Bieg Śląskich Aniołów

BIEG ŚLĄSKICH ANIOŁÓW

REGULAMIN  

BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 5 KM

                                                      14 września 2019 r.

I.  ORGANIZATOR

 

   1. Organizatorem Biegu i Marszu Śląskich Aniołów (zwanego dalej również biegiem, zawodami,   wydarzeniem) jest:

Fundacja Śląskie Anioły ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

NIP: 6342863003

REGON: 364368382

 1. Współorganizatorem biegu jest:

Stowarzyszenie Akcja-Reakcja

Ul. Ludowa 3/2
Katowice 40-770
NIP 6342920103
Regon 369196916
KRS 0000712578

Współorganizator:
Ministerstwo Rozrywki Marcin Maszka
NIP 6342735854
ul. Załęska 37/56
Katowice 40-572

 1. Partnerem biegu jest:

Urząd Miasta Katowice

Ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

NIP: 6340010147

REGON: 000515780

II.  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Bieg Śląskich Aniołów to impreza charytatywna. Część opłaty startowej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji imprezy, a za pozostałą kwotę zostaną zakupione wyprawki szkolne dla dzieci, podopiecznych Fundacji Śląskie Anioły. 
 2. W ramach Biegu Śląskich Aniołów odbędą się następujące imprezy:
 • Bieg na 5 km,
 • Marsz Nordic Walking na 5 km
 1. Zawody odbędą się 14 września 2019 roku na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach przy wieży spadochronowej. Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą w okolicy wieży spadochronowej.
 2. Godziny startów poszczególnych konkurencji:

10:00 Bieg na 5 km

10:05 Marsz Nordic Walking na 5 km

 1. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 2. Trasa wiedzie po ścieżkach asfaltowych.
 3. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
 4. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
 • Bieg na 5 km – 60 minut,
 • Marsz Nordic Walking – 70 minut.
 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników dokonywany będzie na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
 2. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.
 3. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.
 4. Organizatorzy zwracają się do Uczestników z prośbą o start w białych strojach lub z zamocowanymi skrzydłami anioła.

Osoby, które nie będą w stanie skompletować białych strojów, proszone są o przygotowanie białego akcentu.

III.  UCZESTNICTWO

 1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby, które do dnia 14 września 2019 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.).

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.

 1. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.
 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl

Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu Śląskich Aniołów.
 2. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Biegu Śląskich Aniołów zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Biegu Śląskich Aniołów będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia Biegu Śląskich Aniołów: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie

skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji Biegu Śląskich Aniołów.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji Biegu Śląskich Aniołów.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z Biegu Śląskich Aniołów na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
 7. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
 8. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów.

Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania Biegu Śląskich Aniołów.

 1. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V.  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie sportwwielkimmiescie.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl
 2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.4 niniejszego Regulaminu,zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
 3. Obowiązują następujące limity zawodników:

-Bieg – 400 osób -Marsz Nordic Walking – 100 osób

4. Zapisy są przyjmowane do dnia 06 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 09 września 2019.

Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie mogą zostać zwrócone.

Zawodnik po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego jest widoczny na liście zapisanych na stronie www.elektronicznezapisy.pl (o ile wyraził na to zgodę przy zapisach).

W przypadku braku zawodnika na liście startowej przelew z wpłatą opłaty startowej zostanie zwrócony.

 1. Wysokość opłaty startowej wynosi:

-do dnia 26 sierpnia wynosi 40 zł

-od dnia 27 sierpnia do dnia 6 września wynosi 60 zł

 1. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
  62 1600 1462 1818 9476 2000 0001. Odbiorca przelewu: Stowarzyszenie Akcja Reakcja. w tytule: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od dnia dokonania opłaty startowej, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres marcinmaszka@gmail.com

 1. W przypadku chęci otrzymania rachunku należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres marcinmaszka@gmail.com Rachunek zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 2. Do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres marcinmaszka@gmail.com

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)

 1. Do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie przepisać się z biegu na marsz Nordic Walking i odwrotnie po uprzednim kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres marcinmaszka@gmail.com
 2. Od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł oraz po kontakcie z organizatorem, pisząc maila na adres marcinmaszka@gmail.com

W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)

 1. Od dnia 29 sierpnia 2018r. do dnia 3 września 2018 r. włącznie zawodnik może przepisać się z biegu na marsz Nordic Walking i odwrotnie po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł i kontakcie z Organizatorem, pisząc maila na adres marcinmaszka@gmail.com

Konkurencja zostanie zmieniona tylko w przypadku gdy limit NIE ZOSTAŁ osiągnięty.

Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:
62 1600 1462 1818 9476 2000 0001.

 1. nazwa przelewu przelewu: Imię, nazwisko Bieg Śląskich Aniołów

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres marcinmaszka@gmail.com

 1. Po dniu 3 września 2019 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.
 2. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata startowa nie może zostać przepisana na inny bieg.

VI.  KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
 2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie timing4u.pl
 4. W ramach opłaty startowej za Bieg Aniołów uczestnik otrzymuje -numer startowy, agrafki,pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu,wodę na mecie biegu, poczęstunek na mecie, zwrotny chip do pomiaru czasu
 5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km - (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami.

Klasyfikacje w kategoriach wiekowych w Biegu Śląskich Aniołów (bieg 5 km)

Kategoria do 34 roku życia, roczniki do 1985,  za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn

Kategoria wiekowa 35 – 50, roczniki 1984 – 1969, za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn

Kategoria wiekowa powyżej 51 roku życia, roczniki do 1968, za miejsca I -III z podziałem na kobiety i mężczyzn

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na podium staje kolejny zawodnik.

DODATKOWO

Organizator przygotuje wyróżnienie dla 3 osób, które zdaniem Organizatorów wystartują w najładniejszym stroju Anioła

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Nagrody należy odebrać w dniu zawodów tj. 14 września 2019 r. Nieodebrana nagroda nie będzie wysyłana pocztą. Nie będzie także możliwości odbioru nagrody w terminie późniejszym.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki w dniu 14 września 2019 r. w godzinach 07:30 – 09:30.
 2. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 3. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
 4. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.
 9. Organizator nie zapewnia natrysków.
 10. Organizator zapewnia szatnie.
 11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 13. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu.
 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  a) Marcin Maszka - 501 930 737

lub pisząc na adres: marcinmaszka@gmail.com

 

Wyświetleń: 9011

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ