REGULAMIN

IV  BIEG  NIEKŁAŃSKI  2019

 1. CEL
 • upowszechnianie i popularyzacja biegowych form ruchu, jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.
 • popularyzowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w zróżnicowanych grupach społecznych.
 • integracja osób aktywnych ruchowo.
 • promocja walorów turystycznych naszej okolicy, gminy Stąporków oraz regionu świętokrzyskiego
 1. ORGANIZATORZY:
 2. Łukasz Woźniak

Szkoła Języków Obcych Biuro Tłumaczeń SMART

 1. Powstańców 10, 26-220 Niekłań Wielki

 

 1. Bożena Lisowska

PHU LIMAR - Stara Piekarnia

 1. Hubala 16A, 26-220 Niekłań Wielki

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.

 

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Stąporkowa

Dorota Łukomska

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

24 sierpnia 2019r. (sobota) godz. 11.00

 • Biuro Zawodów, start i meta przy ul. Hubala 16A w Niekłaniu Wielkim (plac przy Stara Piekarnia)
 • Biuro Zawodów czynne 25 sierpnia 2018r. w godz. 9:00 – 10:30
 • zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min. przed planowanym startem.
 • szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, najpóźniej 14 dni przed zawodami.

 

 1. TRASA BIEGU:

 

 • dystans główny 10km /długość rzeczywista 10,7km/ (dwie pętle) 60% droga asfaltowa + 40% utwardzona droga leśna
 • dystans 5km /długość rzeczywista 5,35km/ (jedna pętla) 60% droga asfaltowa + 40% utwardzona droga leśna
 • limit czasu dla obu dystansów – 2 godziny
 • na skutek złych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana przebiegu trasy na 100% asfalt. O zmianie organizator poinformuje na min. 14 dni przed startem na stronie biegu.
 • bieg dla dzieci, odrębny regulamin
 • bieg w szpilkach, odrębny regulamin

 

 

 

 

 1. POMIAR CZASU:

 

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą poprawnie zamocowanego chipa zwrotnego.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta.
 3. Na mecie/starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją.
 5. Uszkodzenia chipa skutkuje brakiem oficjalnego pomiaru czasu i dyskwalifikacją.
 6. Po ukończeniu biegu chip należy niezwłocznie zwrócić organizatorom.
 7. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:

- na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera) – zawsze dla pierwszych 50 zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegu w którym frekwencja nie przekracza 100 zawodników, a start odbywa się w jednej turze.

 1. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

 

 1. NORDIC WALKING

 

 1. Dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking;
 2. Zawodników maszerujących z kijami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu;
 3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijami Nordic Walking. 

 

VII.  PUNKTY ŻYWIENIOWE

 

Na trasie Biegu na dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt żywieniowy (zaopatrzony w wodę mineralną) pomiędzy 5-6 km.

 

VIII.  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 

 1. W Biegu na dystansie 5 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2009 lub wcześniej, zaś w Biegu głównym na dystansie 10 km osoby, które urodziły się w roku 2004 lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 17 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W biegach obowiązuje limit 100 nadanych numerów startowych na obydwa z dystansów, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:    24 sierpnia (sobota) w godzinach 9:00 –10:30;
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numer startowy + agrafki, chip zwrotny do pomiaru czasu, pamiątkowy worek na plecy, napój izotoniczny/woda.
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 9. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

 

 1. OPŁATY

 

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
 • 30 zł do dnia 14 lipca 2019 r.
 • 40 zł od 15 lipca do dnia 17 sierpnia 2019 r.
 • 50 zł rejestracja w dniu biegu

 

 1. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 2. Płatności dokonujemy za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji w panelu zawodnika do dnia 17 sierpnia 2019 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się w formularzu rejestrowym formuły: OPŁACONO.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni
 5. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, napój i poczęstunek na mecie (kiełbaska z grilla/coś na słodko), medal pamiątkowy oraz pakiet startowy.
 6. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2019 roku włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres: biegnieklanski@gmail.com
 7. UWAGA: Przy rejestracji i wpłacie w Biurze Zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego.

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • Kategoria OPENKobiet i kategoria OPEN Mężczyzn na dystansie 10 km i 5 km.
 • Klasyfikacje wiekowew biegu na dystansie 5 km:

K/M 10 (10-14 lat)

K 15 (15-18 lat)

M 15 (15-18 lat)

 

 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej
 1. Wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują pamiątkowy medal.

 

 1. PROGRAM IMPREZY:

 

 • 9:00 – 10:30 otwarcie Biura Zawodów
 • 10:50 powitanie uczestników biegu
 • 11:00 start IV BIEGU NIEKŁAŃSKIEGO 2019
 • 13:00 zamknięcie trasy biegu
 • 13:05 bieg dla dzieci najmłodszych (4-9 lat), odrębny regulamin

       bieg w szpilkach, odrębny regulamin

 • 13:30 uroczyste zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród
 • 15:00 zakończenie NIEKŁANIADY.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 2. Szczegółowe informacje dotyczące IV BIEGU NIEKŁAŃSKIEGO można uzyskać pod numerem telefonu 698 611 699, lub mailowo: biegnieklanski@gmail.com
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 6. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 9. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 11. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w BIEGU NIEKŁAŃSKIM na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji BIEGU NIEKŁAŃSKIEGO.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 17. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 3733

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ