Aktualizacja z dn. 22.09.2020

Drogi Zawodniku/Zawodniczko

W związku z Twoją deklaracją udziału w II Edycji Biegu "Damy Radę", który odbędzie się 26.09.2020 w Dolinie Trzech Stawów przesyłamy kilka ważnych informacji:

1. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy zmianie ulegają godziny startów poszczególnych dystansów- start zawodników z dystansu 5 km oraz Nordic Walking nastąpi o godzinie 11:00 a start zawodników z dystansu 10 km o 12:45.

2. Godziny funkcjonowania biura zawodów dla dystansu 5 km i nordic Walking od 8:30- 10:30 natomiast biuro zawodów dla dystansu 10 km od 11:15-12:30

3. Przed rejestracją dokonywany będzie pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk. W strefie startu, biura zawodów i depozytu obowiązuje maseczka.

4. Wszystkie pakiety odbierane są w dniu startu osobiście. W przypadku, kiedy pozostaną wolne pakiety istnieje możliwość odbioru pakietu na 15 minut przed każdym startem.

5. Dekoracja zwycięzców z dystansu 5 km oraz Nordic Walking odbędzie się po starcie zawodników z dystansu 10 km. Dekoracja zwycięzców z dystansu 10 km przewidziana jest na godzinę 14:15

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w tym:

- klauzulę dot. ochrony danych osobowych , umożliwiające organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy

- obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej

- oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażaną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

7. Chipy pomiarowe będą mocowane do buta w związku z tym wymaga się zwrotu chipa do przygotowanego do tego pojemnika, który umieszczony będzie w strefie mety

8. Medale na mecie będą wręczane do ręki.

9. Mapa trasy oraz wszelkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie wydarzenia

10. Z uwagi na bezpieczeństwo imprezy towarzyszące oraz animacje dla dzieci nie odbędą się.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w imprezie, oddaj swoje miejsce innym. Wystarczy, że zalogujesz się do serwisu Elektroniczne Zapisy i klikniesz kontrolkę "rezygnacja".

Do zobaczenia!

Ze sportowym pozdrowieniem ekipa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"

********************************

 

II  BIEG „Damy Radę”

 

 1. ORGANIZATOR -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”40-353 Katowice Morawa 119/32, 881-455-543 oraz Urząd Miasta Katowice

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie z Miastem Katowice.

 

 1. CELE
 1. aktywizacja mieszkańców dzielnicy Zawodzia do działania na rzecz społeczności lokalnej,
 2. integracja mieszkańców dzielnicy Zawodzia przy wspólnym działaniu,
 3. propagowanie wśród mieszkańców dzielnicy Zawodzia zdrowego stylu życia,
 4. promocja miasta Katowice jako miasta aktywnych mieszkańców.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 26.09.2020r., w Katowickim Parku Leśnym „Dolina Trzech Stawów”

- od strony  drogi A4 i ulicy Lotnisko przy plaży.

 1. Dystans dla biegaczy wynosi:

 ➢ Bieg krótki: 5 km( jedna pętla) ➢ Bieg długi: 10 km(dwie pętle) ➢ NW: 5 km. Nie przewiduje się możliwości zmiany dystansu.

 1. Harmonogram wydarzenia:

➢ rejestracja 8.30-10.30;

➢ oficjalne otwarcie 10.30-10.45;

 ➢ rozgrzewka 10.45-11.00;

➢ start uczestników11.00;

➢ zakończenie biegu 12.30;

➢ dekoracja 13.30-14.00;

➢ imprezy towarzyszące  i losowanie nagród 14.30-15.00

➢ planowane zakończenie wydarzenia 15.00;

4 Udział w biegu jest bezpłatny.

 1. Trasa przebiegać będzie alejkami parkowymi z podbiegiem o utwardzonym podłożu.
 2. Punkt medyczny zlokalizowany będzie przy bramie/ linii startowej START a punkty nawadniania przy bramie START/ linii startowej oraz jeden na trasie.
 3. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U a wyniki opublikowane na stronie najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa.
 5. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa obowiązujących na terenie całego kraju.
 6. LIMIT CZASU
 7. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina 30 minut.
 8. ZGŁOSZENIA
 9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl I trwają do 31.03.2020 lub do wyczerpania limitu uczestników.

 

 1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas rejestracji w dniu zawodów.
 2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa, o której mowa w. pkt 2 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa co, do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu oraz marszu nordic walking startują na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 5. Zabrania się startowania zawodników pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 6. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km, NW 5 km wynosi 300 osób. 10 km-100, 5 km-150, NW-50
 7. Osoby niepełnoletnie(od 16 do 18 r.ż) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w biurze zawodów. Rodzic bądź opiekun prawny powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w biurze zawodów.
 8. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w dniu 04.04.2020 w godzinach od 8.30-10.30.
 9. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że rozważył i ocenił charakter, zakres
  i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych(w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko. Stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, z następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 10. Odbiór numerów startowych nastąpi przy rejestracji za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość
 11. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 12. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i prawidłowego przymocowania chipa do buta. Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją. Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom.
 13. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Należy nadmienić iż, decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 14. Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 15. Nie przewiduje się udziału w biegu osobom z psami, na rolkach czy na hulajnogach.
 16. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach zlokalizowanych przy biurze Zawodów.
 17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/pozostawione podczas biegu.
 18. Przebieg wydarzenia może być utrwalany przez Organizatorów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Nagrania z rejestracji biegu mogą być rozpowszechnianie przez Organizatorów poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, You tube) i stronach internetowych Organizatorów, jak również w ich publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych(w wersji drukowanej i elektronicznej).

20.Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem graficznych form wizerunku (tj. zdjęć, obrazów itp.) jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM”  z siedzibą w Katowicach przy ul. Morawy 119 F/32. Wizerunek będzie rozpowszechniany w celu obsługi i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) i realizowanego w jego ramach Projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.

2) Wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom wyłącznie w celu wykonywania zadań związanych z promocją i reprezentacją Projektu lub przekazany instytucjom organizującym konkursy na temat projektów, a także Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020, na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy: imienia, nazwiska, adres e-mail,
nr telefonu"- podanie danych jest dobrowolne

 1. W związku z utrwaleniem przebiegu wydarzenia oraz rozpowszechnianiem nagrań, utrwalaniu i rozpowszechnianiu mogą podlegać wizerunki Uczestników biegu.

 

 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 2. Klasyfikacja generalna z podzieleniem na płeć uczestników na 5 i 10 km oraz NW 5 km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych zawodnika netto.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc na każdym dystansie otrzymają drobne upominki.

Postanowienia końcowe:

 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w Biurze Zawodów, w tym akceptacja regulaminu prze złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji zgłoszeniowej w dniu biegu.
 3. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

 - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy,

- dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacja o działalności Organizatorów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w deklaracji.


 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji lub zmiany niniejszego Regulaminu.

5  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu a.nabialek@mocnirazem.org

 

Wyświetleń: 4695

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ