Regulamin

VII Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking w ramach obchodów

100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego

Mysłowice, 23 czerwca 2019r.

 

Cel zawodów biegowych

 1. Bieg rozgrywany w ramach Parafialnego festynu świętojańskiego.
 2. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa.
 3. Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami.
 4. Promocja miasta Mysłowice w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego

 

Organizator

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach,
 2. Rzymskokatolicka Parafia pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach,
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,

 

Patronat

Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki

Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice

 

Termin: 23.06. 2019 r. Rozpoczęcie zawodów:

 1. bieg: godzina 17:10,
 2. marsz nordic walking: godzina 17:20

 

Biuro zawodów:

 1. Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR, Mysłowice ul. Bończyka 32z
 2. Start i meta: Plac Św. Jana Pawła II przy Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach
  Świętojańska
 3. Regulamin na stronach: www.parafia.bonczyk.org ; www.mosir.myslowice.pl (w zakładce Dokumenty) oraz http://naszemyslowice.pl/category/aktualnosci/.
 4. Biuro zawodów czynne będzie w godz 14.00 – 16.00.

Zaplecze

 1. Szatnie dla pań i panów, przechowalnia bagażu oraz toalety znajdują się w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Mysłowicach, ul. Ks. Norberta Bończyka 32.
 2. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych
 3. Parking znajduje się przy hali MOSIR Mysłowice ul. Bończyka 32z

 

Trasa biegu

Bieg

Dystans: 10 km – pomiar za pomocą sytemu gps timex, ( +/- 2%)

Bieg rozgrywany jest na dwóch równych pętlach

Nawierzchnia: 50 % drogi asfaltowe, oraz 50 % ubite drogi leśne

 

Nordic Walking

Dystans: 5 km – pomiar za pomocą sytemu gps timex, ( +/- 2%)

Zawody rozgrywane są na pętli

Nawierzchnia: 50 % drogi asfaltowe, oraz 50 % ubite drogi leśne

 

Oznaczenie

Długość: co kilometr – poziome i pionowe

Kierunki: strzałki i napisy (pionowo) tabliczki na słupach , oraz poziomo na asfalcie.

Wolontariusze i straż pożarna oraz służby mundurowe – obstawiające trasę.

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

 

Punkt z wodą

Punkt z wodą mineralną będzie się mieścić na 5 km

 

Uczestnictwo

 1. Zawody są otwarte zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i że uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników zawodów jak i spowodowane przez uczestnika zawodów osobom trzecim.
 3. Opiekę medyczną w trakcie zawodów sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.
 4. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach. W marszu nordic walking nie stosuje się ograniczeń wiekowych.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku :

 1. Dane osobowe uczestników VII Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego będą przetwarzane w celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
 3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach internetowych, Parafii, MOSiR-u, S.I.L. „Nasze Mysłowice”, elektronicznezapisy.pl, www.timing4u.pl oraz na profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube,
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu wyniki  biegów.
 10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
 13. Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych. Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.

 

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia elektroniczne prowadzone przez timing4u.pl do dnia 14.06.2019r.- włącznie, na stronie internetowej: timing4u.pl; Po tym terminie zgłoszenia tylko w dniu zawodów. Liczba uczestników ograniczona do 150 osób.
 2. Zgłoszenia w dniu zawodów tj. 23.06.2019 r., przyjmowane będą w godzinach 14:00-16:00

 

Weryfikacja

 1. W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat , mają obowiązek przedłożenia zgody rodzica/-ów/ na piśmie (druki zgody rodziców także na stronie internetowej MOSiR oraz dostępne w dniu zawodów w biurze)

 

Opłata startowa

 • Bieg: przy wpłacie na konto do 14.06.2019 wynosi 30 zł. W dniu zawodów wynosi 40 zł
 • Bieg: dzieci i młodzież szkolna (na podstawie legitymacji szkolnej) przy wpłacie na konto do 14.06.2019 wynosi 10 zł. W dniu zawodów wynosi 20 zł
 • Nordic walking: opłata wynosi 30 zł i jest stała,
 • Opłatę startową przyjmujemy na konto ING Bank Śląski nr: 74 1050 1214 1000 0090 3048 5958, tytuł: wpisowe Bieg Świętojański – 23.06.2019r.

 

Klasyfikacja (wg ważności i kolejności kategorii) i Nagrody zawodów

 1. Bieg

I/ OPEN

K i M

miejsca - 1,2,3

Puchar + bon podarunkowy

 

II/ MYSŁOWICE**

K i M

1 miejsce

Puchar

 

III/ EDUKACJA  *

(młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)

K i M

1 miejsce
Puchar

 

IV/ NAJMŁODSZY UCZESTNIK

Puchar

 

V/ NAJSTARSZY UCZESTNIK

Puchar

 

* nagrody przyznawane są najlepszym w danej kategorii ( NIE dublują się. W przypadku uzyskania najlepszego czasu w kilku kategoriach przysługuje nagroda wyższej klasyfikacji)

** zawodnicy którzy urodzili się w Mysłowicach lub w nich mieszkają wg dowodu osobistego

 

Dla uczestników przewidziano:

 • okolicznościowy medal oraz koszulkę
 • bon na posiłek regeneracyjny

 

 1. Nordic walking

I/ OPEN

K i M

miejsca - 1,2,3

Puchar

 

Dla uczestników przewidziano:

 • okolicznościowy medal oraz koszulkę
 • bon na posiłek regeneracyjny

 

Postanowienia końcowe

 1. Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów. 
 2. Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
 3. Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Timing4U (timing4u.pl).
 4. Zapewniamy elektroniczny pomiar czasu przy użyciu chipów zwrotnych mocowanych do buta; nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 5. Limit czasu dla pokonania 10 km – 1 godz. 15 min. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez mikrobus zamykający bieg.
 6. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem VII Świętojańskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 8. Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 19:00.
 9. Odbiór pakietów startowych – w biurze zawodów, osobiście, z dokumentem tożsamości. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie – odbierający musi posiadać dokument tożsamości zawodnika oraz upoważnienie wg wzoru zamieszczonego na stronie www.mosir.myslowice.pl w dziale dokumenty do pobrania.
 10. Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator oraz Komisja Sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
 11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników imprezy.
 12. Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Timing4U (www.timing4u.pl)

Wyświetleń: 4126

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ