Impreza została odwołana

epidemia koronawwirusa

REGULAMIN

IV Półmaraton Doliną Rospudy  

ZAPISY PÓŁMARATON

--------------------------------------

Filipowski Bieg Jaćwinga 

ZAPISY BIEG 12.5km

Majowe Bieganie nad Rospudą w związku z akcją „Rozpraw się ze szkodliwymi nałogami”

ORGANIZATOR

Organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, Gmina Bakałarzewo, Gmina Filipów.

TERMIN I MIEJSCE

Termin – 1 maja 2020 r.
Start i meta:
Start: wspólny dla obu biegów godz. 12.00 spod Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2
Meta: plac przy UG Filipów, ul. Garbaska 2
Zakończenie i dekoracja: 15.00, plac przy UG Filipów


Długość trasy:

 • Półmaraton – 21,0975m.
 • Filipowski Bieg Jaćwinga – 12,5 km

Trasa półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej,
Trasa Filipowskiego Biegu Jaćwinga – 30% nawierzchnia utwardzona, 70% droga gruntowa
Biuro zawodów: UG Filipów, ul. Garbaska 2

Oznaczenie trasy- co 1 km.
Punkty orzeźwiające- 3 dla półmaratonu (woda, owoce), 2 – dla Filipowskiego Biegu Jaćwinga.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

PROGRAM ZAWODÓW

 1. 8:00 - 11:15 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
 2. 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki,
 3. 11:55 - uroczyste otwarcie biegu,
 4. 12:00 - start wspólny dla obu biegów,
 5. 15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje, piknik.

 UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do dnia 1 maja 2020 roku ukończą 18 lat. 
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Filipów dn. 30.04. godz. 15.00 - 20.00 oraz w dniu zawodów 1 maja 2020 r. w godz.8.00 - 11.15.

Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
Szatnie zlokalizowane są w budynku UG Filipów, a prysznice w Zespole Szkół, ul. M. Konopnickiej 6 i czynne będą w dniu zawodów, w godzinach 9.00 - 16.00.
Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w UG Filipów. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w tym samym miejscu. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną, napój, materiały promocyjne);
– worek na ubrania do depozytu;
– napoje na trasie i mecie biegu;
– bon na posiłek po ukończeniu biegu;
– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal
Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu. Czip podlega zwrotowi.
Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

W przypadku nadmiernej frekwencji organizator nie gwarantuje dla zawodników medali na mecie. Brakujące medale organizator dośle zawodnikom indywidualnie po zawodach.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są od 1grudnia 2019 r. poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
Organizator ustala limit uczestników w obu biegach na 300 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 70 zł - Półmaraton, 60 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 80 zł - Półmaraton i 70 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Z opłaty startowej zwolnieni 
– osoby urodzone przed 1960r
- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w ubiegłym roku
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- wolontariusze pomagający w organizacji biegów
- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora

Opłatę można wnieść:

- system płatności T-Pay lub:
- na konto:
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2

nr konta:

33 9367 0007 0020 0203 6304 0002

 (tytuł: opłata startowa w półmaratonie, ew. Filipowskim Biegu Jaćwinga za ....)

Odbiorca:

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy

Szafranki 2

16-424 Filipów

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

KLASYFIKACJE

 • - Open (miejsca 1-5)
 • - Open Kobiet (miejsca 1-5)
 • - Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):
  K 18-29
  K 30-39
  K 40-49
  K 50-59
  K 60+

 

 • - Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):

          M 18-29
          M 30-39
          M 40-49
          M 50-59
          M 60+
         

Dodatkowe klasyfikacje:
-w ramach Półmaratonu i Filipowskiego Biegu Jaćwinga:
      - najlepszy zawodnik gminy Filipów
      - najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo

-w ramach Półmaratonu:

      - klasyfikacja open (ogólna) niepełnosprawnych na wózkach – 3 pierwsze miejsca

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg .
Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-V nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy półmaratonu i Biegu Jaćwinga otrzyma pamiątkowy medal.
Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy obu biegów w:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – V miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w  

   kategorii open na miejscach I-V nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, 1-3miejsce.
- klasyfikacji dodatkowej (najlepszy zawodnik gminy Filipów i Bakałarzewo).
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach open kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie i Filipowskim Biegu Jaćwinga (Biegu Bakałarza).
Początek wręczania nagród około godz. 15:00

WYŻYWIENIE

 Zawodnicy po ukończeniu obu biegów otrzymają na mecie napoje oraz posiłek regeneracyjny.

 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu kołowym.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służby porządkowej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „Półmaraton” i „ Filipowski Bieg Jaćwinga”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek

    sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie 

    numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w biegach startują na własną odpowiedzialność i nie będą 

    wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

    podczas trwania imprezy.
5. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół 

    odwoławczy powołany przez Organizatorów Zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem 

    biegu, o czym ma obowiązek poinformowania uczestników prze rozpoczęciem imprezy.
7. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.

 

 

 

 

Wyświetleń: 3601

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ