V Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

 REGULAMIN

V Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

 

 1. ORGANIZATORZY:
 1. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie mieszczące się przy
  ul. św. Wojciecha 118, zwane dalej CDDG, działające w strukturach Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 2 (kod pocztowy 41-922).
 2. Stowarzyszenie „CidryLotajom” z siedzibą w Radzionkowie, ul. św. Wojciecha 15 (kod pocztowy 41-922).
 3. Wydarzenie objęte jest patronatem Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora.

 

 1. CELE:
 1. Upamiętnienie wydarzeń 1945 roku związanych z deportacją Górnoślązaków do ZSRR oraz V Rocznicą otwarcia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie.
 2. Integracja społeczności lokalnej, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

III.   TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 13 lutego 2020 roku, początek Biegu godz. 19:00.
 2. Rejestracja uczestników w dniu Biegu w godz. od 13:00 do 18:30, budynek CDDG.
 3. Start i meta będą znajdować się przy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945.
 4. Bieg nie będzie miał charakteru współzawodnictwa i będzie Biegiem towarzyskim w tempie 6:30-7:00 min/km

 

IV TRASA I DYSTANS

 1. Dystans Biegu wynosi około 5 km
 2. Start nastąpi około godziny 19:00.
 3. Trasa przebiegać będzie ulicami miasta Radzionków zgodnie z załączoną mapką (załącznik nr 2)

Ulice: św. Wojciecha, Nakielska, Pietrygów, Słowackiego, Reymonta, Sadowa, Podchorążych, Śródmiejska, Szymały, przez parking przy Urzędzie Miasta, Męczenników Oświęcimia, św. Wojciecha, Klasztorna, Sobieskiego, św. Wojciecha. 

 1. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu - trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
 2. Trasa nie będzie oznaczona.
 3. Bieg będzie prowadzony przez przedstawicieli grupy „CidryLotajom”, kolumna będzie zamykana również przez przedstawicieli grupy.
 4. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie prowadzących oraz pozostawanie poza kolumną.
 5. W przypadku braku możliwości biegu w wyznaczonym tempie (6:30 – 7:00 min/km) uczestnik opuści kolumnę
  i uda się na pas przeznaczony do ogólnego ruchu pieszego.

 

 1. LIMIT CZASU

Z uwagi na charakter Biegu i jego tempo Bieg zakończy się po upływie ok. 40 minut od startu.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która ukończyła lat 18, z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w Biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem złożenia oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na start, podpisanego w obecności obsługi Biura Biegu wraz z okazaniem dowodu tożsamości.
 4. Uczestnik to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Biegu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na deklaracji uczestnictwa.
 5. W Biegu obowiązuje limit startujących, który wynosi 250 osób.
 6. O zmieszczeniu się w limicie decyduje data wpływu opłaty startowej na podane konto bankowe, a nie termin zapisania się na Bieg.
 7. Podpisując deklarację uczestnictwa, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
  w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do Biegu, opłacenie opłaty startowej przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas zgłoszenia  się w dniu zawodów.
 2. W ramach uczestnictwa każdy otrzyma: pamiątkowy medal, wodę po Biegu, ciepły napój, drobny poczęstunek oraz możliwość zwiedzenia wystawy stałej CDDG przed Biegiem lub po Biegu (ilość miejsc ograniczona)  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
 3. Z uwagi na ograniczoną ilość osób mogących zwiedzić Centrum  (30 osób/1 wejście) oraz czas trwania ok. 45 minut rezerwacje nie będą przyjmowane w dniu Biegu.
 4. Wpisy na listy zwiedzających  prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 32 307 35 36 do dnia 11.02.2020 roku. Godziny zwiedzania w dniu Biegu: 17:00 oraz po Biegu około godz. 20:00.
 5. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłoszenia on-line do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej zapisów  www.elektronicznezapisy.pl do dnia 06-02-2020 roku.
 8. Kwotę opłaty startowej należy uiścić za pomocą elektronicznego systemu poboru opłat dostępnego po zalogowaniu się na stronie zapisów i dokonaniu rejestracji na bieg.
 9. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia czy jest umieszczony na liście startowej. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń automatycznie po uiszczeniu opłaty. Opłata startowa wynosi 25 zł do dnia 06.02.2020 r.
 10. Całość dochodu z biegu zostanie przekazana na cel charytatywny. Informacja o celu charytatywnym umieszczona zostanie w wydarzeniu na profilu społecznościowym facebook oraz na stronie internetowej www.deportacje45.pl
 11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy
  z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego.
 13. Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Biegu.
 14. Uczestnik Biegu zgodnie z art. 6 ust.1  lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach niezbędnych do realizacji Biegu, w tym do zamieszczania zdjęć z jego udziałem w celach promocyjnych.
 15. Uczestnik Biegu oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”  z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 (oraz działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku).

 

 1. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres email, numer rachunku bankowego), przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji  „V Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku działające
  w strukturach Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie:
 1. a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
 2. b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
 3. c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
  iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w „IV Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania,
  a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ww. wydarzeniu.

 

 

Wyświetleń: 2913

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ