3. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 KM Jaworzno edycja 2019

3. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 KM Jaworzno edycja 2019

    

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 3. Patriotycznym Biegu Crossowym lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

 

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. 32 745 10 30 (w.80)

fax 32 614 17 67

www.mckis.jaw.pl

 

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

12 października 2019 r. – Centrum edukacji geologiczno – ekologicznej “GEOsfera”, ul.św. Wojciecha 100.

Harmonogram:

 • 8.00 – otwarcie biura zawodów
 • 9.30 – zamknięcie biura zawodów
 • 9.55 – powitanie zawodników na linii startu
 • 10.00 – start biegu
 • ok. 11.30 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu

 

TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi.
 • Na trasie biegu znajdują się m.in. piach, korzenie drzew, kamienie itp.
 • Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
 • Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.
 • Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się
  do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 • Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
 • Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

 

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet
 • Generalna mężczyzn

 

POMIAR CZASU

Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu - za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

 

NAGRODY

 • Mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca I - III - nagrody rzeczowe
 • Kobiety - klasyfikacja generalna miejsca I - III - nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno, edycja 2019 - to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
 • Organizator wprowadza limit startujących – 250 zawodników.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
  w biegu.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
  z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 26 sierpnia do 8 października poprzez strony: mckis.jaw.pl lub www.timing4u.pl.
 • W przypadku osiągnięcia przed 8 października wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko
  w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach mckis.jaw.pl oraz www.timing4u.pl.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD".
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
  że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Wyświetleń: 3799

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ