegu będzie czas brutto.

10.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn oraz zmianę miejsca zakończenia biegu /mety/.

11.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 7023

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ