REGULAMIN

Piłkarski Cross przy Bukowej 2019

 

Organizatorem jest Fundacja Sportowe Katowice

 

Cele imprezy

 1. Celem głównym biegu jest zbiórka funduszy na rozwój Wielosekcyjnej Akademii wspieranej przez Fundację Sportowe Katowice.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
 3. Propagowanie idei zdrowego trybu życia.

 

Termin i miejsce

 1. 22 września 2019 roku na terenie Parku Śląskiego.
 2. Długości trasy biegu głównego wynosi ok. 6,4 km.
 3. Start: Parking Stadionu Miejskiego ul. Bukowa 1A, godzina 10:00

 

Zasady uczestnictwa

 1. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem.
 2. Do zawodów dopuszczone będą osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zgłoszeniowy i uiszczą opłatę startową.
 3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w namiocie na terenie parkingu Stadionu Miejskiego w Katowicach ul. Bukowa 1A, w godz. 8:30-9:45
 2. Podczas biegu obowiązuje limit czasowy 60 minut.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach Piłkarski Cross przy Bukowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej. Zawartość pakietu startowego zostanie podana później.

Zgłoszenia

 1. Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie timing4U.
 2. Organizator ustala limit uczestników na 200 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia poprzez formularz przyjmowane będą do 21 września 2019r. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko biurze zawodów.

 

 

 

 

 1. Wysokość wpłaty i termin płatności.
 1. Koszt udziału w biegu wynosi 25 zł  do dnia 8 września, od 9 do 21 września 30 zł. W dniu zawodów opłata 35 zł.
 2. Płatności można dokonywać w terminie od 30.08.2019 r. do 21.09.2019 r. na konto:
  Fundacja " Sportowe Katowice"
  ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice

27 2490 0005 0000 4600 7370 4517
            Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) - opłata startowa za bieg

 1. Całkowity zysk z zawodów zostanie przekazany na konto Fundacji Sportowe Katowice i rozwój Wielosekcyjnej Akademii.
 2. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku chęci uzyskania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

 

Klasyfikacja

 1. Podczas zawodów Piłkarski Cross przy Bukowej prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z pomiarem czasu w konkurencji bieg. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie ręcznego pomiaru czasu.
 2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
 3. Pierwsze 3 osoby w kategorii kobiet oraz mężczyzn zostaną nagrodzone pucharem oraz nagrodą (bieg).
 4. Zawodnicy NW będą dopuszczeni do zawodów, jednak nie będzie prowadzona dla nich osobna klasyfikacja.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia szatnie i depozyt.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 7. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 10. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: pilkarskicross@gmail.com

Regulamin biegów dla dzieci

 

 

CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

 • 22 września 2019 r. o godz. 12:00
 • Parking Stadionu Miejskiego ul. Bukowa 1A

TRASA I DYSTANS

 • Trasa biegu będzie wyznaczona dookoła Stadionu Miejskiego przy ulicy Bukowej 1A i będzie mierzyła odległość ok. 500m

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Rodzice (lub opiekunowie) dostarczą podpisane następujące dokumentu:

Zgoda na uczestnictwo + oświadczenie

 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

ZGŁOSZENIA

 • Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie timing4U.
 • Organizator ustala limit uczestników na 200 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenia poprzez formularz przyjmowane będą do 19 września 2019r. do godziny18:00. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko w biurze zawodów.
 • Bieg przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

 

 

OPŁATA STARTOWA

Udział w biegu jest bezpłatny.

 

PROGRAM BIEGU

Odbiór pakietów będzie możliwy od godz. 11:30 w biurze zawodów.

Bieg dla dzieci jest biegiem towarzyszącym dla biegu Piłkarski Cross przy Bukowej.
Planowany start biegu dzieci godz. 12:00

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 • Podczas biegu dla dzieci prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, jednak bez klasyfikacji uczestników.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma medal okolicznościowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

Wyświetleń: 2397

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ