Regulamin

IV „Tarnogórski Półmaraton” bieg i marsz NW na dystansie 10,5 km

z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja oraz 30-lecia samorządności
w Polsce.

 

 1. Organizator
 2. Stowarzyszenie Cidry Lotajom, Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe, HurtowniaMarkowa.pl, Urząd Miasta Tarnowskie Góry
 3. Patronat honorowy

Krystyna Kosmala -  Starosta Powiatu Tarnogórskiego

Arkadiusz Czech - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

 1. Celem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia oraz promocja Starostwa Powiatowego
  w Tarnowskich Górach, miasta Tarnowskie Góry oraz uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 30-lecia samorządności w Polsce.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Termin – 3 maja 2020 r. start godz. 16.30, zakończenie godz.18.30.
 3. Długość trasy – 10,5 km. (1 pętla. Trasa bez atestu PZLA.
 4. Trasa biegu – 100% nawierzchni utwardzanej (około 90% asfalt, 10% kostka brukowa).
 5. Oznaczenie trasy- oznaczony 2, 4, 8 i 10km.
 6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 7. Punkt z wodą będzie znajdował się na 5 km trasy oraz na mecie biegu.
 8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2,0 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 18:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pozostaną na trasie po upływie limitu czasu.
 9. Bieg i NW będą odbywały się przy częściowo wstrzymanym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Policji oraz służb porządkowych biegu. W szczególności niedozwolone jest przekraczanie taśmy wygrodzeniowo- ostrzegawczej.
 10. Osoby, które z jakiejkolwiek przyczyn nie będą w stanie ukończyć biegu proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorowi.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 3 maja 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 3 maja 2020 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, - w dniach:

-3 maja 2020 r.(niedziela) w godz. 14.00 – 15:30

Biuro Zawodów będzie znajdowało się bezpośrednio przy linii start/meta i będzie oznakowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Biura Zawodów.

W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany

przez osobę upoważnioną na piśmie.

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

 1. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto. Do klasyfikacji w kategoriach liczony jest czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety).
 4. Chip pomiarowy powinien zostać zamocowany na sznurówce jednego z butów. Po biegu chip należy zwrócić do organizatora. Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce zawodnika. Umieszczenie chipa w innym miejscu niż wskazane w regulaminie powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 5. Organizatorzy nie zapewniają szatnia i depozytu. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.

 

 

 

 1. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

- numer startow

- medal po ukończeniu biegu,

- napoje na trasie i mecie biegu,

- upominki przygotowane przez sponsorów.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.elektronicznezapisy.pl do 28 kwietnia 2020 r. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane jedynie w przypadku posiadania przez organizatora wolnych pakietów startowych. Informacja taka zostanie przekazana po dniu zamknięcia zapisów. Organizator przewiduje limit 350 miejsc startowych.
 3. 2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. Opłatę należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do dnia 28 kwietnia 2020. Opłatę należy dokonać na stronie zgłoszenia za pomocą systemu płatności elektronicznych.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania jej na innego uczestnika. Zawodnikowi opłaconemu przysługuje odbiór pakietu startowego
  z wyłączeniem medalu, który przyznawany jest za ukończenie biegu lub marszu NW.
 5. Wysokości opłat startowych są następujące:

Od rozpoczęcia zapisów do 31 marca 2020 r. wynosi 25 PLN

Od 1 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020 wynosi 35 PLN

W dniu zawodów tj. 3 maja 2020 opłata startowa wynosi 50 PLN - wyłącznie w biurze zawodów (organizator nie gwarantuje dostępności pełnego pakietu startowego dla osób zapisujących się w BZ)

 1. Limit uczestników biegu wynosi 350 (łącznie dla biegu i NW)

 

 

 1. KLASYFIKACJE

W „Półmaratonie Tarnogórskim” bieg na 10,5 km będzie prowadzona klasyfikacja OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN, najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Powiatu Tarnogórskiego oraz następujące klasyfikacje wiekowe:

Kobiety                                 Mężczyźni

K-16/20: 16 - 29 lat,             M-16/20: 16 - 29 lat

K-30: 30 - 39 lat,                 M-30: 30 - 39 lat

K-40: 40 - 49 lat,                 M-40: 40 - 49 lat

K-50: 50 – 59 lat                 M-50: 50 - 59 lat

K -60 i starsze                     M-60: 60 - 69 lat

                                         M-70: 70 lat i starsi

 

 1. NAGRODY
 2. OPEN KOBIETY I MĘŻCZYZNI Bieg 10,5km

KOBIETY:                                   MEŻCZYŹNI:

1 miejsce - 200 PLN                    1 miejsce - 200 PLN

2 miejsce - 100 PLN                    2 miejsce - 100 PLN

3 miejsce – 50 PLN                     3 miejsce - 50 PLN

 1. NAJLEPSZY mieszkaniec/mieszkanka Powiatu Tarnogórskiego

KOBIETY:                                   MEŻCZYŹNI:

1 miejsce – statuetka                  1 miejsce - statuetka           

2 miejsce – statuetka                  2 miejsce - statuetka           

3 miejsce – statuetka                  3 miejsce - statutetka           

 1. W kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają następujące nagrody:

KOBIETY:                                   MEŻCZYŹNI:

1 miejsce – dyplom                     1 miejsce - dyplom

2 miejsce - dyplom                      2 miejsce - dyplom

3 miejsce - dyplom                     3 miejsce – dyplom

 

 1. W marszu NW prowadzone będą jedynie kategorie open kobiet i mężczyzn oraz kategorie na NAJLEPSZĄ/GO mieszkańca Powiatu Tarnogórskiego, nagrodami będą statuetki i pamiątkowe dyplomy.
 2. W godzinach 18.00 – 18.30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu
  i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
 3. Każdy zawodnik, który ukończy bieg lub marsz NW na 10,5 km w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej, triumfatorom we wszystkich kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji dodatkowej. Początek wręczania nagród o godz. 18:45.

 

 

 

 

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia w Biurze Zawodów.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

IX.      ZASADY MARSZU NORDIC WALKING

 1. Definicja marszu Nordic Walking:

„Przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem stałego kontaktu jednej ze stóp z podłożem, wspomagane specjalnie wykonanymi kijami do Nordic Walking”

 1. Elementy prawidłowej techniki Nordic Walking:
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu
  i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
 3. Współadministratorami danych osobowych są
  • Organizator biegu : Zarząd Stowarzyszenia Cidry Lotajom reprezentujący Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15 w zakresie organizacji
   i przeprowadzenia biegów, wyłonienia zwycięzców
  • Operator Strony Internetowej elektronicznezapisy.pl w zakresie  publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu.
 4. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy następujące zakresy odpowiedzialności:

Współadministratorzy wyznaczają punkt kontaktowy - Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować   sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: cidry.lotajom@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby:  Radzionków  41-922, ul. Św. Wojciecha 15

 1. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 2. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 3. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.
 4. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 5. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 7. Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych
  w sieci internet w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 8. Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca
  i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 9. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
 10. Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy.
  W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie
   i wykorzystanie danych.

Wyświetleń: 1057

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ