Pierwsza Mila dla Marty

                                             

PIERWSZA MILA dla MARTY

Regulamin Biegu Indywidualnego Na Czas i Marszu NW

 

 1. Cele imprezy:
 • wsparcie leczenia onkologicznego Marty Konik, mieszkanki Radzionkowa, sympatyczki i biegaczki Stowarzyszenia Cidry Lotajom, podopiecznej Fundacji ISKIERKA;
 • otwarcie nowo wybudowanej drogi, obwodnicy Radzionkowa;
 • upowszechnianie biegania i NW jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej oraz możliwości pomagania przez bieganie;
 • propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
 • popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Radzionków.

 

 1. Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Cidry Lotajom Radzionków;
 • Urząd Miasta Radzionków;
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Indywidualny BIEG na czas oraz MARSZ Nordic Walking będą rozegrane dnia 24 listopada 2019 r.
 • Miejsce: Obwodnica Radzionkowa pomiędzy ul. Długą a Sadową, 41-922 Radzionków, Park przy
  Danieleckiej.
 • Pierwszy uczestnik rozpocznie zawody startem o godzinie 11:00. Kolejni zawodnicy będą wyruszali na trasę w odstępach 15-sekundowych.

 

 1. Trasa:
 • Bieg Indywidualny na Czas będzie rozegrany na trasie prowadzącej nowo wybudowanym odcinkiem obwodnicy miasta.
 • Dystans: 1,609 km, z nawrotem,
 • Rodzaj nawierzchni: asfalt,
 • Marsz Nordic Walking odbędzie się na tej samej trasie co bieg i wg tych samych zasad;

 

 1. Uczestnictwo:
 • W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które w dniu 24 listopada 2019r. będą miały ukończone 14 lat, wpłacą w terminie opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych;
 • Dopuszcza się udział dzieci młodszych, które w dniu 24 listopada 2019r. będą miały ukończone 12 lat pod warunkiem uprawiania sportu w klubie sportowym oraz posiadania badań zdrowia dopuszczających do uprawiania sportu potwierdzone przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;

 

 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz
  z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.

 

 1. Limit.

-        Organizator ustala limit uczestników w wysokości 800 osób (zapisanych i opłaconych).

 

 1. Zasady rywalizacji.
 • Bieg i NW zostaną rozegrane na zasadzie indywidualnego na czas;
 • Start pierwszego zawodnika nastąpi o godzinie 11:00. Kolejni zawodnicy będą wyruszali na trasę co 15 sekund;
 • O kolejności na starcie będzie decydować wynik na 5 km podany podczas zgłoszeń internetowych. Zawodnicy będą wypuszczani co 15 sekund od najwolniejszego do najszybszego zawodnika;
 • W przypadku nie podania podczas zgłoszenia internetowego czasu na 5 km zawodnik będzie przypisany na początek listy startowej;
 • Lista startowa z przypisanymi numerami i orientacyjną godziną startu każdego zawodnika będzie zamieszczona na fanpage Cidry Lotajom oraz na stronie MOSiR Radzionków kilka dni przed imprezą;
 • Zawodnicy zgłoszeni w dniu zawodów zostają dopisani na koniec listy startowej i wystartują po zawodnikach zgłoszonych drogą elektroniczną, niezależnie od zadeklarowanego czasu na 5 km;
 • Na nawrocie w połowie trasy będzie znajdował się dodatkowy punkt weryfikacji zawodników. Brak pozytywnej weryfikacji zawodnika w tym punkcie skutkować będzie dyskwalifikacją;
 • Zawodnicy będą klasyfikowani wg czasu netto;
 • Podczas pokonywania trasy zawodnicy proszeni są o trzymanie się prawej strony trasy;
 • Zawodnicy proszeni są o obecność w pobliżu startu co najmniej 15 minut przed orientacyjną godziną startu;
 • Linia startu/mety będzie znajdować się w jednym miejscu i będzie podzielona na dwie części;
 • Nieobecność zweryfikowanego zawodnika o wyznaczonej godzinie startu będzie skutkowała przesunięciem na koniec stawki startujących;
 • W przypadku braku weryfikacji w biurze zawodów zapisanego i opłaconego zawodnika, start kolejnych zawodników będzie przesunięty odpowiednio o 15 sekund. O ostatecznej godzinie startu i kolejności będzie na bieżąco informował konferansjer znajdujący się na linii startu;
 • Zawodnicy proszeni są o stosowanie w trakcie marszu techniki Nordic Walking. Na trasie marszu będą ustawieni obserwatorzy, który będą reagowali na naruszenia zasad marszu, w szczególności
  na podbieganie. Obserwatorzy mają prawo wnioskować do organizatora o dyskwalifikację zawodnika łamiącego zasady marszu. Decyzja organizatora odnośnie dyskwalifikacji zawodnika jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Zawodnicy startujący proszeni są o nie wchodzenie podczas rozgrywania biegu w strefę mety.

 

 

 1. 8. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

-     Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 21 listopada 2019 roku lub do czasu osiągnięcia wyznaczonego limitu zgłoszeń. Jeżeli wyznaczony limit zapisanych i opłaconych osób nie zostanie osiągnięty, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo i opłacić wpisowe w dniu startu, zgłaszając się osobiście w Biurze Zawodów do godz. 10:30. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie dnia 24 listopada 2019 r. w godz. 8:00 – 10:30 w Biurze Zawodów usytuowanym w pobliżu startu („Park na Danielcu” ul. Danielecka).

 

 

UWAGA!!!

Ze względu na charakter biegu listy  startowe i Biuro Zawodów zostaną bezwzględnie zamknięte
o godz. 10:30. Po tej godzinie nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu!

 

 1. Opłata startowa:

- Wpisowe jest płatne poprzez płatności elektroniczne tpay.

- Wysokość opłaty startowej do czasu zamknięcia zapisów elektronicznych wynosi 30,00 zł od osoby.

- Opłatę będzie można dokonać w dniu zawodów, pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit zawodników, jednak wynosi ona wówczas 50,00 .

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

   Opłata startowa w całości zostanie przeznaczona na cel charytatywny związany z leczeniem
Marty Konik podopiecznej Fundacji ISKIERKA.

 

 1. Nagrody:
 • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn: dyplomy za I, II oraz III miejsce w Biegu i Marszu NW;
 • każdy uczestnik który regulaminowo ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal;

 

 1. Pozostałe ustalenia
 • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
 • Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
 • Start bez chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
 • Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić organizatorom;
 • Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub umyślne zniszczenie jest jednoznaczne
  z dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu;
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi (brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego może skutkować dyskwalifikacją zawodnika lub nieotrzymaniem medalu);
 • Organizator nie zapewnia szatni i depozytu;
 • Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
 • Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
 • Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
 • Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty do 15 minut od godziny wywieszenia wyników. Po tym czasie jakiekolwiek protesty nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zarządzanie danymi zgodnie z RODO:

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Św. Wojciecha 15, (dalej „SCL”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Św. Wojciecha 15, KRS 0000596959
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z SCL jest możliwy pod numerem telefonu: +48 695 933 108 Adres e-mail cidry.lotajom@gmail.com:
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FFB przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 4. a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników biegów organizowanych przez SCL;
 5. b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
 6. c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;
 7. d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie fanpage @cidrylotajom;
 8. e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów organizowanych przez SCL;
 9. f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów organizowanych przez SCL biegów;
 10. g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie fanpage @cidrylotajom , w serwisie społecznościowym Facebook;
 11. h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
 12. i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;
 13. j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów organizowanych przez SCL ;
 14. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez SCL przez który rozumieć należy organizację biegów wynikający z realizacji celów statutowych SCL.
 15. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
 16. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 17. a)       pracownicy i współpracownicy SCL;
 18. b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
 19. c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
 20. d)      wolontariusze SCL; ;
 21. e)       pozostali uczestnicy organizowanych przez SCL;
 22. f)      osoby znajdujące się na terenie Miasteczka Biegowego organizowanych przez SCL;
 23. g)        użytkownicy serwisu  społecznościowego Facebook, , strony internetowej maratonypolskie.pl,
 24. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów,
 25. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 
 26. W związku z przetwarzaniem przez SCL Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 27. prawo dostępu do treści danych;
 28. prawo do sprostowania danych;
 29. prawo do usunięcia danych;
 30. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 31. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 32. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez SCL Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
 33. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych przez SCL
 34. SCL nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 
 35. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FFB prosimy o  kontakt pod adresem mailowym  cidry.lotajom@gmail.com

 

 1. Program zawodów:

8:00 - 10:30 – weryfikacja zawodników;

10:30 – zakończenie weryfikacji zawodników

11:00 – start pierwszego zawodnika Indywidualnego na jedną milę

14:30 – dekoracja zwycięzców (dokładna godzina uzależniona od ilości zawodników);

15:00 – zakończenie imprezy (dokładna godzina uzależniona od ilości zawodników).

Wyświetleń: 8269

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ