Regulamin imprezy sportowej

„IV Bieg Cieszyńska Godzinówka”

 

 1. Regulamin imprezy sportowej „IV Bieg Cieszyńska Godzinówka” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „IV Bieg Cieszyńska Godzinówka” (zwanej dalej Imprezą), organizowanej w dniu 6 października 2019 roku przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie (zwani dalej Organizatorami). Koordynatorem Imprezy jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 4794393, e – mail: sport@um.cieszyn.pl (zwany dalej Koordynatorem).
 2. Impreza odbywa się przy współpracy ze środowiskiem biegaczy parkrun Cieszyn.
 3. Miejscem odbywania się Imprezy jest teren zlokalizowany wokół boiska „Pod Wałką”, Adolfa „Bolko” Kantora 10, 43 – 400 Cieszyn.
 4. Celem Imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocja Miasta Cieszyna jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
 5. Udział w Imprezie oznacza akceptację przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizatorzy udostępnią uczestnikom szatnie z prysznicami zlokalizowane w Kompleksie Boisk Sport – Park, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, 43 – 400 Cieszyn.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione w szatni.
 8. Za jakiekolwiek zniszczenia w obiekcie spowodowane przez uczestników Imprezy obciążone zostaną osoby za to odpowiedzialne.
 9. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas rozgrywania konkurencji biegowych.
 10. Uczestnik wyraża zgodę personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatorów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w trakcie Imprezy w bezpieczne miejsce.
 11. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę pomiaru czasu w biegu głównym.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu odbywania się Imprezy oraz jej odwołania w przypadku zaistnienia czynników od niego niezależnych. Organizatorzy poinformują o ewentualnych zmianach zamieszczając informację na stronie internetowej sport.cieszyn.pl.
 13. Podczas rozgrywania konkurencji biegowych obowiązują zasady i przepisy opisane w niniejszym Regulaminie.
 14. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie zgłoszenia do udziału w Imprezie oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i  stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie oraz dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 15. Organizatorzy zalecają uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami Imprezy spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 17. Zasady ochrony danych osobowych:
 • administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) uczestników Imprezy sportowej jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn.
 • przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w związku z organizacją Imprezy, będzie odbywać się na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 w przypadku osób niepełnoletnich.
 • szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • uczestnik Imprezy jest świadomy, że Impreza ma charakter publiczny, podczas której mogą być wykonywane zdjęcia oraz materiały wideo relacjonujące przebieg Imprezy.
 1. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
 2. Impreza składa się z biegu młodzieżowego oraz biegu głównego.
 3. Harmonogram Imprezy:

11:30 – 12:30 – zapisy – bieg młodzieżowy (biuro zawodów),

12:30 – 13:30 – zapisy – bieg główny, weryfikacja zgłoszonych internetowo uczestników, odbiór chipów i numerów startowych (biuro zawodów),

13:00 – start poszczególnych kategorii w biegu młodzieżowym,

13:30 – zakończenie rozgrywania poszczególnych kategorii w biegu młodzieżowym,

13:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii w biegu młodzieżowym,

14:00 – start biegu głównego,

15:10 – zakończenie biegu głównego,

15:40 – dekoracja zwycięzców w biegu głównym,

16:00 – zakończenie Imprezy.

 1. Zasady rywalizacji w biegu młodzieżowym:
 • zgłoszenia do udziału w biegu młodzieżowym dokonuje się w dniu odbywania się Imprezy w biurze zawodów,
 • biuro zawodów czynne jest w dniu Imprezy w godzinach 11:30 – 12:30 i znajdować się będzie na parkingu zlokalizowanym przy Kompleksie Boisk Sport – Park, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, 43 – 400 Cieszyn,
 • do biegu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy zapiszą się do biegu w biurze zawodów, odbiorą numer startowy i dostarczą oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział w biegu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • numer startowy musi być umieszczony z przodu okrycia wierzchniego uczestnika w widocznym miejscu,
 • rywalizacja w biegu młodzieżowym będzie odbywać się w kategoriach:
 1. dzieci do 6 lat – 1 okrążenie – 200 m (trasa przebiega po parkingu zlokalizowanym przy Kompleksie Boisk Sport – Park, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, 43 – 400 Cieszyn, nawierzchnia: kostka brukowa 100%),
 2. dzieci 7 – 9 lat – 2 okrążenia – 400 m (trasa przebiega po parkingu zlokalizowanym przy Kompleksie Boisk Sport – Park, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, 43 – 400 Cieszyn, nawierzchnia: kostka brukowa 100%),
 3. dzieci 10 – 12 lat – 4 okrążenia – 800 m (trasa przebiega po parkingu zlokalizowanym przy Kompleksie Boisk Sport – Park, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6, 43 – 400 Cieszyn, nawierzchnia: kostka brukowa 100%),
 4. młodzież 13 – 15 lat – 1 okrążenie – 1225 m (trasa przebiega po alejkach Sport – Parku wokół boiska „Pod Wałką”, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10, 43 – 400 Cieszyn, nawierzchnia: szutrowa 90%, kostka brukowa i droga asfaltowa 10%, na której mogą znajdować się liście oraz kałuże),

 

 • harmonogram startów w biegu młodzieżowym:
 1. 13:00 – dzieci do 6 lat,
 2. 13:05 – dzieci 7 – 9 lat,
 3. 13:10 – dzieci 10 – 12 lat,
 4. 13:20 – młodzież 13 – 15 lat,
 • czas mierzony jest od sygnału startowego, aż do momentu przekroczenia przez danego zawodnika linii mety,
 • wygrywa zawodnik, który w najkrótszym czasie prawidłowo pokona wyznaczoną w danej kategorii trasę biegu,
 • każdy uczestnik biegu młodzieżowego będzie miał zapewnioną wodę mineralną niegazowaną i posiłek regeneracyjny. Ponadto każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma Dodatkowo trzech najlepszych uczestników biegu młodzieżowego w każdej kategorii otrzyma pamiątkowy medal.
 1. Zasady rywalizacji w biegu głównym:
 • zgłoszenia do udziału w biegu głównym dokonuje się poprzez rejestrację na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl do dnia 09.2019 r. do godziny 23:59 lub w dniu odbywania się Imprezy w biurze zawodów, jeśli nie zostanie wyczerpany wcześniej limit nadanych numerów startowych,
 • w biegu głównym mogą startować osoby, które w dniu biegu mają ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do biura zawodów oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wyrażające zgodę na udział w biegu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • w biegu głównym obowiązuje limit 150 nadanych numerów startowych a o dokonaniu zapisu do biegu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostają automatycznie zamknięte po zgłoszeniu się 150 uczestnika,
 • biuro zawodów czynne jest w dniu Imprezy w godzinach 12:30 – 13:30 i znajdować się będzie przy wejściu do Campingu Olza, Jana Łyska 16, 43 – 400 Cieszyn,
 • wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów,
 • do biegu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do biegu, zostaną zweryfikowani w biurze zawodów, odbiorą numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu,
 • podstawą odbioru numeru startowego i chipa do elektronicznego pomiaru czasu jest okazanie przez zawodnika w biurze zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • numer startowy musi być umieszczony z przodu okrycia wierzchniego uczestnika w widocznym miejscu,
 • pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą systemu elektronicznego. Każdy z uczestników w biurze zawodów otrzyma chip do elektronicznego pomiaru czasu, który należy przymocować przy bucie i zwrócić po zakończeniu biegu. Nieprawidłowe przymocowanie, utrata lub zniszczenie chipu do elektronicznego pomiaru czasu może skutkować dyskwalifikacją i nie stanowi podstawy do złożenia protestu,
 • wszyscy uczestnicy w biegu głównym wyruszają na trasę na sygnał ze startu wspólnego,
 • start biegu umiejscowiony będzie na wysokości wejścia do Campingu Olza, al. Jana Łyska 16, 43 – 400 Cieszyn,
 • start biegu odbędzie się o godzinie 14:00,
 • uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie (trasa przebiega po alejkach Sport – Parku wokół boiska „Pod Wałką”, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10, 43 – 400 Cieszyn, nawierzchnia: szutrowa 90%, kostka brukowa i droga asfaltowa 10%, na której mogą znajdować się liście oraz kałuże), oznakowanej przez organizatorów, tworzącej zamkniętą pętlę. Jedno okrążenie wynosi 1225 m,
 • po przebiegnięciu każdego okrążenia uczestnicy automatycznie rozpoczynają kolejne okrążenie,
 • po upływie 60 minut wejście na pętlę zostanie zamknięte, a kolejni uczestnicy będą wbiegać na metę,
 • uczestnik ma prawo do wcześniejszego ukończenia biegu poprzez zejście z trasy w miejscu ukończenia okrążenia i poinformowanie o tym fakcie organizatorów imprezy. W takim przypadku uczestnikowi zostanie zaliczona ilość przebiegniętych okrążeń, którą pokonał do momentu przekroczenia linii mety,
 • w ustalaniu klasyfikacji uczestników najważniejszym kryterium będzie ilość pokonanych okrążeń, a przy tej samej ilości okrążeń, czas pokonania całej trasy,
 • w biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (bez podziału na kategorie wiekowe) oraz klasyfikacja drużynowa (drużynę tworzą min. 3 osoby, które muszą wpisać w polu klub identyczną nazwę drużyny, punktują trzej najlepsi zawodnicy z drużyny, punkty przyznawane są za zajęte miejsca w klasyfikacji generalnej – I miejsce – 1 pkt, II miejsce – 2 pkt, III miejsce – 3 pkt, itd., wygrywa drużyna z najmniejszą ilością punktów),
 • każdy uczestnik biegu głównego będzie miał zapewnioną podczas biegu wodę mineralną niegazowaną oraz posiłek regeneracyjny i kawę lub herbatę, które dostępne będą po zakończeniu biegu głównego. Ponadto każdy uczestnik, który zapisze się do biegu poprzez zgłoszenie elektroniczne do dnia 09.2019 r. do godziny 23:59 i ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal (zgłoszenie elektroniczne wg powyższych zasad gwarantuje otrzymanie medalu, natomiast zgłoszenie dokonane w dniu Imprezy w biurze zawodów nie gwarantuje otrzymanie medalu). Dodatkowo trzech najlepszych uczestników w kategorii mężczyzn i kobiet otrzyma pamiątkową statuetkę,
 • organizatorzy zapewniają nagrody dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii w postaci kart podarunkowych o następujących wartościach:
 1. kategoria mężczyzn:

I miejsce – 200,00 zł,

II miejsce – 150,00 zł,

III miejsce – 100,00 zł,

 1. kategoria kobiet:

I miejsce – 200,00 zł,

II miejsce – 150,00 zł,

III miejsce – 100,00 zł,

 1. kategoria drużyn:

I miejsce – 400,00 zł,

II miejsce – 300,00 zł,

III miejsce – 200,00 zł.

 1. Informacje o ewentualnych zmianach oraz dodatkowe informacje organizacyjne będą publikowane na stronie internetowej www.sport.cieszyn.pl.
 2. Prawo interpretacji i zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

Wyświetleń: 2226

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ