Bieg „Policz się z cukrzycą" jest happeningiem biegowym, którego głównym przesłaniem jest nagłośnienie problemu jakim jest zwiększająca się liczba osób chorujących na cukrzycę.

 

REGULAMIN I BIEGU WOSP

POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ" w Czosnowie

 

 1. CEL
 2. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą" - programu autorskiego Fundacji WOŚP.
 3. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
 4. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 5. ORGANIZATORZY
 6. Organizatorem I Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą" w Czosnowie jest Sztab WOŚP Czosnów
 7. Wykonawcą Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą" w Czosnowie jest Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska.

III.      TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Czosnów.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Oficjalne otwarcie i start I Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą" w Czosnowie odbędzie się o godz. 11.00
 4. Start i meta biegu będą zlokalizowane na ul. Gminnej przy Urzędzie Gminy Czosnów
 5. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej www.czosnowskamoc.pl i koncie FB www.facebook.com/czosnowskamoc
 6. Długość trasy podawana przez organizatora jest przybliżona i wynosi około 2800m.
 7. Trasa będzie biegu będzie oznakowana przez Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozstawionych na trasie.
 8. ZASADY UCZESTNICTWA
 9. W Biegu WOŚP - „Policz się z Cukrzycą" mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. Bieg nie będzie formą rywalizacji - trasę biegu można pokonać stosując dowolną formę ruchu (sprint, marszobieg, spacer, Nordic Walking itp.)
 10. Każdy uczestnik biorący udział w I Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą" w Czosnowie musi zostać zweryfikowany w Biurze Biegu. Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 11. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu będzie podpisanie w Biurze Biegu, świadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgoda podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Druk zgody rodziców do pobrania na www.czosnowskamoc.pl
 12. Wszyscy uczestnicy I Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą" w Czosnowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 13. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność.
 14. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 15. Uczestnictwo w biegu jest płatne, oplata będzie pobierana w biurze zawodów i zbierana do puszki i zostanie przekazana do sztabu WOŚP. Osoby poniżej 16 roku życia biegną za darmo.
 16. ZGŁOSZENIA
 17. Zgłoszenia uczestników do I Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą" w Czosnowie przyjmowane będą przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
 18. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą od dnia 31 grudnia 2019 r od godz. 6.00 do 9 stycznia do godziny 14:00 ustalono limit uczestników na 200 osób Po tym czasie zapisanie do biegu nie będzie możliwe, chyba że limit miejsc nie zostanie osiągnięty, w tedy będzie można zapisać się w dniu biegu od godziny 10.

Za zgłoszenie do biegu uważa się dopełnienie wszystkich poniższych czynności:

 • Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
 • Podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz złożenie zgody rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.
 1. Każdy uczestnik po zweryfikowaniu w Biurze Biegu otrzyma indywidualny numer startowy.
 2. Biuro Biegu

Biuro I Biegu WOŚP ..Policz się z Cukrzycą" w Czosnowie:

Parking przed UG Czosnów czynne od 10 w dniu zawodów

 

Podpisanie „Formularza zgłoszenia/oświadczenia" jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem Fundacji WOŚP na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych Fundacji WOŚP oraz Sztabu WOŚP Czosnów.

Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Fundacja WOŚP oraz Sztab WOŚP Czosnów nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim.

 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA

w I BIEGU WOŚP „Policz się z Cukrzycą” w Czosnowie w dniu 12.01.2020

 

 

 

 

...........................................................................        .................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                   Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

 

 

 

........................................       .......................................

Imię i nazwisko dziecka                           Data urodzenia dziecka

 

w I BIEGU „Policz się z Cukrzycą” w Czosnowie w ramach 28 Finału WOŚP w dniu 12.01.2020 r.
na dystansie ok. 2,8 km.

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

.............................................................................                  ....................................................

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego)                                                       Data, podpis

 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w I Biegu WOŚP „Policz się
z Cukrzycą" w Czosnowie w ramach 28. Finału WOŚP w dniu 12 stycznia 2020 r.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu I Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą"
w Czosnowie  oraz jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję

 

 

...............................................................................                .............................................

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego)                                                        Data, podpis

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz wizerunku dla potrzeb organizacji i promocji imprezy, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

 

 

 

Czosnów, dn............................................

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyświetleń: 1127

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ