Auto Śliwka Piekarski Półmaraton - Nocna zaDyszka - NW

Regulamin Auto Śliwka Piekarskiego Półmaratonu oraz Nocnej zaDyszki

 

 

 1. CELE IMPREZY

 

Promocja zdrowego stylu życia

Promocja Piekar Śląskich oraz okolic

 

 

 1. ORGANIZATORZY

 

- Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 

Wspólny start Piekarskiego Półmaratonu oraz Nocnej zaDyszki odbędzie się o godzinie 21:00

dnia 20.07.2019 r.  / Nordic Walking 21:10

Start oraz Meta usytuowane będą na stadionie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich  

 

      

 1. TRASA I DYSTANS

 

Trasa zawodów będzie wiodła w 100% po drodze asfaltowej oraz zostanie poprowadzona po piekarskich ulicach przy wyłączonym ruchu samochodowym.

Dystans Piekarskiego Półmaratonu: 21,0975 km

Dystans Nocnej zaDyszki: 10 km

Dystans Marszu Nordic Walking około 8 km

Podczas imprezy przewidywane są również biegi dla dzieci.

 

 1. BIURO ZAWODÓW

 

Czynne będzie od godziny 12:00 do 20:00 w dniu imprezy przy ulicy Olimpijskiej 3.

W okolicy biura zawodów usytuowane będą również szatnia, depozyt oraz WC.

 

 1. ZGŁOSZENIA

       

Na stronie www.elektronicznezapisy.pl  do dnia 16 .07.2019 r.

      

Zapisy w dniu zawodów, wiążą się z wyższą opłatą startową oraz ograniczoną liczbą dostępnych

pakietów startowych.

 

Na trasie biegu wyznaczony jest limit czasu na pokonanie biegu i wynosi on 2 godziny 45 minut.

Przekroczenie limitu jednoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.

Limit uczestników Piekarskiego Półmaratonu oraz Nocnej zaDyszki wynosi 1000 opłaconych osób.

 

 

 

 

 

 

 1. OPŁATA STARTOWA

     

50 zł płatne do dnia 05.05.2019 r.

55 zł płatne do dnia 30.06.2019 r.

65 zł płatne do dnia 16.07.2019 r.

100 zł płatne w dniu zawodów tj. 20.07.2019 r. ( w tym przypadku koszulka zostanie dosłana             

pocztą do uczestnika po zawodach)

 

na konto :

 

Numer rachunku : 22 1020 2368 0000 2502 0535 7811

PKO Bank Polski , odbiorca Stowarzyszenie Lecymy Durś , ul. Roździeńskiego 3/II/1,  41-946 Piekary Śl.

Tytuł: Opłata za zawody ( imię i nazwisko uczestnika + dystans)

 

 Istnieje możliwość zapisów oraz opłaty w dniu zawodów , jednak w takim wypadku opłata wyniesie 100 zł.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Do dnia 13.07.2019 istnieje możliwość przekazania swojego wpisowego na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- Pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu

- Posiłek regeneracyjny

- Wodę

- Pakiet startowy zawierający oficjalną koszulkę zawodów

- Udział w losowaniu nagród w tym nagrody głównej samochodu osobowego.

- Profesjonalny pomiar czasu: firma Timing4u ( chip startowy zwrotny po biegu )

- Obsługę medyczną

- Zdjęcia w trakcie biegu oraz na ściance po biegu

 

 1. KLASYFIKACJA

 

 1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 21,0975 km
 2. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km
 3. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking około 8 km
 4. Kategoria najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Piekar Śląskich
 5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn :

              - K16 oraz M16 ( 16 – 34 lat )

              - K35 oraz M35 ( 35 – 49 lat )

              - K50 oraz M50 ( 50 lat i więcej )

 

Wszystkie klasyfikacje biegowe będą przeprowadzone na podstawie czasów brutto.

Wszystkie klasyfikacje Nordic Walking będą przeprowadzone na podstawie czasów netto.

 

W kategoriach OPEN pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone finansowo.

 

           Piekarski Półmaraton: 1 miejsce – 800 zł , 2 miejsce – 500 zł , 3 miejsce – 250 zł

           Nocna ZaDyszka:        1 miejsce – 400 zł , 2 miejsce – 200 zł , 3 miejsce – 100 zł

           Nordic Walking:          1 miejsce – 400 zł , 2 miejsce – 200 zł , 3 miejsce – 100 zł

 

Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii wiekowej oraz najlepszy mieszkaniec oraz mieszkanka

Piekar Śląskich otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 20.07.2019 zapoznały się z regulaminem zawodów

i akceptują warunki w nim zawarte, ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów a zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.

Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

Zawodnicy startujący w Nordic Walking proszeni są o stosowanie w trakcie marszu techniki 

Nordic Walking. Na trasie rozstawieni będą sędziowie. W przypadku rażących naruszeń zasad

marszu, w szczególności podbiegania, grozi dyskwalifikacja Uczestnika łamiącego zasady

marszu. Decyzja Organizatora odnośnie dyskwalifikacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Zasady obowiązujące w zawodach Nordic Walking zostały przedstawione w załączniku poniżej.

Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych  środków odurzających zostaną

niezwłocznie zdyskwalifikowani.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Piekarskim Półmaratonie i Nocnej zaDyszce oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Lecymy Durś”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich oraz, danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagród. Ponadto Uczestnik zgadza się również na ujawnienie swojego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania , klubu oraz wizerunku bez ograniczenia czasowego - w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie impreza.
 2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w ww. wydarzeniach są:
 3. a) Stowarzyszenie „Lecymy Durś” w Piekarach Śląskich , z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 3/II/1, 41-946 Piekary Śląskie, REGON : 367407467, NIP: 4980266825
 4. b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 31, 41-943 Piekary Śląskie, REGON: 272100096, NIP: 6530012149.
 5. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:
 6. a) Inspektor ochrony danych Stowarzyszenia „Lecymy Durś” –

email: lecymydurś@gmail.com

 1. b) Inspektor ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich,

email: sportpiekary@mosir.piekary.pl, telefon:32 768 11 00.

 1. Dane osobowe uczestników Piekarskiego Półmaratonu i Nocnej zaDyszki będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
 2. Dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, kurierowi lub operatorowi pocztowemu w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotowi prowadzącemu stronę www.elektronicznezapisy.pl - Krzysztof Walczak The North Event ,NIP 9581469044 , nr REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia. Ponadto imię, nazwisko i nazwa miejscowości zamieszkania Uczestnika zostanie ujawnione wszystkim zainteresowanym, ze względu na ich upublicznienie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane bez ograniczenia czasowego lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres jednego z administratorów. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniach.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

- Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu

- Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy. Komisja rewizyjna w przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać każdy problem natychmiastowo.

- Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, a o nieprawidłowościach proszę informować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

- Żaden zawodnik nie będzie zwolniony z opłaty startowej

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

 

 

        Organizator

                                                                                                      

     Stowarzyszenie Lecymy Durś

Wyświetleń: 32705

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ