R E G U L A M I N

XXVII  Memoriał  Jerzego  Chromika

w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego

 

Mysłowice, 12 października 2019 r.

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Mysłowice  Dariusz Wójtowicz

 

 1. Nazwa biegu  -  XXVII   Memoriał  Jerzego  Chromika

 

 1. Bieg główny10  km

            Dodatkowo zostaną przeprowadzone biegi młodzieżowe:

              - kat. I - roczniki 2012 i młodsi dziewczęta - 150 m, chłopcy - 150 m

              - kat. II - rocznik 2010 – 2011 dziewczęta - 400 m, chłopcy - 400 m

              - kat. III- rocznik 2008 – 2009 dziewczęta - 400 m, chłopcy - 400 m

              - kat. IV - rocznik 2004 – 2007 dziewczęta - 800 m, chłopcy - 800 m

 

III.      Data  - 12 października 2019 r. (sobota).

 

 1. Godziny startu:

            – godz. 10.00 - bieg dzieci, kat. I

            – godz. 10.05 - bieg dzieci, kat. II

            – godz. 10.10 - bieg dzieci, kat. III

            – godz. 10.15 - bieg dzieci, kat. IV 

            – godz. 10.55 - odprawa techniczna na miejscu startu (dotycząca numerów startowych i chipów)

            –  godz. 11.00  - bieg główny                         

           

 1. Typ biegu:  – bieg uliczny (podłoże asfaltowe)

Trasa biegu : Start z parkingu przy Hali Sportowo Widowiskowej MOSiR (ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z) – następnie trasa przebiega ulicami: Kazimierza Wielkiego, Jastruna, Załuskiego, Tuwima, Janowska, Partyzantów, Stadionowa. Nawrót następuje przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa, powrót tymi samymi ulicami do hali MOSiR – meta w miejscu startu.

 

 1. VI. Start / Meta - Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice, ul Bończyka 32z

 

VII.     Organizator (adres do korespondencji):

 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach

 1. Ks. N. Bończyka 32 z ,41-400 Mysłowice

telefon: (32)  317 18 17  lub  (32) 317 18 02  

e-mail: a.berzowska@mosir.myslowice.pl

strona http: www.mosir.myslowice.pl  

faks:  (32) 222 11 73

 

            Dyrektor  biegu Józef  Szendera: e-mail: jozekszendera@interia.pl, tel. 604544198

 

VIII.  Współorganizatorzy:  UKS „Chromik” Mysłowice, Urząd  Miasta  Mysłowice

 

 1. Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym mogą wziąć udział osoby od 16 rż. Osoby od 18 lat zostaną dopuszczone do startu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biegu głównego na 10km, którzy  w dniu biegu ukończyli 16 lat, a nie mają ukończonych 18 lat, obowiązani są przedłożyć na piśmie zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w 10km biegu. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód, paszport, prawo jazdy, lub legitymacja szkolna, studencka itp.).

 

Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze  zawodów  i  przyjęcie  numeru  startowego  jest jednocześnie  potwierdzeniem  zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.     

 

UWAGA !  Z powodu trudnych warunków na trasie, nie ma możliwości udziału osób niepełnosprawnych na wózkach.

            W biegach młodzieżowych obowiązują zasady uczestnictwa, jak w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających się do biegu głównego (zgoda rodziców na piśmie i opłata startowego).

 

 1. X. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do biegów wszystkich kategorii obsługuje firma Timing4U (www.timing4u.pl).

- do dnia 30 września 2019 r. (włącznie) zapisy przez stronę internetową.  UWAGA! - Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po odebraniu 400 zgłoszeń ! (łącznie – bieg główny + dzieci zgłaszane do biegów młodzieżowych)

- w dniu 12.10.2019 r. (tylko do ilości 400 biegaczy) - w biurze zawodów w godzinach  900 – 1045 .

 

UWAGA ! Na stronie internetowej  MOSiR-u  (w zakładce – dokumenty) zamieszczony jest Regulamin XXVII  Memoriału Jerzego Chromika,  druk zgody rodziców (dla osób poniżej 18 r.ż.) oraz druk upoważnienia (dla  osób trzecich odbierających pakiet startowy za zawodnika).

 

 1. Opłata startowa:

Opłatę startową  należy uiścić za pośrednictwem systemu płatności internetowych:

            - zgłoszenie i wpłata do 31.08.2019 r. - opłata startowa wynosi 40,00 zł   

            - zgłoszenie i wpłata w dniu 30.09.2019r. - opłata startowa wynosi 50,00 zł

            - zgłoszenie i wpłata w dniu zawodów - opłata startowa wynosi 80,00 zł

            - zgłoszenie do biegów młodzieżowych – opłata startowa wynosi 10,00 zł

 

 

XII.     Kategorie wiekowe i klasyfikacje biegu głównego

W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników biegu oraz klasyfikacje wg kategorii - cztery  dla kobiet  i  sześć dla mężczyzn:

4  kategorie  kobiet:                                      6  kategorii  mężczyzn :

K- 1   –   16 – 19  lat                        M- 1   –   16 – 19  lat       M- 5   –   50 – 59  lat

K- 2   –   20 – 29  lat                        M- 2   –   20 – 29  lat       M- 6   –   60 i więcej lat

K- 3   –   30 – 39  lat                        M- 3   –   30 – 39  lat      

K- 4    –  40 i więcej lat                    M- 4   –   40 – 49  lat                                                                       

Dodatkowo wyróżnienia dla najlepszych mysłowiczan (kobieta, mężczyzna) oraz najstarszej kobiety i najstarszego mężczyzny.                                                                                                                

 

XIII.   Nagrody i wyróżnienia:

W biegu głównym:

 1. Za zajęcie 1 - 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M - puchary i nagrody rzeczowe. 
 2. Za zajęcie 1 - 3 miejsca we wszystkich kategoriach K i M - nagrody rzeczowe.

UWAGA ! 

Biegacze/biegaczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród, dyplomów i pucharów w kategoriach wiekowych.

 1. Zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medal pamiątkowy XXVII  Memoriału Jerzego Chromika.
 2. Dodatkowo wyróżnienia dla najlepszych mysłowiczan (kobieta, mężczyzna) oraz najstarszej kobiety i najstarszego mężczyzny.

W biegach młodzieżowych:

 1. Za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii - dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Medale dla wszystkich uczestników.

 

XIV.    Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

 1. Dane osobowe uczestników XXVII Memoriału Jerzego Chromika będą przetwarzane celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
 3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach internetowych, MOSiR-u, www.elektronicznezapisy.pl, www.timing4u.pl oraz na profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube,
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu wyniki  biegów.
 10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
 13. Uczestnik zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych zawodów sportowych pod nazwą "27 Memoriał Jerzego Chromika". Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikacje na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.

 

 1. Informacje i zalecenia końcowe:
 2. Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.
 3. Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
 4. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego (400 biegaczy) - otrzymają pakiet startowy XXVII Memoriału J. Chromika (koszulka, talon na posiłek, numer startowy, chip), a na linii mety – medal pamiątkowy.
 5. Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Timing4U (timing4u.pl)
 6. Limit czasu dla pokonania 10 km – 1 godz. 15 min. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez mikrobus zamykający bieg.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu – XXVII Memoriału Jerzego Chromika i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 9. Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Mysłowicach, ul. Ks. Norberta Bończyka 32, czynne w dniu zawodów od godz. 900. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych.
 10. Odbiór pakietów startowych – w biurze zawodów, osobiście, z dokumentem tożsamości. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie – odbierający musi posiadać dokument tożsamości zawodnika oraz upoważnienie wg wzoru zamieszczonego na stronie mosir.myslowice.pl w dziale dokumenty do pobrania.
 11. Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator oraz Komisja Sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
 12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników Memoriału.
 13. Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają ciepłą herbatę oraz posiłek.
 14. Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Timing4U (timing4u.pl)

Wyświetleń: 8532

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ