Impreza została odwołana

I MARATON MTB ,,Lisim Tropem”
w związku z sytuacją epidemiologiczną ciągle panującą w naszym pięknym kraju,
przenosimy na rok 2021 (wstępny termin 30.05.2020, ostatnia niedziela maja),
dlatego zapisani i opłaceni zawodnicy mają dwie możliwości:
a) przenieść opłaty startowe na rok 2021
b) napisać maila o zwrot środków

Aby, otrzymać zwrot środków prosimy przesłanie danych do przelewu na adres: mxskorcz@gmail.com
Przelew zostanie wykonany w przeciągu 7 dni roboczych.
Osoby, które do końca czerwca nie zgłoszą chęci zwrotu środków, zostaną automatycznie przeniesieni na rok 2021.


#wystartujepóźniej

Pozdrawiamy
Organizatorzy

                                                                                                      
 
                     R E G U L A M I N  I  M A R A T O N   M T B   , , L i s i m  T r o p e m ”  
 
K L A S Y F I K A C J E :  
- . O P E N  m i e j s c a   1 - 4  n a  d y s t a n s i e  M E GA  i  M I N I  w ś r ó d  k o b i e t  i  m ę ż c z y z n   
-  K A T E GO R I E  W I E K O W E  m i e j s c a  1 - 3  n a  k a ż d y m  d y s t a n s i e  w  p o s z c z e g ó l n y c h  
k a t e g o r i a c h  
-  D R U Ż Y N Ó W K A  m i e j s c a  1 - 3  n a  d y s t a n s a c h  M E GA  i  M I N I  
-  W y ś c i g  d l a  m ło d z i e ż y  ( 1 1 - 1 5  l a t )  m i e j s c a  1 - 3  O P E N  d z i e w c z ą t  i  c h ło p c ó w  


O R G A N I Z A T O R  
K l u b  S p o r t o w y :  T e a m  M X  S k ó r c z  
Go s p o d a r z e :  
-  L a s y  P a ń s t w o w e / N a d l e ś n i c t w o  L u b i c h o w o  
-  M i a s t o  S k ó r c z  
 
T E R M I N  I  M I E J S C E  
31 m a j  2 0 2 0  –  S k ó r c z /  u l .  O g r o d o w a  7  
 
  
O P Ł A T Y  S T A R T O W E  
1 .  W y s o k o ś ć  w p i s o w e g o  z a  s t a r t  w  M a r a t o n  M T B  L i s i m  T r o p e m  2020 u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  t e r m i n u  w p ła t y :  
2. C Z Ł O N K O W I E  T E A M  M X S K Ó R C Z  z w o l n i e n i  s ą  z  o p ła t y  s t a r t o w e j  
3.- M ło d z i e ż  ( D Y S T A N S  M Ł O D Z I K )  11-15l a t  2 0  z ł p r z e z  c a ły  o k r e s  z a p i s ó w  
n i e z m i e n n i e .  
4. M E GA  i  M I N I  
5 0  zł –  d y s t a n s  M I N I  i M E GA –  d o  k o ń c a  l u t e g o .  
6 0  z ł  –  d y s t a n s  M I N I  i  M E GA  – d o  k o ń c a  m a r c a  
7 0  z ł  –  d y s t a n s  M I N I  i  M E GA –  d o  k o ń c a  k w i e t n i a  
8 0  z ł  -  d y s t a n s  M I N I  i M E GA –  d o  2 1  m a j a  2 0 2 0 r .   
P o  d n i u  2 1  m a j a  p ła t n o ś ć  b ę d z i e  m o ż l i w a  w y łą c z n i e  w  f o r m i e  g o t ó w k o w e j  w  d n i u  s t a r t u ( B i u r o  Z a w o d ó w )   i  w y n o s i ć  b ę d z i e  9 0  z ł n a  o b u  d y s t a n s a c h .  

Wyświetleń: 5646

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ