Regulamin VI Crossu Błędowa

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
 2. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
 3. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Pogoria Biega”.

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów Błędowa.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. na terenie Dąbrowy Górniczej - Błędów.
 2. Start nastąpi o godz. 11:00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie.
 3. Meta znajduje się w tym samym miejscu co Start.
 4. Trasa liczy 10 km.
 5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 10.
 6. Za kolumną biegaczy będzie jechać quad wraz z zespołem ratowniczym.
 7. Trasa biegu jest wymagająca. Duża część trasy piaszczysta, możliwe błoto. Na trasie znajduje się również przejście przez rzekę oraz przeszkody.

 IV. UCZESTNICTWO

 1. Ustala się limit zawodników – 200 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu zawodników. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu tj. 200 osób przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone i nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia i wpłaty.
 2. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:

- zgłosili swój start,

- uiścili opłatę startową,

- najpóźniej dnia 25 maja 2019 r. ukończą 18 lat,

- podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu długodystansowym na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów:

- 25.05.2019 r. w godz. 9:00 – 10:30 – na terenie ,,Eurocampingu” Błędów.

 1. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 2. Pomiar  czasu  oraz  ustalenie  kolejności  zawodników, którzy  ukończyli  bieg  będzie realizowany  systemem  elektronicznym na podstawie czasów brutto.  Każdy  z  uczestników  otrzyma  chip zwrotny.
 3. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.
 4. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

 V. ZGŁOSZENIA

 1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.csir.pl do 17 maja 2019 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do biegu, rejestracja zostanie wyłączona. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków finansowych na konto Organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników tj. 200 osób do dnia 17.05.2019r. wpłaty za udział  w biegu zaksięgowane do dnia 23.05.2019r. będą uznawane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania wpłat i zgłoszeń w Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestników tj. 25.05.2019r. tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia ilości uczestników poniżej limitu zawodników tj. 200 osób.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej - 40 PLN.

Dla posiadaczy kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” obowiązuje następująca opłata:

„Dąbrowska Rodzinka.pl” (25% zniżki)

30,00 PLN

„Dąbrowska Rodzinka.pl plus” (50% zniżki)

20,00 PLN

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej „Karty Seniora” (25% zniżki)

30,00 PLN

 1. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.

Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001

z dopiskiem - „opłata startowa Cross Błędowa” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora”  proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników Crossu Błędowa.
 3. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
 4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
 5. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu. Dla uczestników zostanie przygotowany „pakiet komercyjny” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).
 6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane oraz wydawane w późniejszym terminie.

 VI. KLASYFIKACJE

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:

- generalna mężczyzn,

- generalna kobiet,

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

K – 20: 18 – 29 lat

M – 20: 18 – 29 lat

K – 30: 30 – 39 lat

M – 30: 30 – 39 lat

K – 40: 40 – 49 lat

M – 40: 40 – 49 lat

K – 50: 50 lat i starsze

M – 50: 50 – 59 lat

 

M – 60: 60 lat i starsi

 

 1. Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania się minimum 3 osób do danej kategorii.
 2. W przypadku ilości zawodników poniżej 3 osób, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do młodszej kategorii.

 

VII. NAGRODY

 1. W klasyfikacjach: generalnej oraz wiekowej przyznane zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca I,II,III.
 2. Nagrody otrzymają również:

- najstarsza uczestniczka,

- najstarszy uczestnik,

- dąbrowianka, która jako pierwsza ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),

- dąbrowianin, który jako pierwszy ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),

 1. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników

     na tablicy ogłoszeń w dniu 25.05.2019r. na terenie „Eurocampingu”.

 1. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie

     będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku  informuję, że :

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10 wew. 125.
 3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, wizerunek, kraj, płeć, klub, numer konta przetwarzane są w celu:
 • rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki,
 • wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach
 • wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
 • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
 • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
 • przyznania i wydania nagród,
 • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
 • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora
 • statystycznym Organizatora.

Dane przetwarzane są na podstawie  umowy zawartej poprzez opłacenie udziału art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia, natomiast z zakresie wizerunku w trakcie uczestnictwa  przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.
 2. Pana/i Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami
 3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
 4. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie.
 6. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy osobnym komunikatem.
 5. Informacjami z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronie internetowej csir.pl.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

Wyświetleń: 1684

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ