III Charytatywny Bieg Pomagamy Durś - bieg dla dzieci

1.CELE IMPREZY :

– Promocja zdrowego stylu życia
– Promocja Piekar Śląskich oraz okolic
– Pomoc oraz integracja z osobami potrzebującymi wsparcia

 

2.ORGANIZATORZY :

Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

ul. Janusza Kusocińskiego 4,

41-946 Piekary Śląskie

KRS 0000680539

Regon 367407467

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Piekarach Śląskich

ul. Przyjaźni 48

41-948 Piekary Śląskie

KRS 0000346154

Regon 241534031

  

3.TERMIN I MIEJSCE :

Start biegów dla dzieci zaplanowany jest 29.09.2019 r. o godz. 11:00.

Start oraz Meta usytuowane będą na stadionie KS Orkan Dąbrówka Wielka przy ulicy Szymanowskiego 2B w Piekarach Śląskich.

 

4.TRASA I DYSTANS :

11:00 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2012 i młodsze ( 100 m )

11:05 Bieg ch opców kat. wiekowa 2012 i młodsze ( 100 m )

11:10 Dekoracja kat. 2012 i młodsze

11:20 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2009 – 2011 ( 200 m )

11:25 Bieg chłopców kat. wiekowa 2009 – 2011 ( 200 m )

11:30 Dekoracja kat. wiekowa 2009-2011

11:40 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2006 – 2008 ( 400 m )

11:45 Bieg chłopców kat. wiekowa 2006 – 2008 ( 400 m )

11:50 Dekoracja kat. wiekowa 2006 – 2008

 

5.BIURO ZAWODÓW :

Czynne będzie od godziny 09:30 do 10:50 w dniu imprezy na stadionie KS Orkan Dąbrówka Wielka przy ulicy Szymanowskiego 2B w Piekarach Śląskich.

W okolicy biura zawodów usytuowane będą również szatnia, depozyt oraz WC.

 

6.ZGŁOSZENIA :

Na stronie www.elektronicznezapisy.pl do dnia 20.09.2019 r lub w dniu imprezy.

 

7.OPŁATA STARTOWA :

10 zł płatne do dnia 20.09.2019 r. na konto :

 

Numer rachunku : 22 1020 2368 0000 2502 0535 7811

PKO Bank Polski , odbiorca Stowarzyszenie Lecymy Durś

ul. Kusocińskiego 4, 41-946 Piekary Śl.

Tytuł : Opłata za zawody ( imię i nazwisko uczestnika )

 

W dniu imprezy opłata startowa wynosi 15 zł. Wydane zostanie 20 pakietów.

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje :

-Pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu

-Wodę - Pakiet startowy zawierający nr startowy

-Obsługę medyczną

- Zdjęcia w trakcie biegu oraz na ściance po biegu

-Upominek od organizatora

 

 8.WARUNKI UCZESTNICTWA :

W biegu mogą uczestniczyć osoby, których opiekunowie do dnia 29.09.2019 zapoznali się z regulaminem zawodów i akceptują warunki w nim zawarte.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów a opiekun musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.

Podczas zawodów , zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie uczestnictwa w III Charytatywnym Biegu „Pomagamy Durś” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Lecymy Durś” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Piekarach Śląskich, danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagród. Ponadto Uczestnik zgadza się również na ujawnienie swojego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania, klubu oraz wizerunku bez ograniczenia czasowego - w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie impreza.
2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w ww. wydarzeniach są:

a) Stowarzyszenie „Lecymy Durś”
ul. Janusza Kusocińskiego 4
41-946 Piekary Śląskie
KRS 0000680539
Regon 367407467

b) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Piekarach Śląskich
ul. Przyjaźni 48
41-948 Piekary Śląskie
KRS 0000346154
Regon 241534031

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:
a) Inspektor ochrony danych Stowarzyszenia „Lecymy Durś”
– email: lecymydurs@gmail.com
4. Dane osobowe uczestników III Charytatywnym Biegu „Pomagamy Durś”będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
5. Dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, kurierowi lub operatorowi pocztowemu w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotowi prowadzącemu stronę www.elektronicznezapisy.pl:
Krzysztof Walczak
The North Event
NIP 9581469044
nr REGON 220782162
ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6,
81-185 Gdynia.
Ponadto imię, nazwisko i nazwa miejscowości zamieszkania Uczestnika zostanie ujawnione wszystkim zainteresowanym, ze względu na ich upublicznienie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane bez ograniczenia czasowego lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres jednego z administratorów. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej.
8. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ichniepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniach.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


- Zawody odbędą się bez względu na pogodę .
- Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości , że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 - Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
- Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.Komisja rewizyjna w przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać każdy problem natychmiastowo.
- Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją , zawodnicy pilnują się sami, a o nieprawidłowościach proszę informować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
- Żaden zawodnik nie będzie zwolniony z opłaty startowej.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.


Katarzyna Malinowska
Prezes Stowarzyszenia Lecymy Durś
lecymydurs@gmail.com

Wyświetleń: 2311

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ